- Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - http://www.opengov.gr/ynanp -

Άρθρο 15 – Μητρώο Ε.Ι.ΠΑ.

1. Στο Υπουργείο Θ.Υ.Ν.ΑΛ. τηρείται ειδικό μητρώο στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι Ε.Ι.Π.Α. (Ειδικό Μητρώο Εταιρειών Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής) και το οποίο αποτελείται από:
α) το βιβλίο μητρώου Ε.Ι.Π.Α.,
β) το φάκελο κάθε Ε.Ι.Π.Α.,
γ) τη μερίδα κάθε Ε.Ι.Π.Α. και
δ) το ευρετήριο των Ε.Ι.Π.Α..
2. Για οποιαδήποτε καταχώριση στο Μητρώο υποβάλλεται αίτηση και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Για την καταχώριση του καταστατικού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προκαταβάλλεται πάγιο τέλος υπέρ του Δημοσίου διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και εκατό (100) ευρώ υπέρ ΕΚΟΕΜΝ. Για τις καταχωρίσεις αποφάσεων των οργάνων της Ε.Ι.Π.Α. προκαταβάλλεται τέλος υπέρ Δημοσίου εβδομήντα (70) ευρώ και τριάντα (30) ευρώ υπέρ ΕΚΟΕ ΜΝ για κάθε καταχώρηση. Το γνήσιο της υπογραφής των ιδρυτών καθώς και των εξουσιοδοτημένων προσώπων να εκδίδουν αντίγραφα αποφάσεων θεωρείται από δημόσια αρχή ή συμβολαιογράφο.