- Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - http://www.opengov.gr/ynanp -

Άρθρο 22 – Πόροι ΔΑΛ

1. Πόροι της ΔΑΛ είναι:
α) Ως τακτικός πόρος σε ετήσια βάση, ποσό που ορίζεται στο ένα έβδομο (1/7) του συνόλου των ποσών (εξαιρουμένων των προσαυξήσεων, ποινικών ρητρών και φόρων) που πράγματι εισέπραξε το Ελληνικό Δημόσιο από Συμβάσεις Παραχώρησης σε Φορέα της Ιδιωτικής Οικονομίας, οι οποίες και κυρώνονται με τυπικό νόμο. Ο σχετικός πόρος ενεργοποιείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και, σε κάθε περίπτωση, μετά από την έκδοση του οικείου κυρωτικού νόμου της ως άνω Σύμβασης.
β) οποιοδήποτε άλλο ποσό ή έσοδο ορίζεται από τον νόμο ως εισπραττόμενο από την ΔΑΛ ή οποιοδήποτε άλλο ποσό εισπράττει η ΔΑΛ δυνάμει οιασδήποτε συμβάσεως ή άλλων έννομων σχέσεων.
γ) έσοδα από τη διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της.
2. Ως έκτακτοι πόροι:
α) χρηματοδοτήσεις από προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε άλλος πόρος που προέρχεται από διεθνείς οργανισμούς και ταμεία περιβαλλοντικής ενίσχυσης.
β) χορηγίες και δωρεές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
γ) χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
δ) έσοδα από ναυάγια, όπως αυτά ορίζονται στο Ν. 2881/2001.
Η ΔΑΛ είναι δυνατόν να επιχορηγείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη Σ.Δ. ΔΑΛ.
3. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συνιστάται και λειτουργεί ειδικός «Λογαριασμός ΔΑΛ» , στον οποίο κατατίθενται ή αποδίδονται κατά περίπτωση οι πόροι της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
4. Τα έσοδα του Λογαριασμού ΔΑΛ διατίθενται κατά προτεραιότητα για τη χρηματοδότηση του σκοπού και των αρμοδιοτήτων της ΔΑΛ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης Σ.Δ. ΔΑΛ, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα είσπραξης, διαχείρισης και απόδοσης των εσόδων του Λογαριασμού ΔΑΛ.
6. Στις δαπάνες του Λογαριασμού ΔΑΛ ασκείται προληπτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.