- Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - http://www.opengov.gr/ynanp -

Άρθρο 01 – Σύσταση Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

1. Συνιστάται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.), η οποία έχει ως γενικότερη αποστολή την εποπτεία και τη διασφάλιση της νομιμότητας των σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του εθνικού λιμενικού συστήματος, με έμφαση στην τήρηση της συμβατικής τάξης και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού. Από τον ίδιον χρόνο, καταργούνται το άρθρο 43 του Ν.4150/2013 (ΦΕΚ Α’ 102/2013), όπως ισχύει κατά τη δημοσίευση του παρόντος, και η εκεί προβλεπόμενη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία και ως διακριτό νομικό πρόσωπο. Ως έδρα της Ρ.Α.Λ. ορίζεται ο Δήμος Πειραιά. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η Ρ.Α.Λ. ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή υποκαθίσταται στο σύνολο των εννόμων σχέσεων και των περιουσιακών στοιχείων της καταργούμενης Ρ.Α.Λ. του άρθρου 43 του Ν.4150/2013 (ΦΕΚ Α’ 102/2013).
2. Τα μέλη της Ρ.Α.Λ. απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδησή τους και υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας. Για τη Ρ.Α.Λ εφαρμόζεται αναλόγως το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 (Α` 220), όπως ισχύει.
3. Η Ρ.Α.Λ. υποβάλλει μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους στον Πρόεδρο της Βουλής ετήσια έκθεση, η οποία περιέχει στοιχεία για τη δραστηριότητα της, την εφαρμογή των κριτηρίων κατά προτεραιότητα εξέτασης και την επιδίωξη των στρατηγικών στόχων, τις αποφάσεις της και τις εκτιμήσεις της για την κατάσταση και τις εξελίξεις στον τομέα της αρμοδιότητας της.
4. Η Ρ.Α.Λ. υποχρεούται να κινεί ανά χρονικά διαστήματα, τα οποία δεν μπορεί να υπερβαίνουν την τετραετία, διαδικασία αξιολόγησης της λειτουργίας της, της αποτελεσματικότητας εφαρμογής των διατάξεων του νόμου και του ευρωπαϊκού δικαίου γενικότερα από ελεγκτές αναγνωρισμένου κύρους και αξιοπιστίας. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αποστέλλονται χωρίς υπαίτια βραδύτητα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της.
5. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επέρχονται στο Προεδρικό Διάταγμα 19/2016 (ΦΕΚ Α’ 28/2016) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» όσες μεταβολές κρίνονται σκόπιμες για την ρύθμιση ζητημάτων που ανακύπτουν από τη μετεξέλιξή της σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή και κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι σχετικές ρυθμίσεις. Με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα ρυθμίζονται ειδικά λεπτομέρειες σχετικά με τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα των μελών της Αρχής καθώς και την υπηρεσιακή κατάστασή τους. Μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος της παρούσας παραγράφου, το ως άνω Προεδρικό Διάταγμα 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.).» ισχύει ως έχει και για την ρύθμιση των ζητημάτων της Ρ.Α.Λ. ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής, ως προς την οποίαν και εφαρμόζεται αναλόγως, στο μέτρο που δεν αντιτίθεται σε διατάξεις του παρόντος νόμου ή δεν καταργείται ρητά από αυτές.
6. Στην Ρ.Α.Λ. ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή μετατάσσεται αυτοδικαίως το σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί στην καταργούμενη κατά τις διατάξεις του παρόντος Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) του άρθρου 43 του Ν.4150/2013 με το ίδιο νομικό καθεστώς. Η ιδρυόμενη Ρ.Α.Λ. αναδέχεται τις σχετικές συμβάσεις και ο χρόνος προϋπηρεσίας στην καταργούμενη Ρ.Α.Λ. προσμετράται ως πραγματικός χρόνος.