Άρθρο 04 – Προσόντα

Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που διαθέτουν οι επιθεωρητές/ελεγκτές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατ’ ελάχιστο, είναι, ανάλογα με τους διενεργούμενους ελέγχους/επιθεωρήσεις, τα ακόλουθα:
Α) Επιθεωρητές Κράτους Σημαίας (Flag State)
α) Τακτικές Επιθεωρήσεις Πλοίων
Οι επιθεωρητές των Τακτικών Επιθεωρήσεων Πλοίων έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως ισχύει, και διαθέτουν, ανά τομέα επιθεώρησης, τα ακόλουθα προσόντα:
αα) Ναυπηγικός τομέας
ααα) Απόφοιτος Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου ή ισότιμου Ιδρύματος (ειδικότητας Ναυπηγού) ή
βββ) απόφοιτος Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμου Ιδρύματος (ειδικότητας Ναυπηγού) ή
γγγ) απόφοιτος Α.Ε.Ν. ή Α.Δ.Σ.Ε.Ν., κάτοχος διπλώματος Πλοιάρχου Β’ τάξης ή
δδδ) απόφοιτος ΣΔΣΛ, κάτοχος Διπλώματος Πλοιάρχου Α.Ε.Ν. . ή Α.Δ.Σ.Ε.Ν. Γ΄ Τάξης και επιθεωρητής Κράτους Λιμένα.
ββ) Μηχανοηλεκτρολογικός τομέας
ααα) Απόφοιτος Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου ή ισότιμου Ιδρύματος (ειδικότητας Ναυπηγού, Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Χημικού) ή
βββ) απόφοιτος Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμου Ιδρύματος (ειδικότητας Ναυπηγού, Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου) ή
γγγ) απόφοιτος Α.Ε.Ν. ή Α.Δ.Σ.Ε.Ν., κάτοχος Διπλώματος Μηχανικού Γ’ Τάξης
γγ) Τομέας Πρόληψης Ρύπανσης και Επικίνδυνων Φορτίων
ααα) Απόφοιτος Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου ή ισότιμου Ιδρύματος (ειδικότητας Ναυπηγού, Μηχανολόγου, Χημικού, Ηλεκτρολόγου) ή
βββ) απόφοιτος Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμου Ιδρύματος (ειδικότητας Ναυπηγού, Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου) ή
γγγ) απόφοιτος Α.Ε.Ν. ή Α.Δ.Σ.Ε.Ν., κάτοχος Διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ΄ Τάξης ή
δδδ) απόφοιτος ΣΔΣΛ ή
εεε) επιθεωρητής Κράτους Λιμένα.
δδ) Ναυτιλιακός τομέας
ααα) Απόφοιτος Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου ή ισότιμου Ιδρύματος (ειδικότητας Ναυπηγού, Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Χημικού) ή
βββ) απόφοιτος Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμου Ιδρύματος (ειδικότητας Ναυπηγού, Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου) ή
γγγ) απόφοιτος Α.Ε.Ν. ή Α.Δ.Σ.Ε.Ν., κάτοχος διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ΄ Τάξης ή
δδδ) απόφοιτος ΣΔΣΛ ή
εεε) επιθεωρητής Κράτους Λιμένα .
εε) Τομέας Πυρασφάλειας
ααα) Απόφοιτος Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου ή ισότιμου Ιδρύματος (ειδικότητας Ναυπηγού, Μηχανολόγου, Χημικού, Ηλεκτρολόγου) ή
βββ) απόφοιτος Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμου Ιδρύματος (ειδικότητας Ναυπηγού, Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου) ή
γγγ) απόφοιτος Α.Ε.Ν. ή Α.Δ.Σ.Ε.Ν., κάτοχος διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ΄ Τάξης ή
δδδ) απόφοιτος ΣΔΣΛ ή
εεε) επιθεωρητής Κράτους Λιμένα .
στστ) Τομέας Ενδιαίτησης και Υγιεινής
ααα) Απόφοιτος Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου ή ισότιμου Ιδρύματος (ειδικότητας Ναυπηγού, Μηχανολόγου, Χημικού, Ηλεκτρολόγου) ή
βββ) απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου ή ισότιμου Ιδρύματος ή
γγγ) απόφοιτος Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμου Ιδρύματος (ειδικότητας Ναυπηγού, Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου) ή
δδδ) απόφοιτος Α.Ε.Ν. ή Α.Δ.Σ.Ε.Ν., κάτοχος διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ΄ Τάξης ή
εεε) απόφοιτος ΣΔΣΛ ή
στστστ) επιθεωρητής Κράτους Λιμένα.
ζζ) Τηλεπικοινωνιακός τομέας
Οι επιθεωρητές του Τηλεπικοινωνιακού Τομέα είναι κάτοχοι πτυχίου ή βεβαίωσης παρακολούθησης κύκλου εκπαίδευσης Γενικού Χειριστή (G.O) GMDSS και διαθέτουν τα ακόλουθα τυπικά προσόντα:
ααα) Απόφοιτος Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου ή ισότιμου Ιδρύματος (ειδικότητας Ναυπηγού, Μηχανολόγου, Χημικού, Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτρονικού, Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών) ή
βββ) απόφοιτος Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμου Ιδρύματος (ειδικότητας Ναυπηγού, Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτρονικού, Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) ή
γγγ) απόφοιτος Α.Ε.Ν ή Α.Δ.Σ.Ε.Ν., κάτοχος διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ΄ Τάξης ή
δδδ) απόφοιτος ΣΔΣΛ ή
εεε) επιθεωρητής Κράτους Λιμένα
β) Έλεγχος Σχεδίων-Μελετών και Αρχικές Επιθεωρήσεις Πλοίων
Οι ελεγκτές σχεδίων-μελετών και οι επιθεωρητές που διενεργούν αρχικές επιθεωρήσεις πλοίων:
αα) διαθέτουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως ισχύει,
ββ) έχουν συμπληρώσει, πριν την πιστοποίησή τους, προϋπηρεσία ενός (1) έτους στον ΚΕΠ με ενασχόληση σε αντίστοιχο τομέα επιθεώρησης και
γγ) διαθέτουν, ανά τομέα ελέγχου, τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
ααα) Ναυπηγικός τομέας
αααα) απόφοιτος Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου ή ισότιμου Ιδρύματος (ειδικότητας Ναυπηγού) ή
ββββ) απόφοιτος Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμου Ιδρύματος (ειδικότητας Ναυπηγού) με επαγγελματική εμπειρία ενός (01) έτους σε ελέγχους αυτού του τομέα
βββ) Μηχανοηλεκτρολογικός τομέας
αααα) απόφοιτος Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου ή ισότιμου Ιδρύματος (ειδικότητας Ναυπηγού, Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου) ή
ββββ) απόφοιτος Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμου Ιδρύματος (ειδικότητας Ναυπηγού, Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου) με επαγγελματική εμπειρία ενός (01) έτους σε ελέγχους αυτού του τομέα ή
γγγγ) απόφοιτος Α.Ε.Ν. ή Α.Δ.Σ.Ε.Ν., κάτοχος διπλώματος Μηχανικού Γ΄ Τάξης με επαγγελματική εμπειρία ενός (01) έτους σε ελέγχους αυτού του τομέα.
γγγ) Τομέας Πρόληψης Ρύπανσης και Επικινδύνων Φορτίων
αααα) απόφοιτος Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου ή ισότιμου Ιδρύματος (ειδικότητας Ναυπηγού, Μηχανολόγου, Χημικού, Ηλεκτρολόγου) ή
ββββ) απόφοιτος Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμου Ιδρύματος (ειδικότητας Ναυπηγού, Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου) ή
γγγγ) απόφοιτος Α.Ε.Ν. ή Α.Δ.Σ.Ε.Ν., κάτοχος διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ΄ Τάξης ή
δδδδ) απόφοιτος ΣΔΣΛ ή
εεεε) επιθεωρητής Κράτους Λιμένα
δδδ) Ναυτιλιακός τομέας
αααα) απόφοιτος Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου ή ισότιμου Ιδρύματος (ειδικότητας Ναυπηγού, Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου) ή
ββββ) απόφοιτος Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμου Ιδρύματος (ειδικότητας Ναυπηγού, Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου) ή
γγγγ) απόφοιτος Α.Ε.Ν. ή Α.Δ.Σ.Ε.Ν., κάτοχος διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ΄ Τάξης ή
δδδδ) απόφοιτος ΣΔΣΛ ή
εεεε) επιθεωρητής Κράτους Λιμένα
εεε) Τομέας Πυρασφάλειας
αααα) απόφοιτος Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου ή ισότιμου Ιδρύματος (ειδικότητας Ναυπηγού, Μηχανολόγου, Χημικού, Ηλεκτρολόγου) ή
ββββ) απόφοιτος Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμου Ιδρύματος (ειδικότητας Ναυπηγού, Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου) ή
γγγγ) απόφοιτος Α.Ε.Ν. ή Α.Δ.Σ.Ε.Ν., κάτοχος διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ΄ Τάξης ή
δδδδ) απόφοιτος ΣΔΣΛ ή
εεεε) επιθεωρητής Κράτους Λιμένα
στστστ) Τομέας Ενδιαίτησης και Υγιεινής
αααα) απόφοιτος Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου ή ισότιμου Ιδρύματος (ειδικότητας Ναυπηγού, Μηχανολόγου, Χημικού, Ηλεκτρολόγου) ή
ββββ) απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου ή ισότιμου Ιδρύματος ή
γγγγ) απόφοιτος Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμου Ιδρύματος (ειδικότητας Ναυπηγού, Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου) ή
δδδδ)απόφοιτος Α.Ε.Ν. ή Α.Δ.Σ.Ε.Ν., κάτοχος διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ΄ Τάξης ή
εεεε) απόφοιτος ΣΔΣΛ ή
στστστστ) επιθεωρητής Κράτους Λιμένα.
ζζζ) Τηλεπικοινωνιακός τομέας
Οι επιθεωρητές του Τηλεπικοινωνιακού τομέα είναι κάτοχοι πτυχίου ή βεβαίωσης παρακολούθησης κύκλου εκπαίδευσης Γενικού Χειριστή (G.O.) GMDSS και διαθέτουν τα ακόλουθα τυπικά προσόντα:
αααα) απόφοιτος Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου ή ισότιμου Ιδρύματος (ειδικότητας Ναυπηγού, Μηχανολόγου, Χημικού, Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών) ή
ββββ) απόφοιτος Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμου Ιδρύματος (ειδικότητας Ναυπηγού, Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) ή
γγγγ) απόφοιτος Α.Ε.Ν. ή Α.Δ.Σ.Ε.Ν., κάτοχος διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ΄ Τάξης ή
δδδδ) απόφοιτος ΣΔΣΛ ή
εεεε) επιθεωρητής Κράτους Λιμένα.
γ) Έλεγχος Ασφαλούς Διαχείρισης Εταιρειών και Πλοίων (ISM)
αα) Αρχικοί έλεγχοι και έλεγχοι ανανέωσης
Πέραν των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων της κατωτέρω υποπερίπτωσης (ββ), οι ελεγκτές, για τη διενέργεια αρχικών ελέγχων ή ελέγχων ανανέωσης σε εταιρείες και πλοία, διαθέτουν, επιπλέον, τα ακόλουθα προσόντα:
ααα) εμπειρία τουλάχιστον πέντε (05) ετών σε θέματα σχετικά με την τεχνική ή τη λειτουργική πλευρά της ασφαλούς διαχείρισης, καθώς και
βββ) διενέργεια ή συμμετοχή σε τρεις (3) τουλάχιστον αρχικούς ελέγχους ή ελέγχους ανανέωσης. Η συμμετοχή σε ελέγχους συμμόρφωσης με άλλα πρότυπα διαχείρισης θεωρείται ισοδύναμη της συμμετοχής σε ελέγχους στο πλαίσιο εφαρμογής του Κώδικα ISM.
ββ) Ετήσιοι, Ενδιάμεσοι και Προσωρινοί έλεγχοι
ααα) Οι ελεγκτές ασφαλούς διαχείρισης εταιριών και πλοίων έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως ισχύει, και διαθέτουν τα ακόλουθα εναλλακτικά προσόντα, όπως καθορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα περίπτωση 4.1.1 της παραγράφου 4 του Μέρους Β’ του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 336/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006, η οποία παραπέμπει στην εφαρμογή του τμήματος 2 του Παραρτήματος VII της οδηγίας 95/21/ΕΚ, το οποίο αναδιατυπώθηκε με το Παράρτημα XI της οδηγίας 2009/16/ΕΚ που ενσωματώθηκε με το π.δ. 16/2011(A’ 36), όπως ισχύει κάθε φορά:
αααα) κατάλληλα πτυχία από ναυτικό ίδρυμα και σχετική ναυτική εμπειρία ως πτυχιούχοι αξιωματικοί που έχουν ή είχαν ισχύον πιστοποιητικό ικανότητας STCW 78/95 Κανονισμοί II/2 ή III/2, χωρίς περιορισμούς όσον αφορά το χώρο δράσης ή την προωστική ισχύ ή τη χωρητικότητα, ή
ββββ) επιτυχή συμμετοχή σε αναγνωρισμένες από τον αρμόδιο Κρατικό Φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, εξετάσεις ναυπηγού, μηχανολόγου ή μηχανικού στον τομέα της ναυτιλίας και έχουν εργαστεί, υπό την ιδιότητα αυτή, επί τουλάχιστον πέντε (05) έτη, ή
γγγγ) σχετικό πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισοδύναμο και να έχουν εκπαιδευθεί καταλλήλως και αποκτήσει πτυχίο από Σχολή ειδίκευσης στον τομέα επιθεώρησης/ελέγχου ασφάλειας πλοίων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Για τις ανάγκες του παρόντος ως “ισοδύναμο δίπλωμα” νοείται το πτυχίο των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ή της Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών Λιμενικού Σώματος».
βββ) Επιπλέον, οι ανωτέρω ελεγκτές πρέπει:
αααα) να έχουν συμπληρώσει ένα έτος υπηρεσίας ως επιθεωρητές του κράτους σημαίας, είτε με αντικείμενο την επιθεώρηση και την πιστοποίηση σύμφωνα με τις συμβάσεις είτε συμμετέχοντας στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των αναγνωρισμένων οργανισμών στους οποίους έχουν ανατεθεί νόμιμες αποστολές, ή
ββββ) να έχουν αποκτήσει ανάλογη ικανότητα μετά από σχετική εκπαίδευση ενός (01) έτους με συμμετοχή σε επιθεωρήσεις ελέγχου του κράτους λιμένα υπό την καθοδήγηση έμπειρων αξιωματικών ελέγχου του κράτους λιμένα.
γγγ) Οι ελεγκτές του ανωτέρω στοιχείου (αααα) της υποπερίπτωσης (ααα), να έχουν αποκτήσει ναυτική πείρα τουλάχιστον πέντε (05) ετών, περιλαμβανομένων των περιόδων κατά τις οποίες έχουν υπηρετήσει ως αξιωματικοί στους κλάδους καταστρώματος ή μηχανής, αντίστοιχα, ή ως επιθεωρητές του κράτους σημαίας ή βοηθοί επιθεωρητές ελέγχου του κράτους λιμένα· η πείρα αυτή περιλαμβάνει διετή τουλάχιστον περίοδο στη θάλασσα με καθήκοντα αξιωματικού καταστρώματος ή μηχανής.
δ) Έλεγχος Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS)
αα) Ελεγκτές Ασφάλειας Πλοίων από Έκνομες Ενέργειες
Οι ελεγκτές ασφαλείας πλοίων από έκνομες ενέργειες έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως ισχύει, και διαθέτουν, ανά τομέα ελέγχου, τα ακόλουθα τυπικά προσόντα:
ααα) επιθεωρητές Κράτους Σημαίας ή
βββ) επιθεωρητές του Κράτους Λιμένα ή
γγγ) επιθεωρητές της Οδηγίας 99/35/ΕΚ, όπως ισχύει
ββ) Ελεγκτές Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Λιμένων
ααα) Οι ελεγκτές ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων από έκνομες ενέργειες είναι στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που φέρουν τουλάχιστον το βαθμό Κελευστή ΛΣ και διαθέτουν, τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
αααα) πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΑΕΝ ή ΑΔΣΕΝ και
ββββ) τριετή προϋπηρεσία σε Λιμενική Αρχή ή στα Τμήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας στα πλοία και στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις και στους Λιμένες από έκνομες ενέργειες της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
βββ) Για την πιστοποίηση της πρώτης σειράς ελεγκτών ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων από έκνομες ενέργειες δεν είναι αναγκαία η προηγούμενη παρακολούθηση του οριζομένου για τη συγκεκριμένη κατηγορία ελεγκτών εκπαιδευτικού προγράμματος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, και ορίζονται Αξιωματικοί Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ οι οποίοι διαθέτουν τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
αααα) πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΑΕΝ ή ΑΔΣΕΝ,
ββββ) τριετή προϋπηρεσία σε Λιμενική Αρχή και
γγγγ) διετή προϋπηρεσία ως Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή διενέργεια τουλάχιστον τριών (3) ελέγχων σε λιμενικές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004.
γγγγ) διετή προϋπηρεσία ως Αξιωματικοί Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ στο Τμήμα Διαχείρισης της Ασφάλειας στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις και τους Λιμένες της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή διενέργεια τριών (03) ελέγχων σε λιμενικές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004.
ε) Τομέας Επιθεώρησης Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 (MLC)
αα) Οι επιθεωρητές της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 (MLC,2006) είναι Αξιωματικοί Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. ή πολιτικοί υπάλληλοι της περίπτωσης (κγ) του άρθρου 2, έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), και διαθέτουν τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
ααα) πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή
βββ) δίπλωμα ΑΕΝ ή ΑΔΣΕΝ, ή
γγγ) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε πεδίο συναφές με τη ναυτιλία, ή
δδδ) δίπλωμα ΣΔΣΛ
ββ) Πέραν των προσόντων της υποπερίπτωσης (αα), οι Επιθεωρητές Ναυτικής Εργασίας είναι:
ααα) είναι επιθεωρητές Κράτους Σημαίας, ή
βββ) είναι επιθεωρητές του Κράτους Λιμένα (PSCO), στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων (Paris MoU) ή
γγγ) έχουν τριετή προϋπηρεσία σε κεντρικές ή περιφερειακές Υπηρεσίες του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. ή
στ) Τομέας Επιθεώρησης Διεθνούς Σύμβασης για τα Πρότυπα Εκπαίδευσης, Έκδοσης πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών, 1978 (STCW 1978)
αα) Οι επιθεωρητές της Δ.Σ. STCW 1978 είναι Αξιωματικοί στελέχη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. που φέρουν τουλάχιστον το βαθμό του Κελευστή ΛΣ ή πολιτικοί υπάλληλοι της περίπτωσης (κγ) του άρθρου 2, και διαθέτουν τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
ααα) πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ΑΕΝ ή ΑΔΣΕΝ, και
βββ) διετή προϋπηρεσία σε Λιμενική Αρχή
ββ) Για την πιστοποίηση της πρώτης σειράς επιθεωρητών της Δ.Σ. STCW 1978 δεν είναι αναγκαία η προηγούμενη παρακολούθηση του οριζόμενου, για τη συγκεκριμένη κατηγορία επιθεωρητών, εκπαιδευτικού προγράμματος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και ορίζεται προσωπικό το οποίο διαθέτει τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
ααα) πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ΑΕΝ ή ΑΔΣΕΝ,
βββ) διετή προϋπηρεσία σε Λιμενική Αρχή, και
γγγ) διετή προϋπηρεσία στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή διενέργεια τουλάχιστον τριών (03) ελέγχων σε πλοία στο πλαίσιο εφαρμογής της Δ.Σ. STCW 1978, όπως ισχύει.
γγ) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι όροι, οι διαδικασίες και κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων της περίπτωσης (στ) της παρ. Α του άρθρου 4.
Β) Έλεγχος Α.Ο. – Α.Ο.Α. Πλοίων, Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Λιμένων
α) Έλεγχος Α.Ο-Α.Ο.Α που εκδίδουν κυβερνητικά πιστοποιητικά σε υπό ελληνική σημαία πλοία
Οι ελεγκτές/επιθεωρητές Α.Ο –Α.Ο.Α. πλοίων είναι Αξιωματικοί Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. ή πολιτικοί υπάλληλοι της περίπτωσης (κγ) του άρθρου 2, που είναι πιστοποιημένοι επιθεωρητές/ελεγκτές για τον τομέα που προορίζονται να επιθεωρούν ή διαθέτουν τριετή προϋπηρεσία σε Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με τον τομέα που προορίζονται να επιθεωρούν.
Οι ελεγκτές Α.Ο. –Α.Ο.Α. πλοίων είναι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή πολιτικοί υπάλληλοι της περίπτωσης (κγ) του άρθρου 2 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τα οποία:
α) είναι πιστοποιημένα για τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης, ή
β) είναι απόφοιτοι ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με προϋπηρεσία ενός (1) έτους κατ’ ελάχιστον στην αρμόδια για τη διενέργεια ελέγχων σε ΑΟ Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και έχουν επιπλέον τεκμηριωμένη συμμετοχή ως εκπαιδευόμενοι σε πέντε (05) κατελάχιστον ελέγχους ΑΟ.
Οι ελεγκτές Α.Ο. -Α.Ο.Α. πλοίων δύναται να υποστηρίζονται στο έργο τους από επιθεωρητές Κράτους Σημαίας.
β) Έλεγχος Α.Ο.Α που εκπονούν μελέτες αξιολόγησης ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων από έκνομες ενέργειες
Ως ελεγκτές Α.Ο.Α. Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Λιμένων ορίζονται, χωρίς να απαιτείται επιπρόσθετη εκπαίδευση, Αξιωματικοί Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. που είναι ελεγκτές ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων/λιμένων από έκνομες ενέργειες και έχουν τριετή προϋπηρεσία ως Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με τον τομέα που προορίζονται να επιθεωρούν ή έχουν διενεργήσει στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004, τρεις (3) ελέγχους σε λιμενικές εγκαταστάσεις, οι οποίες διαχειρίζονται από Οργανισμούς Λιμένα Α.Ε.
Γ) Επιθεωρήσεις Οδηγίας 1999/35/ΕΚ
Οι επιθεωρητές της Οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου της 29-04-1999 πληρούν τα κριτήρια του Παραρτήματος V αυτής, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το π.δ. 314/2001 «Καθιέρωση συστήματος υποχρεωτικών επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση τακτικών δρομολογίων από οχηματαγωγά ro-ro πλοία και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη σύμφωνα με την οδηγία 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.1999» (Α’ 212), όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, οι ανωτέρω επιθεωρητές διαθέτουν τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
α) είτε έχουν συμπληρώσει προϋπηρεσία ενός (01) έτους στον ΚΕΠ ή στη ΔΑΝ ή στις Λιμενικές Αρχές ως επιθεωρητές απασχολούμενοι με επιθεωρήσεις και την πιστοποίηση σύμφωνα με τη Δ.Σ. SOLAS 74 και διαθέτουν:
αα) δίπλωμα πλοίαρχου που τους επιτρέπει να κυβερνούν πλοία 1600 κοχ και άνω σύμφωνα με τη Δ.Σ. STCW κανονισμός ΙΙ/2 και να έχουν υπηρετήσει επί τουλάχιστον πέντε (05) έτη ως Αξιωματικοί στον κλάδο καταστρώματος ή
ββ) δίπλωμα μηχανικού Α’ τάξεως που τους επιτρέπει να αναλαμβάνουν καθήκοντα σε πλοία των οποίων ο κύριος κινητήρας είναι ισχύος τουλάχιστον 3000kw σύμφωνα με τη Δ.Σ. STCW κανονισμός ΙΙΙ/2 και να έχουν υπηρετήσει επί τουλάχιστον πέντε (05) έτη ως αξιωματικοί στον κλάδο μηχανής ή
γγ) έχουν συμμετάσχει με επιτυχία, σε κράτη – μέλη, σε εξετάσεις ναυπηγού, μηχανολόγου μηχανικού η μηχανικού στον τομέα της ναυτιλίας και να έχουν εργασθεί με την ιδιότητα αυτή επί τουλάχιστον πέντε (05) έτη.
β) είτε, κατά περίπτωση, είναι/έχουν:
αα) κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου ή ισότιμης εκπαίδευσης σε κράτος-μέλος και
ββ) εκπαιδευθεί σε σχολή επιθεωρητών ασφαλείας πλοίων και
γγ) διετή προϋπηρεσία στον ΚΕΠ ή στη ΔΑΝ ή στις Λιμενικές Αρχές ως επιθεωρητές απασχολούμενοι με επιθεωρήσεις και την πιστοποίηση σύμφωνα με τη Δ.Σ. SOLAS 74.
Δ) Έλεγχος υπό Ξένη Σημαία Πλοίων σύμφωνα με τον Κανονισμό 9 του Κεφαλαίου XΙ-2 της Δ.Σ. SOLAS
Ο έλεγχος της εφαρμογής των μέτρων ελέγχου και συμμόρφωσης επί πλοίων που φέρουν ξένη σημαία στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κώδικα ISPS διενεργείται από αρμοδίως εξουσιοδοτημένο όργανο (duly authorized officer) το οποίο είναι είτε ελεγκτής ασφάλειας πλοίων από έκνομες ενέργειες (ISPS) είτε επιθεωρητής Κράτους Λιμένα (Port State Control Officer).
Ε) Επιθεωρητές Κράτους Λιμένα (Port State Control Officers)
α) Οι επιθεωρητές Κράτους Λιμένα πληρούν τα κριτήρια του Παραρτήματος ΧΙ της οδηγίας 2009/16/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το π.δ. 16/2011 (Α’ 36), όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, οι ανωτέρω επιθεωρητές έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως ισχύει, και διαθέτουν τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
αα) κατάλληλα πτυχία από ναυτικό ίδρυμα και σχετική ναυτική εμπειρία ως πτυχιούχοι αξιωματικοί επί εμπορικών πλοίων που έχουν ή είχαν ισχύον πιστοποιητικό ικανότητας της Δ.Σ. STCW 78/95 Κανονισμός ΙΙ/2 ή ΙΙΙ/2, χωρίς περιορισμούς όσον αφορά το χώρο δράσης τον κλάδο δραστηριοποίησης ή την προωστική ισχύ της προωστήριας εγκατάστασης ή τη χωρητικότητα, ή
ββ) έχουν συμμετάσχει επιτυχώς σε αναγνωρισμένες από τον αρμόδιο Κρατικό Φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, εξετάσεις ναυπηγού, μηχανολόγου ή μηχανικού στον τομέα της ναυτιλίας και έχουν εργαστεί, υπό την ιδιότητα αυτή, επί τουλάχιστον πέντε έτη, ή
γγ) σχετικό πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισοδύναμο και έχουν εκπαιδευθεί καταλλήλως και αποκτήσει πτυχίο από Σχολή ειδίκευσης στον τομέα επιθεώρησης/ελέγχου ασφάλειας πλοίων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας του παρόντος, ως «ισοδύναμο δίπλωμα» νοείται το πτυχίο των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ή της Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού (ΑΔΣΕΝ), καθώς και της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος.
β) Επιπλέον, οι επιθεωρητές κράτους λιμένα πρέπει να έχουν:
αα) παρακολουθήσει, αμέσως μετά την αποφοίτησή τους από την προαναφερόμενη Σχολή ειδίκευσης, σεμινάριο/εκπαίδευση για Επιθεωρητές Κράτους Λιμένα που διοργανώνεται σε ετήσια βάση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν τεθεί από τη Γραμματεία του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων (Paris MoU Secretariat),
ββαα) συμπληρώσει ένα τουλάχιστον έτος υπηρεσίας ως επιθεωρητές του κράτους σημαίας, είτε με αντικείμενο την επιθεώρηση και την πιστοποίηση σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις είτε συμμετέχοντας στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των αναγνωρισμένων οργανισμών στους οποίους έχουν ανατεθεί νόμιμες αποστολές, ή
ββ γγ) αποκτήσει ανάλογη ικανότητα μετά από σχετική εκπαίδευση τουλάχιστον ενός έτους με συμμετοχή συμμετέχοντας σε επιθεωρήσεις ελέγχου του κράτους λιμένα υπό την καθοδήγηση έμπειρων αξιωματικών επιθεωρητών ελέγχου του κράτους λιμένα.
γ) Οι επιθεωρητές της περίπτωσης (αα) της παραγράφου (α) πρέπει να έχουν αποκτήσει ναυτική πείρα τουλάχιστον πέντε ετών, περιλαμβανομένων περιόδων κατά τις οποίες έχουν υπηρετήσει ως αξιωματικοί στους κλάδους καταστρώματος ή μηχανής, αντίστοιχα, ή ως επιθεωρητές του κράτους σημαίας ή βοηθοί επιθεωρητές ελέγχου του κράτους λιμένα· η πείρα αυτή περιλαμβάνει διετή τουλάχιστον περίοδο στη θάλασσα με καθήκοντα αξιωματικού καταστρώματος ή μηχανής.

 • Eπισήμανση: Aναφέραμε στο σχόλιό μας το Resolution A.1054(27) του ΙΜΟ το οποίο βεβαίως έχει αντικατασταθεί από το Resolution A.1070(28) καθόσον το δεύτερο δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο.

 • 31 Μαΐου 2016, 14:10 | Πέτρος

  Διαβάζοντας προσεκτικότερα και το αντίστοιχο άρθρο 6 , τελικά υπάρχει ολόκληρη μεθόδευση για να μεταφράσουμε το Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή ισοδύναμο – για να γίνει κάποιος Port State Control Officer -όπως μας βολεύει , ήτοι ΑΕΝ – ΑΔΣΕΝ – ΣΔΣΛΣ .

  Η νομοθεσία μιλά για ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΑ ΠΛΟΙΑ πανεπιστημιακό δίπλωμα…εννοεί μηχανολόγος…ηλεκτρολόγος..ίσως ναυτιλιακά..αλλά ΑΕΝ – ΑΔΣΕΝ δεν είναι πανεπιστημιακό δίπλωμα ενώ στην ΣΔΣΛΣ μπορεί ο άλλος να είναι από Πληροφορική..Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών…ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΠΛΟΙΑ ένα τέτοιο παιδί απλά επειδή πέρασε την ταλαιπωρία της ΣΔΣΛΣ.

  Άρα ξαναδείτε το Ε)γγ) και ορίστε τη σχετικότητα σωστά !

 • 31 Μαΐου 2016, 13:57 | Μαρία

  Επειδή ο δαίμων του ηλεκτρονικού τυπογραφείου έφαγε την πρόταση προς διόρθωση αυτή επανυποβάλλεται :

  Στην παράγραφο Ε)γγ)

  To : ως «ισοδύναμο δίπλωμα» νοείται το πτυχίο των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ή της Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού (ΑΔΣΕΝ), καθώς και της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος.

  θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον :

  ως «ισοδύναμο δίπλωμα» νοείται το πτυχίο των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ή της Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού (ΑΔΣΕΝ)

 • 31 Μαΐου 2016, 12:34 | Μαρία

  Τα πράγματα γενικά είναι απλά.

  Στερούνται λογικής τα προσόντα.

  Από που προκύπτει ότι ένας Πλοίαρχος Γ’ τάξης αν είναι και επιθεωρητής PSC μπορεί να διενεργήσει Ναυπηγική Επιθεώρηση . Ξέρει δηλαδή κατασκευαστικά θέματα ναυπηγικής φύσης ο Πλοίαρχος Γ’ τάξης που έτυχε και έγινε και Port State Control επιθεωρητής ? Στους 3 μήνες της Σχολής Port State πρόλαβε και εξοικειώθηκε με θέματα Ναυπηγικής επιθεώρησης.

  Ομοίως ο απόφοιτος ΑΕΝ Πλοίαρχος Β’ Τάξης , πως μπορεί να υπογράφει για Ναυπηγικό Τομέα . Δηλαδή ο Ναυπηγός μπορεί να αναλάβει τη διακυβέρνηση σκάφους αν έχει 10 χρόνια άδεια άσκησης επαγγέλματος?

  Επειδή έχει παρατηρηθεί ότι για Επιθεωρητές Κράτους Λιμένα (Port State Control Officers) τα κριτήρια ουσιαστικά ερμηνεύονται κατά το δοκούν..δηλαδή έχουν γίνει επιθεωρητές Port State Control απόφοιτοι Κοινωνικών επιστημών,Οικονομολόγοι,Φιλόλογοι οι οποίοι απλά παρακολούθησαν το πρόγραμμα σπουδών της ΣΔΣΛΣ η πρόταση :

  <>

  θα πρέπει να διορθωθεί ως εξής :

  <>

  Εδώ θα πρέπει να είναι τα πράγματα αυστηρά και συγκεκριμένα καθώς έχουν γίνει επιθεωρητές Port State Control , άνθρωποι που μπορεί να ήταν οικονομολόγοι ή φιλόλογοι και δεν είχαν καν την εμπειρία της ΣΔΣΛΣ .

  Ευκαιρία τώρα που νομοθετούμε να διορθώσουμε λάθος ερμηνείες του παρελθόντος .

  Ο Κωνσταντίνος Ζ. έδωσε τη λύση. Τα προσόντα των Επιθεωρητών Σημαίας τα έχει ήδη καθορίσει στο γενικό τους πλαίσιο ο ΙΜΟ με τον ΕΝ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 01-01-2016 ΚΩΔΙΚΑ ΤΟΥ ΙΜΟ (ASSEMBLY RES. 1070 (28) ) . Η χώρα θα ελεγχθεί για τη συμμόρφωση αυτή σύντομα . Ας φροντίσουμε τώρα που νομοθετούμε να είμαστε στα βασικά τουλάχιστον σωστοί .

  Σύμφωνα με τον Κώδικα που προαναφερθηκε ο επιθεωρητής Σημαίας θέλει 3 χρόνια θαλάσσια υπηρεσία για τους ΑΕΝ . Ο Πλοίαρχος Γ’ τάξης και ο Μηχανικός Γ’ τάξης πληροί αυτήν την προϋπόθεση? Ερώτημα που θέλει απάντηση.Αν η απάντηση είναι αρνητική τότε το άρθρο θέλει δουλειά ακόμα .

  Επίσης όντως δεν μπορεί από τον Α.Ο. να απαιτώ επιθεωρητή Διπλωματούχο Μηχανικό και το υπουργείο να αποδέχεται ως δικούς του επιθεωρητές π.χ. Μηχανικούς Γ’ τάξης . Θέλει ισορροπία το σύστημα και να αναγνωρίζει τις αξίες αλλιώς παραμένουμε στάσιμοι και δεν πάει ο τόπος μπροστά…αλλά τα δικά μας τα παιδιά που μπήκαν με πιθανό βίσμα στη ΣΔΣΛΣ .

 • Η μελέτη, ο σχεδιασμός, ο έλεγχος των σχεδίων και μελετών και η επιθεώρηση των πλοίων είναι εξαιρετικά πολύπλοκες και πολυσχιδείς διαδικασίες που απαιτούν ειδικές, εξειδικευμένες και πολύ υψηλού επιστημονικού επιπέδου γνώσεις. Αυτές οι γνώσεις δεν είναι εμπειρικές ούτε είναι δυνατόν να τεκμηριώνονται απλώς παρακολουθώντας ορισμένα επιμορφωτικά σεμινάρια ή προγράμματα εκπαίδευσης. Οι γνώσεις αυτές, εμπίπτουν κυρίως στο γνωστικό αντικείμενο του μηχανικού (και σε ότι αφορά στο πλοίο ειδικότερα του ναυπηγού), με απαραίτητη προϋπόθεση τουλάχιστον την κατοχή τίτλου αντίστοιχης ανώτατης σχολής, όπως δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής. Ο βασικός λόγος, είναι ότι έλεγχοι των σχεδίων και μελετών και οι επιθεωρήσεις πλοίων, όπως και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις τεχνικών έργων, διενεργούνται προς προάσπιση της δημόσιας ασφάλειας.
  Επομένως απαιτείται κατ΄ ελάχιστον η διασφάλιση των ως άνω τυπικών προσόντων με παράλληλη πρόβλεψη διαβάθμισης του είδους και εύρους των ελέγχων και επιθεωρήσεων που μπορεί να διενεργεί ένας ελεγκτής/ επιθεωρητής ως συνάρτηση της αντίστοιχης αποκτηθείσας εμπειρίας. Οιεσδήποτε εκπτώσεις, απλουστεύσεις ή συντεχνιακές προσεγγίσεις αναφορικά με την δυνατότητα διενέργειας ελέγχων/επιθεωρήσεων πλοίων από άτομα που δεν διαθέτουν τουλάχιστον τα παραπάνω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (π.χ. απόφοιτοι ΣΔΣΛ, επιθεωρητές σημαίας που δεν κατέχουν τα παραπάνω τυπικά προσόντα), οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη θαλάσσια ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος, δεν μπορεί να είναι αποδεκτές. Πέραν των ανωτέρω, πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις τυπικών προσόντων ελεγκτών / επιθεωρητών πλοίων που προδιαγράφονται στο Resolution A.1054(27) του ΙΜΟ, οι οποίες καταστρατηγούνται με τις διατάξεις περί προσόντων ελεγκτών / επιθεωρητών πλοίων του εν λόγω σχεδίου νόμου, σύμφωνα και με τα προαναφερόμενα.
  Εν κατακλείδι, η σύνταξη νομοθετήματος περί προσόντων, επιμόρφωσης και πιστοποίησης ελεγκτών / επιθεωρητών πλοίων είναι ιδιαιτέρως σημαντική αλλά και απαραίτητη. Δεδομένου ότι άπτεται της δημόσιας ασφάλειας, χρειάζεται επίγνωση του τι διακυβεύεται, μεθοδικότητα, τεκμηρίωση, εναρμονισμός με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς και ευρωπαϊκής) καθώς και ευρεία διαβούλευση με ενδιαφερόμενους φορείς και εξειδικευμένους τεχνοκράτες. Προφανώς το υφιστάμενο κείμενο του σχεδίου νόμου δεν συνδυάζει στο σύνολό του τα παραπάνω προαπαιτούμενα και επομένως τυχόν αποσπασματικές επισημάνσεις ή διορθώσεις δεν εξυπηρετούν σε καμία περίπτωση τους ζητούμενους σκοπούς, δεδομένου ότι απαιτείται ριζική αναδιατύπωσή του. Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Ναυπηγών Μηχανικών Ελλάδος καθώς και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος μπορούν και πρέπει να συνδράμουν άμεσα στο παραπάνω έργο ως οι κατά τεκμήριο εξειδικευμένοι φορείς για την επεξεργασία και αναδιατύπωση των σχετικών διατάξεων του σχεδίου νόμου.

 • 30 Μαΐου 2016, 21:13 | Κωνσταντίνος Ζ.

  ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΣ ΣΗΜΑΙΑΣ. ΦΥΣΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΜΑΙ ΣΑΡΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΧΟΛΗΣ ΑΕΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΜΟΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.
  ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΕΝ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 01-01-2016 ΚΩΔΙΚΑ ΤΟΥ ΙΜΟ (ASSEMBLY RES. 1070 (28)) ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ.
  ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΟΤΙ Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΣ SOLAS 74 ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΕΛΕΓΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΝ.
  ΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΤΕΙ Ο ΙΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΥΝ ΠΟΣΟ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ.
  ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ ΟΤΙ Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑΥΠΗΓΟΣ Η ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Η ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΕΝ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Η ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ Η ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.
  ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ. ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑΤΙ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ. Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΝΑ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙ.
  ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΝΑ ΘΙΓΕΤΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΥΘΗΝΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ.
  ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΑΥΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΤΚΕΠ (Π.Δ. 345/2000) ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ Α.Ο. (ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΕΣ -R.O. CODE-). ΔΗΛΑΔΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΤΙ ΚΑΠΕΛΟ ΦΟΡΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ , Α.Ο.) ΘΑ ΕΧΕΙΣ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ?
  ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΘΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ. ΘΑ ΔΕΧΟΤΑΝ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΣ ΤΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ?
  ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΘΙΞΩ ΚΑΝΕΝΑ ΟΥΤΕ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΩ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΡΕΑΛΙΣΤΕΣ.

 • 30 Μαΐου 2016, 09:37 | Ευστάθιος Πεταλάς

  Συμπληρωματικά και υιοθετώντας την πρόταση του κ.Παναγιωτίδη, στους τομείς Πυρασφάλειας & στον Ενδιαίτησης και υγιεινής, θα πρέπει να συμπεριληφθούν Πολιτικοί Μηχανικό, Αρχιτέκτονες, ΑΤΕΙ(Δομικών Έργων).

 • 30 Μαΐου 2016, 09:40 | Ευστάθιος Πεταλάς

  Κλασσική περίπτωση κλειστού επαγγέλματος και κάλυψης των δικών μας ανθρώπων!!! Κατ’ αρχάς θα πρέπει επιτέλους να απορρίψουμε «το Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει», είναι ασύμβατο οι επιθεωρητές να είναι εν ενεργεία αξιωματικοί, και μάλιστα χαμηλόβαθμοι διότι είναι υποχρεωμένοι να υπακούν σε βαθμολογική ιεραρχία και σε εντολές ανωτέρων.

  Το Υπουργείο θα πρέπει να είναι εποπτικός μηχανισμός, δεν είναι φυσιολογικό η ΔΕΔΑΠΛΕ, να εγκρίνει Σχέδια Ασφάλειας και να τα ελέγχει η ίδια(Υπουργείο)!!!
  λύση: Παραμένει η έγκριση σχεδίων απο ΔΕΔΑΠΛΕ αλλά επιθεωρητές θα πρέπει να είναι εν αποστρατεία αξιωματικοί, πλοίαρχοι, υπεύθυνοι ασφάλειας ή ιδιώτες ανάλογων προσόντων(κατά τη γνώμη μου είναι αντικειμενικότερο).

  «ββ) Ελεγκτές Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Λιμένων….είναι στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που φέρουν τουλάχιστον το βαθμό Κελευστή ΛΣ..
  βββ) Για την πιστοποίηση της πρώτης σειράς ελεγκτών ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων από έκνομες ενέργειες δεν είναι αναγκαία η προηγούμενη παρακολούθηση του οριζομένου για τη συγκεκριμένη κατηγορία ελεγκτών εκπαιδευτικού προγράμματος…»

  * Οι Ελεγκτές Ασφάλειας Λ.Ε. και Λιμένων μπορούν να είναι εν αποστρατεία ή Πλοίαρχοι ή ιδιώτες ή Υπεύθυνοι Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων, δεν είναι δυνατό ο Κελευστής με 3 «ελέγχους» να κρίνεται επαρκείς χωρίς ανάλογη εκπαίδευση!!
  * Είναι απίθανο ο Ελεγκτής να βγάλει πόρισμα που θα είναι αντίθετο με τη γνώμη του εκάστοτε Λιμενάρχη (Πλοίαρχος, Πλωτάρχης, Υποπλοίαρχος, κλπ) και να περάσει…. άρα η διαδικασία δεν είναι αντικειμενική και αδιάβλητη.
  * Πρέπει επιτέλους να βγούν ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες ασφάλειας και όχι εκπαιδεύσεις του 725/04.
  * Συμφωνώ ότι οι σχολές επιμόρφωσης θα πρέπει να παραμείνουν στο Υπουργείο για να ελέγχει το ελάχιστο δυνατό επίπεδο επιμόρφωσης.
  * Είναι αδιανόητο να υπάρχει υπεύθυνο προσωπικό ασφάλειας, ΑΟΑ, κλπ χωρίς να έχει κατάλληλη εκπαίδευση γεωπολιτικού αναλυτή ώστε να είναι σε θέση αντικειμενικά να μπορεί να προσδιορίσει ή να αξιολογήσει το γίγνεσθε και τις πηγές που απειλούν ή θα απειλήσουν την ασφάλεια μιάς εγκατάστασης/ λιμένα.
  * Είναι επίσης αδιανόητο να μιλάμε για ασφάλεια και να μήν έχουμε «μάτια» για να επιτηρούμε τις εγκαταστάσεις, κλπ!!!. Πρέπει επιτέλους να υπάρξουν κοινοί θάλαμοι επιχειρήσεων Λιμ. Αρχών & Λιμ. Εγκατάστάσεων, για να καλυφθούν κοινές ανάγκες υλικοτεχνικών υποδομών.
  * Φέτος το ΕΜΠ, ενέκρινε νεό μεταπτυχιακό πρόγραμμα για την «Οργάνωση και Διαχείριση Λιμένων», ενώ η Ακαδημία IBC έχει πτυχίο Harbor Master(http://www.ibc-academy.com/event/harbour-master-distance-learning-course), διαχειριστών λιμένα κλπ.

  Το γενικότερο σκεπτικό θα πρέπει να είναι το «άνοιγμα» του τομέα ασφάλειας όσο και της διαχείρισης λιμένων στη χώρα, με καλύτερη εκπαίδευση, για την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη δημιουργία νέων τομέων σταδιοδρομίας.

  ευχαριστώ για την υπομονή σας

 • 29 Μαΐου 2016, 16:01 | antonios

  ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟ ΠΩΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΧΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΑ.

  ΑΠΟ ΠΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΠΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β’ ΜΠΟΡΕΙ Ή ΞΕΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΣ ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΤΕΙ ? ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΕΜΠ? ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ? ΕΧΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΘΕΙ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΣ? ΕΧΕΙ ΔΙΔΑΧΘΕΙ Ο ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ? ΔΥΝΑΜΙΚΗ? ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ? ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ? ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ? ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ? ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Ν-Q-M?? ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΘΡΑΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ? ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ?
  ΑΡΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ αα/ γγγ & αα/ δδδ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ , ΔΗΛΑΔΗ ΜΥΡΙΖΕΙ ΠΑΛΙ «ΠΑΤΕΝΤΑ» ΤΟΥ ΥΝΑΝΠ. ΞΕΡΕΤΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ? ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Γ’ΚΑΙ Β’ΤΑΞΗΣ ? ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΑΠΟ ΣΧΟΛΗ ΔΟΚ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ)?

  ****ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΗΝ παράγραφο ββ/δδδ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ , ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΟ ΠΡΟΣΟΝ? ΔΗΛΑΔΗ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ? ΝΟΜΙΚΗ ? ΑΠΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ? ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ? ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΗΧΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ???

  *****ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ παράγραφο β) ΕΛΕΓΧΟ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ , ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑΣ παράγραφος εεεε) PORT STATE (ΚΡΑΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ? ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ 3 ΜΗΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ? ΝΟΜΙΚΗΣ ? ΓΥΜΝΑΣΤΗ ? ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ? ΦΥΣΙΚΟΥ ? ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Γ’, Β’ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ? ΤΙ ΞΕΡΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΑΠΟ ΜΕΛΕΤΕΣ? ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ παράγραφο δδδδ) ΕΧΕΙ ΜΑΘΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ? ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΧΕΤΕ ΔΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΕΤΟΙΑ ΠΤΥΧΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ?

  ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΤΕΝΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΠΑΤΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ «ΠΑΤΕΝΤΑ» ΤΗΝ ΤΡΑΓΕΛΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΛΟ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΡΑΠΤΗΣ ΚΑΙ Ο Α’ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΛΙΑΡΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΕΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Γ’ΤΑΞΗΣ ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ? ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΗ ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙ ΑΡΧΗΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΡΑΓΕΛΑΦΙΚΑ? ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΤΙΣ Α.Ε.Ν. ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΜΕ Α.Τ.Ε.Ι. ΑΡΑ ΚΑΙ Α.Ε.Ι.? ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΚΑΘ’ΥΛΗΝ ΑΡΟΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ? ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΟΡΙΣΤΕΙ ΚΑΤ ΙΔΙΟΝ ΟΦΕΛΟΣ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ?

 • 29 Μαΐου 2016, 10:00 | Θωμάς Κ.

  α) η Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος (Σ.Δ.Λ.Σ.) διάρκειας σπουδών ενός ακαδημαικού έτους και με πρόγραμμα σπουδών κατά κύριο λόγο σχετικό με την αποστολή και τον ρόλο ενός στρατιωτικά συντεταγμένου ένοπλου Σώματος Ασφαλείας (θέματα Δημόσιας τάξεως, Ασφάλειας κ.λ.π.) δεν μπορεί να λαμβάνεται ισότιμη αθροιστικά με τις Πολυτεχνικές Σχολές Χημικών Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών με διάρκεια εξιδικευμένων σπουδών πέντε ετών. Επισημαίνεται ότι η Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος (ΣΔΛΣ) δεν είναι αναγνωρισμένη ως ΑΕΙ και δεν περιλαμβάνεται στο σύστημα εισαγωγής μέσω Πανελληνίων εξετάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

  β)Η επαγγελματική ιδιότητα του Επιθεωρητή κράτους λιμένα δεν μπορεί να θεωρείται τίτλος σπουδών ισότιμος με πτυχίο ΑΕΙ. Σημειώνεται, ότι για την απόκτηση της ιδιότητας του Επιθεωρητή κράτους λιμένα ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει μια σειρά τυπικών προσόντων (τίτλοι σπουδών, επαγγελματική εμπειρία κ.λ.π.) και η ολοκλήρωση σχολείου διάρκειας πέντε μηνών ενώ επιπρόσθετα για την διατήρηση της ιδιότητας θα πρέπει να πληρούνται μια σειρά προϋποθέσεων.

 • 27 Μαΐου 2016, 14:35 | Παναγιωτίδης

  Θεωρώ πως στους απόφοιτους Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικών Σχολών ή ισότιμων Ιδρυμάτων, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι λοιπές ειδικότητες μηχανικών (αρχιτέκτονες, πολιτικοί, τοπογράφοι, ηλεκτρολόγοι κλπ) που κατέχουν το απαραίτητο τεχνικό υπόβαθρο και να μην αποκλείονται από επιθεωρητές. Δεν μπορεί να θεωρείται πιο ικανός ένας απόφοιτος γενικά ΣΔΛΣ (οποιουδήποτε πτυχίου πχ. φιλόλογο) από έναν μηχανικό (πχ. αρχιτέκτονα, πολιτικό, τοπογράφο) στον Τομέα πχ. επιθεώρησης Πυρασφάλειας ή Ενδιαίτησης και υγιεινής, χωρίς να θέλω σε καμία περίπτωση να υποτιμήσω τα προσόντα των ικανότατων ΣΔΛΣ. Προτείνεται πέρα από τον ναυπηγικό καθαρά τομέα που η ειδικότητα του ναυπηγού μηχανικού θα πρέπει να είναι η μοναδική, στις λοιπές περιπτώσεις να αναγράφεται «απόφοιτος Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμου Ιδρύματος» δίχως την περίληψη σχετικής ειδικότητας.