- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - http://www.opengov.gr/ypaat -

Άρθρο 11: Δημοσίευση-Έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης
2. Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησης αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ