- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - http://www.opengov.gr/ypaat -

Άρθρο 11-Γενική συνέλευση – Αρμοδιότητες – Σύγκληση

1. Η γενική συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του ΑΣ. Στη γενική συνέλευση μετέχουν όλα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον ΑΣ. Στη γενική συνέλευση κάθε μέλος έχει μία (1) ψήφο. Η γενική συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο δεν προβλέπεται απόφαση από άλλο αρμόδιο όργανο. Στην έναρξη της συνεδρίασης η γενική συνέλευση εκλέγει από τα μέλη της Πρόεδρο και Γραμματέα, ως και Εφορευτική Επιτροπή. Δεν εκλέγεται Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΑΣ.

2.  Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης ανήκουν:

α) Η τροποποίηση του καταστατικού.

β) Η συγχώνευση,  η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του ΑΣ.

γ) Η εκλογή και η ανάκληση των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η έγκριση του ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» και ο καθορισμός του τρόπου διάθεσης των πλεονασμάτων της χρήσης.

ε) Η επιβάρυνση των μελών από τυχόν ζημιές.

στ) Η μεταβολή του ύψους της συνεταιρικής μερίδας.

ζ) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη.

η) Η έγκριση του προγράμματος επιχειρηματικής δράσης και ανάπτυξης του ΑΣ και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός.

θ) Η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων.

ι) Η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

ια) Η ψήφιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού.

ιβ) Η απόφαση για την αγορά και πώληση ακινήτων.

ιγ) Η απόφαση για τη συγκρότηση και λειτουργία από τα μέλη του ΑΣ Ομάδων Παραγωγών ή Οργανώσεων Παραγωγών, που αντιστοιχούν στους κλάδους παραγωγής και στα βασικά προϊόντα του ΑΣ.

ιδ) Ο ορισμός των ελεγκτών του άρθρου 20 για την επόμενη οικονομική χρήση και ο καθορισμός της αμοιβής τους.

ιε) Κάθε άλλο θέμα, που προβλέπεται στο καταστατικό.

3. Η γενική συνέλευση μπορεί, με απόφασή της, να μεταβιβάζει την άσκηση  των αρμοδιοτήτων της, των περιπτώσεων  ια΄ και ιγ΄ της παραγράφου 2 στο διοικητικό συμβούλιο.

4. Η γενική συνέλευση συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση από το διοικητικό συμβούλιο μία φορά το χρόνο και συνεδριάζει στη έδρα του ΑΣ μέσα  σε τέσσερις (4) το πολύ μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης. Η διαδικασία σύγκλησης της γενικής συνέλευσης και διεύθυνσης των εργασιών της, ορίζεται από το καταστατικό.

5. Η γενική συνέλευση συγκαλείται σε έκτακτη συνεδρίαση από το διοικητικό συμβούλιο για λόγους που προβλέπονται από το νόμο ή το καταστατικό ή όταν αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του ΑΣ.

6. Το ένα πέμπτο (1/5) των μελών του ΑΣ μπορεί να ζητήσει από το διοικητικό συμβούλιο τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, αναφέροντας υποχρεωτικά στην αίτησή του τα προς συζήτηση θέματα, μεταξύ των οποίων μπορεί να περιλαμβάνεται το αίτημα ελέγχου του ΑΣ από την αρμόδια αρχή του άρθρου 17. Το εποπτικό συμβούλιο του ΑΣ μπορεί να ζητήσει από το διοικητικό συμβούλιο τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης όταν προκύπτει ανάγκη μετά από έλεγχο που έχει ασκήσει. Αν το διοικητικό συμβούλιο δεν συγκαλέσει τη γενική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, τα παραπάνω μέλη ή το εποπτικό συμβούλιο έχουν το δικαίωμα σύγκλησής της.

7. Σε ΑΣ με περισσότερα από 300 μέλη, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την εκλογή αντιπροσωπευτικής γενικής συνέλευσης. Οι αντιπρόσωποι στην αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση  εκλέγονται  από το σύνολο των μελών του ΑΣ. Ο αριθμός  των αντιπροσώπων η διάρκεια της θητείας τους, ο τρόπος  άσκησης των αντιπροσωπευτικών τους καθηκόντων και ο τρόπος ανάκλησής τους καθορίζονται από το καταστατικό. Σε καμία περίπτωση η αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση δεν μπορεί να έχει λιγότερα μέλη από το ένα πέμπτο (1/5) του συνόλου των μελών του ΑΣ. Κατά τη διάρκεια της θητείας της αντιπροσωπευτικής γενικής συνέλευσης, μπορεί να συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση του συνόλου των μελών του ΑΣ μετά από αίτημα του 1/20 τουλάχιστον των μελών του προς το διοικητικό συμβούλιο, για σπουδαίους λόγους που αφορούν την οικονομική κατάσταση ή/ και τη σημαντική μείωση των δραστηριοτήτων του ΑΣ. Η σύγκληση αυτής της γενικής συνέλευσης είναι υποχρεωτική, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται τα θέματα των περιπτώσεων α, β, γ και ε της παρ. 3 του άρθρου 12. Αν το διοικητικό συμβούλιο δεν συγκαλέσει τη γενική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, τα παραπάνω μέλη ή το εποπτικό συμβούλιο έχουν το δικαίωμα σύγκλησής της.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 11-Γενική συνέλευση – Αρμοδιότητες – Σύγκληση"

#1 Σχόλιο Από Μουσταφα Μουσταφα Στις 27 Οκτώβριος, 2015 @ 23:00

«Σε καμία περίπτωση η αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση δεν μπορεί να έχει λιγότερα μέλη από το ένα πέμπτο (1/5) του συνόλου των μελών του ΑΣ.»

Πρέπει να υπάρχει κάποιο πλαφόν στον αριθμό των αντιπροσώπων για μεγάλους συνεταιρισμούς. Υπάρχουν συνεταιρισμοί με 9000 μέλη.

Γενική συνέλευση με περισσότερα από 100-150 άτομα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

#2 Σχόλιο Από G.Patt Στις 31 Οκτώβριος, 2015 @ 19:30

Οι τέσσερεις μήνες που προβλέπει η παράγραφος 4, για την σύγκληση της ετήσιας τακτικής συνέλευσης είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να προετοιμαστούν οι οικονομικές καταστάσεις. Ένα λογικό χρονικό διάστημα είναι αυτό των 6 μηνών.

#3 Σχόλιο Από ΚΩΣΤΗΣ ΤΕΡΖΗΣ Στις 9 Νοέμβριος, 2015 @ 14:42

Καλό θα ήταν να υπάρχει πρόβλεψη ή ακόμα και παραίνεση για ηλεκτρονική ψηφοφορία. Στους πολύ μεγάλους συνεταιρισμούς θα λύσει προβλήματα και θα μοχλεύσει την εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες.

#4 Σχόλιο Από Λουκάς Μπρέχας Στις 23 Νοέμβριος, 2015 @ 19:45

προτείνεται σε συνεχεια της παραγράφου 4. Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα συνέλθει η συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν με σαφήνεια και ακρίβεια.

4β) Τα μέλη δύνονται να ασκήσουν το δικαίωμα της ενημέρωσης και να ζητήσουν τα απαραίτητα στοιχεία για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πριν την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης και από την ημέρα που πραγματοποιήθηκε η αναγγελία της
4γ) Εκτός του Διοικητικού συμβουλίου η ελεγκτική επιτροπή και το 1/10 των μελών αριθμός μελών μπορούν να θέσουν θέματα για την γενική συνέλευση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την πραγματοποίησή της. Το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να αποστείλει στα μέλη την νέα ημερήσια διάταξη.
4δ) Παρά τα οριζόμενα από τους ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου, θα είναι έγκυρη η συνέλευση χωρίς ανάγκη αναγγελίας, όταν, όντως παρόντα ή εκπροσωπούμενα όλα τα μέλη, αποφασίσουν ομόφωνα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση, υπογράφοντας και εγκρίνοντας την ημερήσια διάταξη
4ε) κανένα θεμα που δεν περιλλάμβανεται στην ημερήσια διάταξη δεν δύναται να συζητηθεί εκτός από την αναζήτηση ευθυνών του Δ.Σ. το οποίο απαιτεί την απόφασή του 50% των συμμετοχόντων μελών

#5 Σχόλιο Από Α.Π.Σ.Ι. – Η ΠΙΝΔΟΣ Στις 26 Νοέμβριος, 2015 @ 14:11

Παράγραφος 4
Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να συγκληθεί εντός 4μήνου από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου γιατί δεν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ολοκλήρωσης και δημοσίευσης του ισολογισμού καθώς και η διαδικασία ελέγχου από ορκωτούς λογιστές. Η προθεσμία να γίνει 6 μήνες.
Να δίνεται η δυνατότητα το καταστατικό να προβλέπει διαφορετικό μέρος σύγκλισης της Γ.Σ. από την έδρα όταν δεν υπάρχουν επαρκείς χώροι για την πραγματοποίησή της.

Παράγραφος 6
Να μην έχει τη δυνατότητα το Ε.Σ. να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση. Διαφορετικά να υπάρχει περιορισμός στην επαναληψημότητα σύγκλισης της Γ.Σ.