- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - http://www.opengov.gr/ypaat -

Άρθρο 12 Δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων

1. Τα Δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων οργανώνονται και διοικούνται ως ανώνυμες εταιρείες, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν οι Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις και οι οικείες κατά περίπτωση Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις [έμποροι αγροτικών προϊόντων και ενδιαφερόμενοι ιδιώτες, καθώς και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι φορείς του Δημόσιου Τομέα, από κοινού, πρέπει να ελέγχουν τουλάχιστον το 60 % του μετοχικού κεφαλαίου]. Οι ΑΣ που μετέχουν σε εταιρείες Δημοπρατηρίων διαθέτουν την παραγωγή τους μέσω των αντίστοιχων Δημοπρατηρίων.

2. Στα δημοπρατήρια έχουν δικαίωμα πρόσβαση μόνον έμποροι, οι οποίοι έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο Μητρώο Εμπόρων αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών, σύμφωνα με το ν. ….. Η εκκαθάριση των διενεργούμενων από τα δημοπρατήρια εμπορικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένης και της εξόφλησης των παραγωγών των αγροτικών προϊόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την διάθεση των προϊόντων αυτών μέσω των δημοπρατηρίων. Η παραβίαση της προθεσμίας εξόφλησης των παραγωγών επιφέρει τις συνέπειες του άρθρου 6 του ν. (Μητρώο Εμπόρων).

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να αποφασίζεται η ίδρυση Δημοπρατηρίων, όχι περισσότερων από δύο σε κάθε περιφέρεια. Με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα ορίζεται η αρχική σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις του καταστατικού τους.

5. Τα Δημοπρατήρια εποπτεύονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η εποπτεία αφορά στην τήρηση των διατάξεων του καταστατικού του κάθε Δημοπρατηρίου, με σκοπό την  σταθερότητα των τιμών των αγροτικών προϊόντων, τη διαφάνεια και την ασφάλεια των σχετικών συναλλαγών και ιδίως την προστασία του αγροτικού εισοδήματος. Το σχετικά με την άσκηση της εποπτείας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 12 Δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων"

#1 Σχόλιο Από Χαραλαμπάκης Γιάννης Στις 14 Απρίλιος, 2011 @ 16:55

Άρθρο 12
α)Επιβάλλεται οι ΣΑΟ που θα συμμετέχουν στα δημοπρατήρια να ελέγχουν τουλάχιστον το 51% του μετοχικού κεφαλαίου.
β)Ο αριθμός 2 δημοπρατήρια, κατά μέγιστο, ανά περιφέρεια (εφόσον τα προϊόντα συγκεντρώνονται) δεν εξυπηρετεί τουλάχιστον για φρούτα και λαχανικά. Να καθορίζει κάθε περιφέρεια τον αριθμό των δημοπρατηρίων δίνοντας κίνητρα για την ανάπτυξη μεγάλων σχημάτων.