- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - http://www.opengov.gr/ypaat -

Δημόσια Διαβούλευση για το πρότυπο AGRO 10

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) λαμβάνοντας υπόψη:
1. την εμπειρία από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή των προτύπων
2. τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων του κλάδου,
3. τις σύγχρονες διατροφικές απαιτήσεις του καταναλωτή, τον διεθνή ανταγωνισμό και την ανάγκη στήριξης των ελληνικών τοπικών προϊόντων και του Έλληνα παραγωγού
4. την συμβολή στην αειφορία της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, με οφέλη για το φυσικό περιβάλλον, την κοινωνία και την παράδοση

προέβη στην εκπόνηση του προτύπου AGRO 10 και της Κατευθυντήριας Οδηγίας πιστοποίησής του. Το πρότυπο AGRO 10 αφορά προδιαγραφές για την παραγωγή τοπικών ελληνικών προϊόντων που αναδεικνύουν την ελληνική παραγωγή, την παράδοση, την ιστορία και τη γαστρονομία. Η διάκριση των προϊόντων αυτών μέσω της τήρησης προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων και της πιστοποίησης της εφαρμογής τους θα δώσει συγκριτικά πλεονεκτήματα τόσο στις επιχειρήσεις παραγωγής (φυτική, ζωϊκή παραγωγή και μεταποίηση) αλλά και στις επιχειρήσεις εστίασης και τουρισμού.

Το έργο αυτό υλοποιήθηκε με τη λειτουργία ειδικής Τεχνικής Επιτροπής στην οποία συμμετείχαν κατά τρόπο αντιπροσωπευτικό εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων παραγωγικών φορέων, φορέων πιστοποίησης, δημόσιων υπηρεσιών, συλλογικών οργάνων κλπ, ακολουθώντας διεθνείς κανόνες τυποποίησης με ενιαία, ομοιόμορφη και πρωτίστως αξιόπιστη και διαφανή διαδικασία διασφαλίζοντας την ολιστική αντιμετώπιση όλων των θεμάτων και την αντικειμενικότητα των προδιαγραφών ως προς τη σύγκρουση συμφερόντων.
Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχει στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση διάρκειας 30 ημερών των σχετικών προδιαγραφών διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις του.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Παναγιώτης Ι. Χατζηνικολάου