Άρθρο 07: Παραχώρηση δημοσίων εκτάσεων

1. Επιτρέπεται η παραχώρηση προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα κοινόχρηστων εκτάσεων σε περιοχές που εποικίσθηκαν σύμφωνα με την αγροτική νομοθεσία (Αγροτικός Κώδικας, Κώδικας Αποσταγγιζόμενων Γαιών και Κτηνοτροφικός Κώδικας) για την ίδρυση ή επέκταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή οποιονδήποτε άλλων μονάδων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που εμπίπτουν στον παρόντα νόμο.
2. Η παραχώρηση μπορεί να γίνει :
α) κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή με τίμημα που καθορίζεται στο 1/3 της αντικειμενικής αξίας της παραχωρούμενης έκτασης, το οποίο περιορίζεται στο 1/6 της αξίας αυτής, αν ο αιτών υποχρεούται από το νόμο σε μετεγκατάσταση υπάρχουσας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή αν ο αιτών είναι ηλικίας μέχρι 40 ετών ή νέος αγρότης.
β) κατά χρήση των εκτάσεων, με τίμημα που καθορίζεται στο 0,5% της αντικειμενικής αξίας της παραχωρούμενης έκτασης ετησίως, το οποίο περιορίζεται στο 0,25% της αξίας αυτής ετησίως, αν ο αιτών υποχρεούται από το νόμο σε μετεγκατάσταση υπάρχουσας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή ο αιτών είναι ηλικίας μέχρι 40 ετών ή νέος αγρότης.
Η παραχώρηση κατά χρήση είναι τουλάχιστον δεκαπενταετής.
3. Αρμόδιος για την παραχώρηση είναι :
α) Ο αρμόδιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου ή Δευτέρου βαθμού, εφόσον η προς παραχώρηση έκταση ανήκει κατά κυριότητα σε αυτόν.
β) Η αρμόδια κατά τόπον Κτηματική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, εφόσον η προς παραχώρηση έκταση ανήκει κατά κυριότητα σε αυτόν.
γ) Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε κάθε άλλη περίπτωση.
4. Οι ανωτέρω παραχωρήσεις επιτρέπονται υπό τους ακόλουθους όρους, η μη εκπλήρωση των οποίων επάγεται την ανάκληση της απόφασης παραχώρησης:
α) Προορισμός των παραχωρούμενων εκτάσεων είναι μόνον η εγκατάσταση και λειτουργία σε αυτές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή εκμεταλλεύσεων του παρόντος νόμου.
β) Απαγορεύεται στο διηνεκές η μεταβολής της χρήσης των εκτάσεων, έστω κα μερικώς, ανεξάρτητα από τυχόν μεταβολή στο πρόσωπο των παραχωρησιούχων.
γ) Το τίμημα για την παραχώρηση των εκτάσεων καταβάλλεται σε δέκα (10) εξαμηνιαίες δόσεις στο φορέα που εκδίδει την απόφαση παραχώρησης.
5. Οι παραχωρούμενες κατά χρήση εκτάσεις, παραχωρούνται υποχρεωτικά στους καθολικούς δικαιούχους του αρχικού παραχωρησιούχου ή στους ειδικούς διαδόχους που αυτός υποδεικνύει στη διοίκηση, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση δεσμεύονται από το περιεχόμενο της αρχικής απόφασης παραχώρησης.

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 22:03 | V.D.

  Συμφωνώ με προηγούμενο σχόλιο «Εάν συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς η παραχώρηση κατά πλήρη κυριότητα τότε δεν είναι μακριά ο καιρός που δεν θα υπάρχουν δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις με πολλαπλές ζημίες. 1ον οι κτηνοτρόφοι που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ιδιόκτητες χορτολιβαδικές εκτάσεις δεν θα έχουν εναλλακτική λύση κλπ »

  Ας λάβουμε υπόψη πως είναι της μόδας να παραχωρούνται εκτάσεις, δυνητικά ή πραγματικά αξιοποιούμενες από την κτηνοτροφία, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών κλπ.

  Θα πρέπει να είμαστε πιο επιφυλακτικοί σε σχέση με την παραχώρηση δημόσιων εκτάσεων. Οι προδιαγραφές θα πρέπει να είναι αυστηρές. Οι εκτάσεις αυτές είναι δημόσιο αγαθό και ας μην ξεχνάμε το σημαντικό οικολογικό τους ρόλο ως βοσκότοπους. Μπορεί να γίνονται εκεί μονάδες, οι οποίες αλλοιώνουν σημαντικά και μόνιμα τα χαρακτηριστικά της έκτασης (σφράγιση εδάφους, εκσκαφές, ισοπεδώσεις, ογκώδεις δεξαμενές αποβλήτων έως και 5 μ βάθους, τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις κλπ); Νομίζω πως πρέπει να μπουν περιορισμοί ως προς τον τύπο των μονάδων ανάλογα με το χαρακτήρα και τα οικολογικά χαρακτηριστικά της έκτασης.

  Από τη μικρή μου εμπειρία, κρατώ μικρό καλάθι για τις αρμοδιότητες που μεταφέρονται τους δήμους. Δεν μου φαίνεται ότι μετά τον Καλλικράτη, που υποτίθεται θα άλλαζαν πολλά, οι Δήμοι ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη νομιμότητα ή τον ορθολογισμό! Παλιές …συνήθειες που δύσκολα κόβονται!

 • Η ΕΛΕ χαιρετίζει την παραχώρηση κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή κοινόχρηστων εκτάσεων σε περιοχές που εποικίσθηκαν σύμφωνα με την αγροτική νομοθεσία για την ίδρυση ή επέκταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε φυσικά πρόσωπα και με την αυστηρή τήρηση των προϋποθέσεων της παρ. 4 του ιδίου άρθρου. Πάγια θέση της ΕΛΕ αποτελεί η παραχώρηση εγκαταλειμμένων αγρών, αγροτικών εκτάσεων που προέκυψαν μετά από αποξηράνσεις, κ.ά. αγροτικές εκτάσεις στην κτηνοτροφία, από την οποία πολλές φορές αφαιρέθηκαν κατά το παρελθόν. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι εκλείπουν πια ή συρρικνώνεται σημαντικά η έκταση των ποολίβαδων της χαμηλής και ημιορεινής ζώνης. Με την ψήφιση του νόμου αυτού αναμένεται να αποδοθούν αγροτικές εκτάσεις στην κτηνοτροφία και να δοθούν σημαντικά κίνητρα σε άτομα νέας ηλικία (νέοι αγρότες, μέχρι 40 ετών) να ασχοληθούν με ασφάλεια με την (εκτατική, ημι-εκτατική) κτηνοτροφία. Επιπλέον το μέτρο θα πρέπει να επεκταθείς τους νομάδες κτηνοτρόφους οι οποίοι διατηρούν ακόμα στις μέρες μας μία παραδοσιακή κτηνοτροφική δραστηριότητα με σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. Σε σχέση με τα νομικά πρόσωπα, η ΕΛΕ διατηρεί τις επιφυλάξεις της για την ταυτότητα αυτών. Συγκεκριμένα συμφωνεί με την παραχώρηση σε Κτηνοτροφικούς Συνεταιρισμούς, Ερευνητικά Κέντρα, ΑΕΙ, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις με αποδεδειγμένη φιλοπεριβαλλοντική δράση, ενώ σε περιπτώσεις άλλων ΝΠΙΔ θα πρέπει να αποδεικνύεται με κάποιο τρόπο η σχέση του ΝΠΙΔ με την κτηνοτροφία π.χ. ότι τα έσοδα του ΝΠΙΔ προέρχονται κατά τουλάχιστον 50% από την άσκηση εκ μέρους του εκτατικής κτηνοτροφίας.

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 16:31 | WWF Ελλάς

  Άρθρο 7 παρ. 1: Εποικιστικές εκτάσεις μπορεί να είναι δάση ή δασικές εκτάσεις, και αυτό συμβαίνει συχνά στην πράξη, ιδίως στην Β. Ελλάδα [πρβλ. 75 παρ. 2 ν. 998/1979 15 παρ. 1 ν. 1734/1987, σε συνδυασμό με το 1 παρ. 7 ν. 3147/2003]. Η παραχώρηση των εκτάσεων αυτών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την δασική νομοθεσία. Επισημαίνεται ότι η παραχώρηση δημόσιων δασικών εκτάσεων πρέπει να γίνεται μόνο κατ’ εξαίρεση, και υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 16:34 | WWF Ελλάς

  Άρθρο 6 παρ. 3, περ. (β), και 6 παρ. 4 γ) ββ): Η δήλωση του μελετητή κατά το άρθρο 8 παρ. 2 ν. 4014/2011 δεν αφορά την ανάληψη των ΠΠΔ. Αντιθέτως, ο νόμος αυτός καθιστά σαφές ότι η υπαγωγή στις ΠΠΔ είναι «αυτοδίκαιη», και ότι οι ΠΠΔ αποτελούν «αναπόσπαστο» τμήμα των αδειών [8 παρ. 4 ν. 4014/2011].

  Άρθρο 6 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο: Η διάταξη καθιστά δυνατή την έκδοση άδειας προέγκρισης εγκατάστασης για εγκαταστάσεις της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του άρθρου 3 παρ. 1 μόνο με την υποβολή ΜΠΕ. Δεν φαίνεται να απαιτείται η έκδοση ΑΕΠΟ, και ούτε καν η εξέταση της ΜΠΕ. Η άδεια προέγκρισης χωροθέτησης προφανώς επιτρέπει την κατασκευή των εγκαταστάσεων [6 παρ. 5 α)], και «επέχει ισχύ» άδειας εγκατάστασης, για ορισμένο χρονικό διάστημα [6 παρ. 4, τελευταίο εδάφιο]. Η διάταξη ανατρέπει την ισχύουσα από το 1986 νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία η έγκριση περιβαλλοντικών όρων αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών που απαιτεί το έργο [σήμερα 2 παρ. 10 N. 4014/2011, παλαιότερα 4 παρ. 1 (γ) ν. 1650/1986]. Επιπλέον, με δεδομένο ότι επιτρέπει την εκτέλεση του έργου πριν την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είναι αμφίβολη η συμφωνία με το σύνταγμα και το κοινοτικό δίκαιο [2 παρ. 1 Οδηγίας 85/337]. Περιέργως, το νομοσχέδιο επιμένει ότι «σκοπός της άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή εκµεταλλεύσεων, είναι η λεπτοµερής εξέταση των συνθηκών εγκατάστασης και λειτουργίας της δραστηριότητας των οικείων µονάδων και η τήρηση των αντίστοιχων όρων και προϋποθέσεων για την προστασία των εργαζοµένων, των περιοίκων και του περιβάλλοντος από κάθε κίνδυνο βλάβης της υγείας ή ενόχλησης ή ρύπανσης του περιβάλλοντος, που µπορεί να προκληθεί από τη λειτουργία της εγκατάστασης ή από τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων που παράγονται σε αυτήν ..» [6 παρ.1].

  Άρθρο 6 παρ 5 α) γγ): Επισημαίνεται ότι χορηγείται παγίως εξαίρεση από την κατεδάφιση από το 2006, αν όχι και νωρίτερα [Υπουργικής Απόφαση 244203/2006 (Β ‘ 75), όπως έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί (Β’ 1887/2006, Β’ 1/2008, Β’ 2402/2009, Β 2191/2010)]. Με τον τρόπο αυτό, και την έκδοση υπουργικών αποφάσεων κάθε έτος, η λειτουργία αυθαίρετων κατασκευών συνεχίζεται επί τουλάχιστον 5 έτη.

  Άρθρο 6 παρ. 6: Λόγω της έλλειψης όρων για τις περισσότερες περιοχές του δικτύου Natura 2000, η διάταξη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «αντίβαρο» διάφορων ρυθμίσεων του νομοσχεδίου. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 ν. 4014/2011, απαιτείται ειδική οικολογική αξιολόγηση τόσο για έργα κατηγορίας Α, όσο και για έργα κατηγορίας Β.

 • Άρθρο 7
  Το σύνολο του άρθρου δεν συμβαδίζει με τον ισχύοντα Δημοτικό Κώδικα.
  Υπάρχει άμεση ανάγκη να ρυθμιστούν τα θέματα παραχώρησης.
  Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να τροποποιηθεί και ο Δημοτικός Κώδικας (π.χ δημοπρασίες κλπ.)

 • 17 Νοεμβρίου 2011, 21:32 | Χατζηκαντής Μιχάλης

  Πιστεύω πως η παραχώρηση κατα πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή πρέπει να εξαιρεθεί γιατί θα δούμε πολούς άσχετους να γίνονται κτηνοτρόφοι γιατί θα στοχεύουν σε κάποια δημόσια γή.
  Επίσης η παραχώρηση γής κατά χρήση, να δύναται να ανανεωθεί για άλλο τόσο χρόνο και να δίνεται η δυνατότητα νόμιμων κτηνοτροφικών κατασκευών εντός του χώρου αυτού. Έτσι ο κτηνοτρόφος θα διαθέτει τα χρήματά του σε κατασκευές και όχι στην φθηνή αγορά γής.

 • 17 Νοεμβρίου 2011, 17:08 | Δεληγιάννης Κώστας

  Δεν πρέπει να παραχωρήθεί δημόσια γή, πριν ξεκαθαρίσει η καταπάτηση εκτάσεων, που αρκετές φορές τμηματα τους χρησιμοποιούνται με κατατμησεις και για μη κτηνοτροφικές δραστηριότητες.
  Η εννιαία διαχείριση των βοσκοτόπων σε επίπεδο νέων Δήμων, με δημοσιότητα των διατιθέμενων εκτάσεων μόνον κατα χρήση ,σε παλιές και νέες κτηνοτροφικές επιχειρήσεις,ανταποκρίνεται στις δυνατότητες της λιβαδοπονικής επιστήμης και μπορεί να συμβάλει στην οργάνωση της κτηνοτρφικής παραγωγής με την αξιοποίηση των εδαφοκλιματολογικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του κάθε Δήμου.
  Οι βοσκότοποι αποτελούν δημόσια περιουσία στο διενεκές και μπορούν να συμβάλουν στην ιστορική ανάκαμψη του ορεινού αγροτικού χώρου με απασχόληση νέων κτηνοτρόφων,με την υιοθέτιση σύγχρονων μορφών παραγωγής.
  Σε επίπεδο Δήμων που ξέρουν «πρόσωπα και πράγματα»,πρέπει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, έτσι ώστε εξασφαλισθει η καλύτερη αξιοποίηση των βοσκοτόπων για όσες κτηνοτροφικές επιχειρήσεις υπάρχουν και όσες μπορουν να δημιουργηθουν,με πραγματικά κριτήρια βόσκησης.

 • 15 Νοεμβρίου 2011, 22:28 | ΡΙΖΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

  Θα πρέπει να διευκρινιστει αν θα προηγείται της παραχώρησης εποικιστικών εκτάσεων όχι μόνο του του άρθρου αυτού αλλά και γενικότερα, ο καθορισμός χρήσεων γης σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1512/83 (με απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης).
  Σύμφωνα με την αριθ. 95/2004 ατομική γνωμοδότηση του Κ. Γρηγορίου παρέδρου του ΝΣτΚ (η οποία δεν γνωρίζω αν έγινε αποδεκτή από τον Υπ. Εσωτερικών – αφορούσε ερώτημα δήμου) δεν απαιτείται. Σχετικό ερώτημα εκκρεμεί και στις Δ/νσεις Νομοθετικού και Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ. Εν τω μεταξύ τα αιτήματα των ιδιωτών για καθορισμό χρήσεων προς παραχώρηση ή εκμίσθωση εποικιστικών εκτάσεων «βαλτώνουν» στις ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

 • 15 Νοεμβρίου 2011, 10:14 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΟΥΔΗΣ

  Η παράγραφος που αναφέρει : Η παραχώρηση μπορεί να γίνει :
  α) κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή με τίμημα ….

  πρέπει να καταργηθεί και να αφαιρεθεί από το σχέδιο νόμου διότι κινδυνεύει άμεσα η Ελλάδα να μην πληροί την βασική προϋπόθεση που της δίνει το δικαίωμα μονοπωλίου στο κτηνοτροφικό προϊόν : ΦΕΤΑ.
  Η προϋπόθεση αυτή δεν είναι τίποτε άλλο από την εκτροφή των προβάτων (κατά το ήμισυ του έτους ) σε μορφή ελευθέρας βοσκής δημόσιων ή κοινοτικών χορτολιβαδικών εκτάσεων.
  Εάν συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς η παραχώρηση κατά πλήρη κυριότητα τότε δεν είναι μακριά ο καιρός που δεν θα υπάρχουν δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις με πολλαπλές ζημίες. 1ον οι κτηνοτρόφοι που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ιδιόκτητες χορτολιβαδικές εκτάσεις δεν θα έχουν εναλλακτική λύση και 2ον η Ολλανδία, η Γερμανία κ.α. χώρες περιμένουν στη γωνία για να αρθεί από την Ελλάδα το «μονοπώλιο» της φέτας.

 • 14 Νοεμβρίου 2011, 10:24 | ΤΕΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

  Αναφορικά στις παραχωρήσεις δημόσιων εκτάσεων θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν ισχύουν τα αυξημένα κατώτατα όρια κατάτμησης και αρτιότητας που ισχύουν σε ορισμένες περιοχές (π.χ. εντός του δικτύου Natura 2000 το κατώτατο όριο κατάτμησης είναι 10 στρέμματα). Επισημαίνεται ότι υπάρχουν πολλές υφιστάμενες κτηνοτροφικές δραστηριότητες χωρίς άδεια οι οποίες προκειμένου να νομιμοποιηθούν θα πρέπει να τους παραχωρηθεί η έκταση την οποία ήδη κατέχουν παράνομα.

  Τεκίδης Ηλίας
  Φορέας Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας – Βόλβης

 • 14 Νοεμβρίου 2011, 07:11 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΝΑΒΑΣ

  Αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα με τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε δασικές εκτάσεις, με άδεια του δασαρχείου ή κι αυθαίρετα. Πρέπει να δοθεί σαφής λύση. Όσοι κτηνοτρόφοι έχουν τις κτηνοτροφικές τους εγκαταστάσεις σε δάση ή δασικές εκτάσεις, να εξακολουθήσουν χωρίς προβλήματα στους χώρους που διαθέτουν έως ότου συνταξιοδοτηθούν (κυρίως είνα κτηνοτρόφοι μεγάλης ηλικίας), ή εγκαταλείψουν την κτηνοτροφία χωρίς δικαίωμα μεταβίβασης της εγκατάστασης όταν πρόκειται για διαδοχή η αγοραπωλησία.

 • 13 Νοεμβρίου 2011, 21:28 | Ζωή

  Παρακαλώ οι Δήμοι να παραχωρούν τις Δημόσιες εκτάσεις μέ υψηλό τίμημα και όχι για ένα κομμάτι ψωμί που λένε στους κτηνοτρόφους. Οι κάτοικοι της πόλης νομίζουν ότι οι κτηνοτρόφοι είναι όπως 60-70 χρόνια πριν και τους λυπούνται. Οι κύριοι αυτοί φέρονται σαν σατράπες ,λυμαίνονται τις περιοχές δεν αποδίδουν φόρους, καταπατούν δημόσιες και ιδιωτικές εκτάσεις και το θεωρούν αδιαμφισβήτητο δικαίωμα τους. Είναι προκλητικοί και όλο κλαίγονται όταν τους παίρνει. Είναι μια δουλειά σαν όλες τις άλλες και μάλιστα πολύ προσοδοφόρα

 • 12 Νοεμβρίου 2011, 13:54 | Γκρέμος Τάσος

  Υπήρξα Πρόεδρος Δημ.Συμβουλίου του Δήμου Πέτρας-Πιερίας
  Θελήσαμε να Ιδρύσουμε Κτηνοτροφικό Πάρκο στην Περιοχή του ΨΙΜΠΟ (Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου) που ανήκει στο Υπουργείου Υγείας & Αγροτικής Ανάπτυξης.
  Σκοπός ήταν η μετεγκατάσταση 70 κτηνοτρόφων της περιοχής σε οργανωμένο χώρο .
  Τελικά το σχέδιο ναυάγησε, διότι δεν προέβλεπε ο Νόμος τη δυνατότητα παραχώρησης δημοσίων εκτάσεων για την Ιδρυση Κτηνοτροφικών Πάρκων,
  ενώ υπήρχε η δυνατότητα να παραχωρηθούν σε ιδιώτες κτηνοτρόφους.
  Παρακαλώ αν είναι δυνατόν να προβλέψετε αυτή τη δυνατότητα.

 • 12 Νοεμβρίου 2011, 12:40 | Polychroniadou Fotini

  KANETE MEGALES PROSPATHEIES GIA THN ANAPTYXH THS OIKONOMIAS THS PATRIDOS MAS EGO TO BLEPO TO DIABAZO ALLA O KOSMOS TO KSEREI…..???

 • 12 Νοεμβρίου 2011, 12:00 | Polychroniadou Fotini

  PARAKALO THA HTHELA NA MATHO TI ENNOEITE
  *NEOS AGROTHS*
  EPISIS
  SXETIKA ME TIS EKTASEIS PROS AGORA H ENIKOIASH POU THA APEYTHINTHO . PROS TO PARON BRISKOMAI STO EXOTERIKO. YPARXEI EPIKOINONIA TILEMATIKI ME TO ARMODIO GRAFEIO?
  H KALIERGEIA SITIRON YPAGETAI STO PROGRAMMA?