- Υπουργός Επικρατείας - http://www.opengov.gr/ypep -

Άρθρο 8 – Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

  1. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, καταργείται ο Ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης» (ΦΕΚ Α’ 85).
  2. Ο ορισμός εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών και μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στις Επιτροπές που συνιστώνται με τα άρθρα 2 και 4 του παρόντος, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1756/1988 (ΦΕΚ Α’ 35), και του άρθρου 10 παρ. 3 του Π.Δ. 282/1996 (ΦΕΚ Α’ 199).
  3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Επικρατείας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης του προέδρου και των μελών των Επιτροπών των άρθρων 2 και 4 του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
  4. Οι Επιτροπές επικουρούνται από το διοικητικό, επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Για την εξυπηρέτηση του έργου τους είναι δυνατόν να διατίθεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης προσωπικό αποκλειστικώς απασχολούμενο σε αυτές.