- Υπουργός Επικρατείας - http://www.opengov.gr/ypep -

Άρθρο 6 – Διαδικασία Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας

  1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και του καθ’ ύλη αρμόδιου Υπουργού, μετά από εισήγηση της ΚΕΚΗΝ, καθορίζεται το επιμέρους νομικό πεδίο της κωδικοποίησης.
  2. Με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας μπορεί να προκηρύσσεται διαγωνισμός για την ανάθεση επιμέρους έργων κωδικοποίησης ανά αντικείμενο, σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν, ιδίως, ημεδαπά ή αλλοδαπά ιδρύματα, οργανισμοί και ινστιτούτα με συναφές αντικείμενο, καθώς και νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων με σχετική εξειδίκευση. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας. Το τελικό παραδοτέο εγκρίνεται από την ΚΕΚΗΝ η οποία, μετά από τη σχετική επεξεργασία, υποβάλλει τα σχέδια Κωδίκων στον Υπουργό Επικρατείας και δι’ αυτού στον καθ’ ύλη αρμόδιο Υπουργό.
  3. Το περιεχόμενο των Κωδίκων κυρώνεται καταρχήν με τη διαδικασία του άρθρου 76 παρ. 6 του Συντάγματος, πλην του μέρους με το οποίο τυχόν καταργούνται ή τροποποιούνται ισχύουσες διατάξεις νόμου, για το οποίο θα πρέπει να προηγηθεί η συνήθης κοινοβουλευτική διαδικασία.
  4. Με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου είναι δυνατή η προμήθεια πληροφοριακών υποδομών και υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της διαρκούς κωδικοποίησης της νομοθεσίας και τη διασύνδεσή του με το Διαρκή Κώδικα Νομοθεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.