- Υπουργός Επικρατείας - http://www.opengov.gr/ypep -

Άρθρο 5 – Αρμοδιότητες Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και Ηλεκτρονικής Νομοθέτησης

1.  Η ΚΕΚΗΝ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Τη διατύπωση των νομοτεχνικών κανόνων για τη σύνταξη κωδίκων και, ιδίως, τη διαίρεση και ταξινόμηση της ύλης, τον τρόπο αρίθμησης των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων, τον τρόπο παραπομπής στις διατάξεις που κωδικοποιούνται ή αναμορφώνονται, τον τρόπο αναγραφής τίτλων στα άρθρα και στα επί μέρους κεφάλαια των Κωδίκων και τη γλωσσική διατύπωσή τους.

β. Τη διαμόρφωση των προδιαγραφών των πληροφοριακών υποδομών που υποστηρίζουν τη διαδικασία Ταξινόμησης, Κωδικοποίησης και Ηλεκτρονικής Νομοθέτησης και την εποπτεία της καλής λειτουργίας αυτών.

γ. Την εισήγηση προς τον Υπουργό Επικρατείας και τον καθ’ ύλη αρμόδιο Υπουργό για τα νομικά πεδία στα οποία θα πρέπει να υπάρξει κωδικοποίηση, καθώς και των συγκεκριμένων νομοθετικών αλλαγών που είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της νομοπαρασκευαστικής και κωδικοποιητικής λειτουργίας, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων και προτάσεων αναμόρφωσης της νομοθεσίας που τυχόν έχουν διατυπωθεί εκ μέρους της Επιτροπής Αναμόρφωσης του Δικαίου.

δ. Την εποπτεία, αξιολόγηση και έγκριση του έργου της κωδικοποίησης που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του παρόντος και τη διαβίβαση των τελικών σχεδίων στον Υπουργό Επικρατείας.

ε. Την αξιολόγηση των επιμέρους εργασιών κωδικοποίησης που διενεργούνται από ειδικές επιτροπές οι οποίες έχουν συσταθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, και την υποβολή πρότασης προς τον αρμόδιο Υπουργό σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 εδ. 2 του παρόντος.

στ. Τη σύνταξη και υποβολή στον Υπουργό Επικρατείας, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε ημερολογιακού έτους, έκθεσης η οποία δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και περιλαμβάνει αποτίμηση για την πρόοδο των δράσεων κωδικοποίησης που έχουν αναληφθεί, της κατάστασης των σχετικών πληροφοριακών υποδομών, καθώς και περαιτέρω προτάσεις κωδικοποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας και επέκτασης ή βελτίωσης των σχετικών πληροφοριακών υποδομών. Με ευθύνη του Υπουργού Επικρατείας η έκθεση της ΚΕΚΗΝ διαβιβάζεται στα μέλη της Κυβέρνησης και στον Πρόεδρο της Βουλής.

2. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η ΚΕΚΗΝ δύναται για την υποβοήθηση του έργου της να θέτει σε δημόσια διαβούλευση, μέσω του διαδικτύου, σχέδια και προτάσεις κωδικοποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας, ανασχεδιασμού των σχετικών πληροφοριακών υποδομών, να επιδιώκει τη συνεργασία και τη διατύπωση απόψεων εκ μέρους νομικών εγνωσμένου κύρους και να καλεί σε ακρόαση δημοσίους λειτουργούς, υπαλλήλους και εμπειρογνώμονες.