- Υπουργός Επικρατείας - http://www.opengov.gr/ypep -

Άρθρο 4 – Σύσταση Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και Ηλεκτρονικής Νομοθέτησης

1. Στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης συνιστάται Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης και Ηλεκτρονικής Νομοθέτησης (ΚΕΚΗΝ).

2. Η ΚΕΚΗΝ αποτελείται από επτά (7) μέλη, περιλαμβανομένου του προέδρου της. Πρόεδρος και μέλη της ΚΕΚΗΝ δύνανται να ορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, εν ενεργεία ή μη δικαστικοί λειτουργοί, Νομικοί Σύμβουλοι και Πάρεδροι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με συναφή εξειδίκευση καθώς και νομικοί και επιστήμονες πληροφορικής εγνωσμένου κύρους.