- Υπουργός Επικρατείας - http://www.opengov.gr/ypep -

Άρθρο 2 – Σύσταση Επιτροπής Αναμόρφωσης του Δικαίου

  1. Στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης συνιστάται Επιτροπή Αναμόρφωσης του Δικαίου.
  2. Η εν λόγω Επιτροπή αποτελείται από επτά (7) μέλη, περιλαμβανομένου του προέδρου της. Πρόεδρος και μέλη της Επιτροπής δύνανται να ορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, εν ενεργεία ή μη δικαστικοί λειτουργοί, Νομικοί Σύμβουλοι και Πάρεδροι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με συναφή εξειδίκευση και νομικοί εγνωσμένου κύρους.