- Υπουργός Επικρατείας - http://www.opengov.gr/ypep -

Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Εθνικός Συντονιστής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς»

Με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία επιδιώκεται η καταπολέμηση της διαφθοράς για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ Κράτους και Πολιτών, την αποτελεσματική και χρηστή λειτουργία των θεσμών καθώς και για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Για την Ελλάδα η διαφθορά συνιστά ένα σοβαρό και διαχρονικό  πρόβλημα  εξ αιτίας του οποίου,   αφενός  υποβαθμίζεται η αξιοπιστία των δημοσίων υπηρεσιών  και το επίπεδο εξυπηρέτησης   που αυτές παρέχουν στο κοινωνικό σύνολο και αφετέρου  επιβαρύνεται  η εθνική οικονομία. Μια συστημική προσπάθεια  αντιμετώπισης του προβλήματος της διαφθοράς απαιτεί τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης δημόσιας πολιτικής,  η οποία να επεμβαίνει τόσο στην πρόληψη, όσο και  στην αντιμετώπιση του φαινομένου, μέσω συνεκτικών δράσεων : αποτροπή των αιτιών της διαφθοράς (πρόληψη), εντοπισμός  υφιστάμενων εστιών διαφθοράς και εξάλειψη αυτών, ποινική δίωξη και επιβολή κυρώσεων,  ευαισθητοποίηση και αλλαγή της συμπεριφοράς και της αντίληψης  στα σχετικά θέματα αλλά και ισχυρούς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου.  Στο  ευρύ φάσμα των ως άνω επεμβάσεων εμπλέκεται το σύνολο των Υπουργείων και το μεγαλύτερο μέρος των δημοσίων υπηρεσιών.

Προς αυτήν την κατεύθυνση η Ομάδα δράσης για την Ελλάδα ξεκίνησε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα
Υπουργεία με στόχο να υποστηρίξει τεχνικά  το σχεδιασμό ενός οδικού χάρτη   για την καταπολέμηση της διαφθοράς  με βασικές προτεραιότητες :

α.  Τη θέσπιση μιας συνολικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς με πολιτική δέσμευση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης  του πλαισίου καταπολέμησης της διαφθοράς σε τομείς  όπου χρειάζεται.

β. Την ενίσχυση του συντονισμού, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού μέσω ενός εθνικού συντονιστή.

γ.Την ενίσχυση του νομικού πλαισίου.

δ.Την ενίσχυση της πρόληψης, της ευαισθητοποίησης και της δημόσιας ακεραιότητας.

ε  .Την ενίσχυση της οικονομικής διερεύνησης και της δίωξης της διαφθοράς, ιδίως σε τομείς υψηλού κινδύνου.

στ.  Την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών.

Προϋπόθεση για την εξειδίκευση και εφαρμογή του οδικού χάρτη, όπως προβλέπεται στο ως άνω β) στοιχείο είναι η σύσταση  μιας θέσης Εθνικού Συντονιστή, ο οποίος θα συντονίζει τα Υπουργεία και όλες τις εμπλεκόμενες
υπηρεσίες για τη διαμόρφωση και εφαρμογή της στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Ως εκ τούτου, η παρούσα ρύθμιση εκτός από τη σύσταση της θέσης του Εθνικού Συντονιστή προβλέπει τη
δημιουργία μιας Συντονιστικής Επιτροπής για την υποστήριξη του έργου του αλλά και για να διασφαλίσει τη συμμετοχή των κυριότερων   δομών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της ως άνω στρατηγικής.  Επίσης, προβλέπει την
επιστημονική υποστήριξη του Εθνικού Συντονιστή και της  Συντονιστικής Επιτροπής από ανεξάρτητο
Συμβουλευτικό Σώμα με διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία στα σχετικά θέματα

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι πολίτες σε διαβούλευση, ώστε να καταθέσουν τις απόψεις τους επί
των υιοθετούμενων ρυθμίσεων, μέχρι την 1.04.2013 και ώρα 08:00, και να υποβάλουν τυχόν προτάσεις για τη βελτίωσή τους.

 

Ο Υπουργός Επικρατείας

Δημήτρης Σταμάτης