- Υπουργός Επικρατείας - http://www.opengov.gr/ypep -

Άρθρο 18

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής: «Έννομο συμφέρον για τη λύση της εταιρείας έχουν και ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού καθώς και ο Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.»