- Υπουργός Επικρατείας - http://www.opengov.gr/ypep -

Άρθρο 12 – Τελικές διατάξεις

Ο Διαχειριστής σε συνεργασία με τον Ρυθμιστή οφείλουν να θέσουν σε λειτουργία το Σύστημα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.