- Υπουργός Επικρατείας - http://www.opengov.gr/ypep -

Άρθρο 10 – Εκχώρηση ποσοστού κερδών

Ποσοστό δέκα επί τοις εκατό ( 10 % ) των ακαθαρίστων εσόδων του συνόλου των Συναλλαγών του Συστήματος θα καταβάλλεται ημερησίως κατά τον διακανονισμό των Συναλλαγών από τον Διαχειριστή υποχρεωτικά στον Ρυθμιστή. Τα έσοδα αυτά προορίζονται για την συντήρηση της λειτουργίας του Συστήματος και την κάλυψη των αναγκών του «Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε» ( Ε.Κ.Ο.Μ.Ε ), σύμφωνα με τα άρθρα 44 και επ. του Ν. 4339/2015.