- Υπουργός Επικρατείας - http://www.opengov.gr/ypep -

Άρθρο 08 – Διακανονισμός των Συναλλαγών

1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος είναι αρμόδιος για τον Διακανονισμό των Συναλλαγών που διενεργούνται στο Σύστημα. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι:
Α. Η παρακολούθηση της συναλλακτικής συμπεριφοράς των Συμμετεχόντων στο Σύστημα, σε συνεργασία με τον Ρυθμιστή.
Β. Η διεκδίκηση των απαιτήσεων κατά των Συμμετεχόντων, σε περίπτωση αδυναμίας τους να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Γ. Ο έγκυρος και διαφανής Διακανονισμός των χρηματικών Συναλλαγών που αφορούν στο Σύστημα.
Δ. Ο Διακανονισμός του Συστήματος, οι ασφάλειες του άρθρου 77 του ν. 3606/2007 που παρέχονται σε σχέση με το Σύστημα για την κάλυψη υποχρεώσεων διακανονισμού τέτοιων Συναλλαγών νοούνται ως χρηματοοικονομικές ασφάλειες των άρθρων 1επ. του ν. 3301/2004.