- Υπουργός Επικρατείας - http://www.opengov.gr/ypep -

Άρθρο 07 – Φορολόγηση

1. Ο ειδικός φόρος που επιβλήθηκε στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση, ισχύει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 3845/2010.
2. Με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος τιμολόγησης των Συναλλαγών του « Ηλεκτρονικού Συστήματος Διάθεσης Διαφημιστικού Χρόνου». Οι διατάξεις των εδαφίων δ’ και ε’ του άρθρου 12 του Ν. 3845/2010 καταργούνται.