- Υπουργός Επικρατείας - http://www.opengov.gr/ypep -

Άρθρο 05 – Άδεια Λειτουργίας Διαχειριστή Συστήματος

1. Ως Διαχειριστής του Συστήματος αναδεικνύεται ανά τρία ( 3 ) έτη κατόπιν προκήρυξης διαγωνισμού οιοδήποτε νομικό πρόσωπο λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας ύστερα από άδεια λειτουργίας που χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα προς τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 3606/2009 ή αντίστοιχης αναγνωρισμένης εποπτικής αρχής του εξωτερικού.
2. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη Διαχειριστή καθορίζονται με κοινή Απόφαση των Υπουργών Επικρατείας, Οικονομικών και Ανάπτυξης.