- Υπουργός Επικρατείας - http://www.opengov.gr/ypep -

Άρθρο 02 – Ορισμοί

1. Οργανωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Διάθεσης Διαφημιστικού Χρόνου (ΟΗΣΔΔΧ): είναι το Ηλεκτρονικό Σύστημα στο οποίο διενεργούνται αγορές και πωλήσεις του Διαφημιστικού Χρόνου σύμφωνα με τον παρόντα νόμο (εφεξής « Σύστημα »).
2. Διαφημιστικός Χρόνος: το σύνολο του Διαφημιστικού Χρόνου για την προβολή διαφημίσεων ή χορηγιών, τοποθέτηση προϊόντος ή άλλων προκαθορισμένων διαφημιστικών προϊόντων, σε ιδιωτικά και δημόσια τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, ο οποίος διατίθεται αποκλειστικά μέσα από το Σύστημα.
3. Μονάδα Διαφημιστικού Χρόνου: η μονάδα υπολογισμού του Διαφημιστικού Χρόνου που αποτελεί το διαπραγματεύσιμο Προϊόν στο Σύστημα.
4. Προϊόν: η συμφωνία παράδοσης ορισμένων μονάδων Διαφημιστικού Χρόνου, τα χαρακτηριστικά της οποίας είναι τυποποιημένα και καθορίζονται από τον αρχικό πωλητή (μέσο ενημέρωσης) του Διαφημιστικού Χρόνου.
5. Διαχειριστής: το νομικό πρόσωπο που παρέχει την αναγκαία τεχνολογική υποστήριξη και υποδομή για την εύρυθμη οργάνωση και λειτουργία του Συστήματος, την πρόσβαση των Συμμετεχόντων σε αυτό καθώς και τη διενέργεια των Συναλλαγών στο Σύστημα.
6. Συμμετέχων: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δικαιούται να διαθέτει ή να αγοράζει μονάδες Διαφημιστικού Χρόνου στο Σύστημα σύμφωνα με προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο.
7. Ρυθμιστής: το νομικό πρόσωπο που εποπτεύει την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
8. Εντολές: οι δηλώσεις βούλησης διάθεσης μονάδων Διαφημιστικού Χρόνου (Εντολές Πώλησης) και οι δηλώσεις αγοράς Διαφημιστικού Χρόνου (Εντολές Αγοράς) που υποβάλλουν οι Συμμετέχοντες μέσω του Συστήματος.
9. Συναλλαγή: η σύναψη συμφωνίας διάθεσης των μονάδων Διαφημιστικού Χρόνου στο πλαίσιο λειτουργίας του Συστήματος.
10. Εκκαθάριση: Η διαδικασία διενέργειας των Συναλλαγών που τελούνται διαμέσου του Συστήματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο.
11. Ημέρα παράδοσης: η ημέρα παράδοσης του Προϊόντος, σύμφωνα με τα τυποποιημένα χαρακτηριστικά του.