- Υπουργός Επικρατείας - http://www.opengov.gr/ypep -

Άρθρο 15

Όπου προβλέπεται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος νόμου η έκδοση κανονιστικών ή κοινών κανονιστικών πράξεων, αυτή λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη θέση αυτού σε ισχύ.