- Υπουργός Επικρατείας - http://www.opengov.gr/ypep -

Άρθρο 11 – Αρμοδιότητα για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες – Συντονιστικός Μηχανισμός στην Κυβέρνηση

1. Στον Υπουργό Επικρατείας με αρμοδιότητα τη συνοχή του κυβερνητικού έργου ανατίθεται η παρακολούθηση όλων των θεμάτων που αφορούν στα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Με Απόφαση του Πρωθυπουργού και εφόσον δεν υπάρχει Υπουργός Επικρατείας με αρμοδιότητα τη συνοχή του κυβερνητικού έργου δύναται η αρμοδιότητα αυτή να ανατίθεται σε άλλον Υπουργό.
2. Στην αρμοδιότητα του Υπουργού Επικρατείας της παραγράφου 1 ανήκει ειδικότερα ο συντονισμός των αρμόδιων Υπουργείων για τη χάραξη και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών που προάγουν τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και η συνεργασία με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 12. Περαιτέρω στην αρμοδιότητα του Υπουργού Επικρατείας ανήκει ο συντονισμός και η παρακολούθηση του έργου των συναρμόδιων Υπουργείων για την εφαρμογή της Σύμβασης και στον ιδιωτικό τομέα.
3. Ο Υπουργός Επικρατείας της παραγράφου 1 ορίζεται ως Συντονιστικός Μηχανισμός κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 33 της Σύμβασης και αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από τη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο σε σχέση με την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης και των σχετικών με τον παρόντα νόμο δράσεων.
4. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου κατόπιν πρότασης του Υπουργού Επικρατείας της παραγράφου 1 δύναται να συνιστώνται στο γραφείο του ως άνω Υπουργού μέχρι δύο (2) θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων ή ειδικών συνεργατών εξειδικευμένων σε θέματα Αναπηρίας.