- Υπουργός Επικρατείας - http://www.opengov.gr/ypep -

Άρθρο 06 – Πρόσβαση στο φυσικό, δομημένο και ηλεκτρονικό περιβάλλον

1. Τα διοικητικά όργανα και αρχές στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους μεριμνούν για τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, τόσο σε συνήθεις συνθήκες όσο και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
2. Τα διοικητικά όργανα και αρχές στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους, διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, ιδίως στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, πληροφορίες και υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και των υπηρεσιών διαδικτύου.