- Υπουργός Επικρατείας - http://www.opengov.gr/ypep -

Άρθρο 04 – Ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στις δημόσιες πολιτικές

1. Το Κράτος μεριμνά για την ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις δημόσιες πολιτικές και τα μέτρα εφαρμογής τους με σκοπό την εξάλειψη, αποκατάσταση και αποτροπή ανισοτήτων μεταξύ ατόμων με και χωρίς αναπηρίες.
2. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές ενσωματώνουν τη διάσταση της αναπηρίας σε κάθε πολιτική, διαδικασία, δράση, μέτρο και πρόγραμμα της αρμοδιότητάς τους. Για το σκοπό αυτό:
α. υποβάλλουν εκθέσεις στα οικεία Επιμέρους Σημεία Αναφοράς του άρθρου 13 σχετικά με τις δράσεις, τα μέτρα και τα προγράμματα που υιοθετούν για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της προώθησης της ισότητας Ατόμων με Αναπηρίες,
β. υιοθετούν ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες για τα θέματα αναπηρίας, όπως αυτοί καθορίζονται από αρμόδια διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα, ώστε να καθίσταται δυνατή η μέτρηση και η αξιολόγηση της ενσωμάτωσης της διάστασης της αναπηρίας,
γ. συλλέγουν και τηρούν επιμέρους στατιστικά στοιχεία για την αναπηρία για τους τομείς ευθύνης τους.
3. Με κοινή απόφαση των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών κατόπιν συνεργασίας με τον Υπουργό Επικρατείας του άρθρου 11 και κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης εξειδικεύονται οι υπόχρεοι φορείς, οι διαδικασίες υλοποίησης καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.