- Υπουργός Επικρατείας - http://www.opengov.gr/ypep -

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

Δείτε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στο επισυναπτόμενο αρχείο εδώ [1].