• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΙΤΕ' | 18 Ιανουαρίου 2016, 11:25

    Άρθρο 24 - Αντικατάσταση του άρθρου 35 ν. 4310/1984 Ο Νόμος δεν προωθεί και δεν στηρίζει όσο θα έπρεπε τον ενιαίο χώρο Έρευνας και Εκπαίδευσης, ο οποίος αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για ένα λειτουργικό και αξιοκρατικό πλαίσιο ακαδημαϊκής και επιστημονικής αριστείας. Ο Νόμος περιλαμβάνει αναφορά στον Ν4009/2011 και επαναφέρει τη δυνατότητα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής με κύριο επιβλέποντα ερευνητή. Παρόλα αυτά η δυνατότητα επίβλεψης όπως και η συμμετοχή σε Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) μεταπτυχιακών προγραμμάτων μπορεί να γίνει μόνο εάν υπάρχει πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ ΕΚ και ΑΕΙ, χωρίς σαφές πλαίσιο και με σωρεία προϋποθέσεων. Θεωρούμε ότι για την υλοποίηση του ενιαίου χώρου Έρευνας και Εκπαίδευσης πρέπει να υφίσταται μια κοινά αποδεκτή αρχή "αμοιβαιότητας και αντιστροφής" ρόλων. Δυστυχώς αυτό δεν ισχύει με αποτέλεσμα οι καθηγητές να μπορούν να συνεργάζονται σε ατομικό επίπεδο με τα ΕΚ και να συμμετέχουν στα ΕΣΙ των Ινστιτούτων με την ίδια βαρύτητα ψήφου με τους Ερευνητές, ενώ για τους ερευνητές δεν νοούνται ούτε βασικές αρμοδιότητες, όπως η συμμετοχή σε επιτροπές επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών σε προγράμματα στα οποία συμμετέχουν ως διδάσκοντες χωρίς πρωτόκολλα συνεργασίας ανάμεσα στο ΕΚ και τα ΑΕΙ. Προτείνουμε το πρωτόκολλο συνεργασίας να αφορά τον Ερευνητή (σε ατομικό επίπεδο) και το εκάστοτε ακαδημαϊκό τμήμα. Ν. 4310/2014 - Άρθρο 35, Παρ. 2 Να διαγραφεί η παραπομπή στο άρθρο 42 του ν. 4009/2011 που προβλέπει πρωτόκολλα συνεργασίας φορέων. Ο τίτλος του «Επισκέπτη Καθηγητή» πρέπει να απονέμεται από το οικείο Τμήμα Πανεπιστημίου με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας) που απονέμεται και ο αντίστοιχος τίτλος του «Συνεργαζόμενου μέλους ΔΕΠ» ή «Επισκέπτη Ερευνητή» από τα ερευνητικά κέντρα. Διόρθωση: «Στους ερευνητές ερευνητικών οργανισμών που είτε παρέχουν διδακτικό έργο σε ΑΕΙ έπειτα από συμφωνία του ερευνητή με τμήμα του ΑΕΙ είτε συμμετέχουν στο πλαίσιο των συμβάσεων της παραπάνω παραγράφου, σε οργανωμένα δι−ιδρυματικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, καθώς και στους καθηγητές ΑΕΙ που παρέχουν ερευνητικό έργο σε ερευνητικά κέντρα, (ΔΙΑΓΡΑΦΗ: "στη βάση του προβλεπόμενου στις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4009/2011 πρωτοκόλλου συνεργασίας"), απονέμεται για μεν τους ερευνητές, ο τίτλος του «Επισκέπτη Καθηγητή» από την οικεία σχολή μεταπτυχιακών σπουδών ή από το οικείο τμήμα, για δε τους καθηγητές, ο τίτλος του «Επισκέπτη ερευνητή» αντίστοιχα από το ερευνητικό κέντρο.» Ν. 4310/2014 - Άρθρο 35, Παρ. 3 Το «συνεπιβλέπει διδακτορικές διατριβές…» στη 2η σειρά να γίνει ‘επιβλέπει διδακτορικές διατριβές…’. Διαφορετικά υπάρχει ασάφεια στην ερμηνεία. Διόρθωση: «Ο Επισκέπτης Καθηγητής παρέχει διδακτικό έργο σε μεταπτυχιακά προγράμματα και (ΔΙΑΓΡΑΦΗ: "συνεπιβλέπει") επιβλέπει διδακτορικές διατριβές, ως κύριος επιβλέπων, σε τομείς συναφείς με το επιστημονικό του πεδίο.» Άρθρο 24 - Αντικατάσταση του άρθρου 36 ν. 4310/1984 Η παράγραφος 4 του άρθρου 36 του ν. 4310/2014 θα μπορούσε να προβλέπει τα ακόλουθα, προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα σε καταξιωμένους Ερευνητές της ημεδαπής να διατηρούν την ιδιότητά τους και να συντηρούν τα εργαστήριά τους ακόμη και αν υπηρετούν για διάστημα έως 6 μήνες στην αλλοδαπή. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η παραίτηση του Ερευνητή. Προτείνουμε το ακόλουθο: «Κατ’ αντιστοιχία της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του ν. 4009-2011, Ερευνητές Α’ και Β’ Βαθμίδας δύνανται να υπηρετήσουν σε Ερευνητική/Ακαδημαϊκή θέση της αλλοδαπής, χωρίς να παραιτηθούν από την θέση τους στο ελληνικό Ερευνητικό Κέντρο. Σε αυτήν την περίπτωση ο χρόνος απασχόλησης τους στο Ερευνητικό/Ακαδημαϊκό ίδρυμα της αλλοδαπής δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες το χρόνο. Κατά το διάστημα της απασχόλησής τους στο ίδρυμα της αλλοδαπής δεν λαμβάνουν τακτικές αποδοχές από το ίδρυμα της ημεδαπής.» Φυσικά θα πρέπει να προβλέπεται (μάλλον εκ παραδρομής δεν προβλέπεται) και η απασχόληση των Ερευνητών σε επιχειρήσεις της ημεδαπής και όχι μόνο της αλλοδαπής (Ν. 4310/2014 - Άρθρο 36, Παρ. 4. - Προσθήκη: «Ερευνητές των ελληνικών....έρευνας και ανάπτυξης επιχείρησης της αλλοδαπής και της ημεδαπής χωρίς να ....»»).