- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι μπορούν να συμβάλλουν οι εκπαιδευτικοί της κάθε ειδικότητας και οι κοινωνικοί εταίροι στην εφαρμογή του θεσμού της πρακτικής άσκησης και της μαθητείας; Σε ποιο βαθμό μπορεί να συμμετέχει στην υλοποίηση αυτών των θεσμών η Τοπική Αυτοδιοίκηση; Θα μπορεί η πρακτική άσκηση ή η μαθητεία να εφαρμόζεται και τους καλοκαιρινούς μήνες; Από ποιους θα ασκείται η εποπτεία εφαρμογής της μαθητείας; Ποια κίνητρα μπορούν να δοθούν στους εργοδότες για να προσφέρουν θέσεις μαθητείας;