- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 03: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το ανθρώπινο δυναμικό και οι ερευνητικές υποδομές είναι βασικές συνιστώσες του Χώρου Έρευνας και καθοριστικής σημασίας για την ποιότητα των αποτελεσμάτων της. Δημιουργείται ένα ελκυστικότερο και πιο ευέλικτο θεσμικό περιβάλλον όπου προβλέπονται διευκολύνσεις και κίνητρα για την κινητικότητα των ερευνητών στους ερευνητικούς φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, της ημεδαπής και αλλοδαπής. Οι ερευνητικές υποδομές των ερευνητικών Κέντρων και των ΑΕΙ καταγράφονται σε ενιαίο εθνικό Μητρώο διασφαλίζοντας καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων και ορθολογικό σχεδιασμό ανάπτυξης νέων υποδομών, στην κατεύθυνση της συμπληρωματικότητας και εξοικονόμησης πόρων.

Σύνδεση των Ερευνητικών Κέντρων με ΑΕΙ
Στους Ερευνητές Ε.Κ. που συμμετέχουν σε οργανωμένα δια-ιδρυματικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη βάση του προβλεπόμενου από το Ν4009/2011 για τα Α.Ε.Ι πρωτοκόλλου συνεργασίας, απονέμεται από την οικεία Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών ο τίτλος του «Καθηγητή Έρευνας». Ο Καθηγητής Έρευνας λαμβάνει τίτλο αντίστοιχο με την ερευνητική του βαθμίδα και παρέχει διδακτικό έργο σε μεταπτυχιακά προγράμματα ή/και επιβλέπει διδακτορικές διατριβές σε τομείς συναφείς με το επιστημονικό του πεδίο. Η κατοχή του τίτλου διαρκεί όσο και η συμμετοχή του στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
Στους Καθηγητές Α.Ε.Ι. που παρέχουν ερευνητικό έργο σε ερευνητικά κέντρα απονέμεται ο τίτλος του «Συνεργαζόμενου Καθηγητή». Το ερευνητικό έργο που επιτελούν λαμβάνεται υπόψη για την επαγγελματική τους ανέλιξη.
Με στόχο την προσέλκυση νέου ερευνητικού δυναμικού από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εισάγεται ο τίτλος του Επισκέπτη Ερευνητή σε αντιστοιχία με τον ομώνυμο τίτλο στα ΑΕΙ. Τα ερευνητικά κέντρα μπορούν να απασχολούν κατόχους διδακτορικού ως «Επισκέπτες Ερευνητές». Ο Επισκέπτης Ερευνητής παρέχει ερευνητικό έργο υπό την εποπτεία Ερευνητή του Ε.Κ. που σχετίζεται με τον προσανατολισμό του Ινστιτούτου του Ε.Κ. Ο τίτλος απονέμεται από το Δ.Σ. του Ε.Κ. μετά από θετική εισήγηση τριμελούς επιτροπής ερευνητών με σχετικό αντικείμενο, στην οποία δε συμμετέχει ο εποπτεύων ερευνητής. Ο τίτλος του Επισκέπτη Ερευνητή δεν συνεπάγεται αυτόματη εξέλιξη σε ερευνητικές βαθμίδες.
Δίνεται η δυνατότητα για από κοινού αξιοποίηση των υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών των ΕΚ και των Α.Ε.Ι, μέσω της δημιουργίας δικτύων εργαστηρίων, ή μέσω εκπόνησης κοινών ερευνητικών προγραμμάτων στο πλαίσιο δράσεων του Ε.Σ.Π.Ε.Κ., όπως είναι οι Συμπράξεις Ινστιτούτων.

Συνεργασία Ερευνητικών Κέντρων και Επιχειρήσεων μέσα από την κινητικότητα Ερευνητών και Επιστημόνων
Με στόχο την ουσιαστική διασύνδεση της έρευνας με τον παραγωγικό ιστό της χώρας, ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων μπορούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις. Η απασχόληση αυτή γίνεται στο πλαίσιο ειδικών συμφωνιών και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον Εσωτερικό Κανονισμό των φορέων προέλευσης. Αντίστοιχα, διακεκριμένοι επιστήμονες που απασχολούνται στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα θα μπορούν να καλούνται σε ερευνητικά κέντρα για συνεργασία μερικής απασχόλησης ή για να εκτελέσουν ειδικό ερευνητικό έργο, μετά από πρόσκληση του φορέα υποδοχής και τη σύμφωνη γνώμη του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα στον οποίο απασχολούνται. Η απασχόλησή τους αυτή δεν θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης.

Προσέλκυση των ερευνητών της αλλοδαπής – Παράλληλη Απασχόληση Ερευνητών σε Ξένα Ερευνητικά Κέντρα
Ερευνητές που υπηρετούν σε Α.Ε.Ι. ή ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής όπως αυτά αναγνωρίζονται από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), και είναι καταξιωμένοι στο αντικείμενό τους, μπορούν να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν σε βαθμίδα ερευνητή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τους ελληνικούς ερευνητικούς φορείς. Για τον διορισμό τους δεν είναι απαραίτητη η παραίτησή τους από τη θέση που κατέχουν στο εξωτερικό. Οι ερευνητές κατά το χρόνο απασχόλησής τους στο ελληνικό κέντρο έχουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των ερευνητών του κέντρου. Σε περίπτωση μη παραίτησής από τη θέση που κατέχουν στο εξωτερικό δεν μπορούν να συμμετάσχουν στα όργανα διοίκησης του Κέντρου.
Τη δυνατότητα διορισμού σε θέση ερευνητή της αλλοδαπής έχουν αντίστοιχα και ερευνητές των ελληνικών ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων, χωρίς να παραιτηθούν από τη θέση τους στο ελληνικό Ε.Κ.. Κατά το διάστημα της απασχόλησής τους στο ίδρυμα της αλλοδαπής λαμβάνουν άδεια άνευ αποδοχών από το κέντρο της ημεδαπής.

Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές – Ανοικτή Πρόσβαση
Δημιουργείται στη Γ.Γ.Ε.Τ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εθνικό Μητρώο Ερευνητικών Υποδομών ερευνητικών φορέων και ΑΕΙ, το οποίο θα είναι δημοσίως προσβάσιμο και θα συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με το μέγεθος, την εμβέλεια (τοπική, περιφερειακή, εθνική, διεθνής), την ποιότητα εξοπλισμού, τη δυνατότητα δικτύωσης με άλλες αντίστοιχες υποδομές, την πρόσβαση σε αυτές, το συσχετιζόμενο θεματικό αντικείμενο καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται σκόπιμο για την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους από την ερευνητική κοινότητα. Τα κριτήρια για την ένταξη στο Εθνικό Μητρώο Ερευνητικών Υποδομών προσδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Η δικτύωση, λειτουργική ενοποίηση και πρόσβαση των υφιστάμενων υποδομών οι οποίες θα ενταχθούν στις Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές θα ρυθμιστεί με ΚΥΑ του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του αρμόδιου Υπουργού.
Δίνεται η δυνατότητα στις εργαστηριακές και εν γένει ερευνητικές υποδομές των ερευνητικών φορέων, να διατίθενται σε «εξωτερικούς χρήστες». Οι υποδομές αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται και από ιδιωτικούς φορείς αποκλειστικά για τον έλεγχο της λειτουργικότητας και της απόδοσης πειραμάτων ή προτύπων, έναντι τιμήματος. Η σχετική απόφαση, οι διαδικασίες και ο τρόπος χρήσης του περιγράφεται στους κανονισμούς λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων και των Α.Ε.Ι..
Τα Ερευνητικά Κέντρα και τα ΑΕΙ θα αναπτύξουν αποθετήρια το καθένα χωριστά ή ως κατανεμημένη υποδομή, δίνοντας ανοικτή πρόσβαση στις δημοσιεύσεις του ερευνητικού τους προσωπικού και θα δημιουργήσουν συστήματα διασύνδεσης με ανάλογες πρωτοβουλίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Το ερευνητικό προσωπικό, του οποίου η έρευνα χρηματοδοτείται κυρίως με δημόσιους πόρους, είναι υποχρεωμένο να διαθέσει σε ψηφιακή μορφή όλο το δημοσιευμένο ή δεκτό προς δημοσίευση έργο του, ώστε να είναι δημόσια προσβάσιμη σε θεματικά αποθετήρια αναγνωρισμένα στο σχετικό επιστημονικό πεδίο ή σε ιδρυματικά αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης. Με την πρόβλεψη αυτή η χώρα μας υιοθετεί την πολιτική της Ε.Ε για Ανοιχτή πρόσβαση (Open Access Mandate) στα αποτελέσματα της έρευνας