- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Δημόσια Διαβούλευση για τη Διαμόρφωση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΣΠΕΚ)

Οι συνθήκες που διαμορφώνονται στη χώρα μας λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, καθιστούν ολοένα και πιο επιτακτική την ανάγκη για την αναδιάρθρωση του αναπτυξιακού μοντέλου και ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας.
Η μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σε μια σύγχρονη «Οικονομία της Γνώσης», η οποία θα βασίζεται στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και γνωστικής αξίας δίνει, αναντίρρητα, προοπτική διεξόδου από την κρίση και άνοιγμα ευκαιριών για τη νέα γενιά.
Σημαντικές προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή έχουν γίνει και στο παρελθόν, αλλά μέχρι σήμερα το Ελληνικό σύστημα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (Ε.ΤΑ.Κ) χαρακτηρίζεται από διάθεση περιορισμένων και ευκαιριακών πόρων, ως ποσοστό του ΑΕΠ και την περιορισμένη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στις δαπάνες έρευνας.
Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με την ουσιαστική συνδρομή του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ), λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική και αξιολογώντας διαχρονικά την ελληνική εμπειρία, προχωρεί στη διαμόρφωση μιας μακρόπνοης και συγχρόνως συνεκτικής εθνικής στρατηγικής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία.
Στόχος μας είναι να διαμορφωθεί ένα Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία (Ε.Σ.Π.Ε.Κ) με ορίζοντα το 2020 το οποίο θα καθορίζει και θα εξειδικεύει τους στόχους και τις προτεραιότητες της πολιτικής και θα περιγράφει τα μέσα (πόρους, μέτρα πολιτικής, προγράμματα) επίτευξης των στόχων αυτών.
Για το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για την αναζήτηση ιδεών και προτάσεων από την επιστημονική, ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας. Η συμβολή του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) και των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων (ΤΕΣ) είναι καθοριστική για την επιτυχία της προσπάθειας αυτής. Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και το χρονοδιάγραμμα της διαβούλευσης περιγράφεται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη επιστολή του Προέδρου του ΕΣΕΤ, καθηγητή Σ. Κριμιζή.

Ευελπιστώ στην ανταπόκρισή σας και σε έναν ειλικρινή διάλογο. Η ανάγκη μακρόπνοου σχεδιασμού και βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων για την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Άννα Διαμαντοπούλου

 

* Η διαβούλευση παρατείνεται μέχρι 5 Μαρτίου 2012.