Άρθρο 38: Επιβραβεύσεις διακριθέντων αθλητών

1.Η παράγραφος 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, ΦΕΚ Α 121, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009, ΦΕΚ Α 29, το άρθρο 45 του ν. 3773/2009, ΦΕΚ Α 120 και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012, ΦΕΚ Α 35, τροποποιείται ως εξής :
«2. Εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παραγράφου 1 του παρόντος είναι:
α) η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες,
β) η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών − γυναικών, νέων ανδρών − νέων γυναικών, εφήβων − νεανίδων, παίδων − κορασίδων ( εφεξής για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου: όλων των κατηγοριών) σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της εξαιρετικής αυτής αγωνιστικής διάκρισης είναι η συμμετοχή στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες προκειμένου για τα ομαδικά αθλήματα και για τα ατομικά αθλήματα η συμμετοχή οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση,
γ) η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της εξαιρετικής αυτής αγωνιστικής διάκρισης είναι να ισχύουν τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β) της παραγράφου αυτής,
δ) η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Μεσογειακούς Αγώνες,
ε) η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας,
στ) η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών,
ζ) η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Πανελλήνιους Μαθητικούς − Σχολικούς Αγώνες,
η) η επίτευξη ή η ισοφάριση παγκόσμιας ή πανευρωπαϊκής επίδοσης όλων των κατηγοριών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες.»
2.Η παράγραφος 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, ΦΕΚ Α 121, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, ΦΕΚ Α 210, με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009, ΦΕΚ Α 29, το άρθρο 45 του ν. 3773/2009, ΦΕΚ Α 120 και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012, ΦΕΚ Α 35, τροποποιείται ως εξής :
«8. Αθλητές που κατακτούν 1η έως 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιο ή σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων ή που επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση ανδρών – γυναικών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές ομοσπονδίες, εισάγονται σε οποιοδήποτε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της προτίμησής τους και εγγράφονται σε αυτό, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιβράβευση αυτή είναι να έχουν ηλικία έως και τριάντα (30) ετών και τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και περαιτέρω να είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας, μέχρι τη στιγμή της άσκησης του σχετικού δικαιώματος, ιδιότητα που θα πιστοποιείται με βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισμένης κατά τον παρόντα νόμο Ομοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος, η οποία θα επικυρώνεται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Αθλητής ή αθλήτρια που κατακτά 4η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες αντρών – γυναικών, νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα αντρών – γυναικών, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων – κορασίδων ή επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση νέων ανδρών − νέων γυναικών, εφήβων − νεανίδων, εισάγεται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και εγγράφεται σε αυτά, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις με την επιφύλαξη της συνδρομής των προϋποθέσεων που ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής διακριθέντων κατά την έννοια του παρόντος αθλητών-τριών, με την προϋπόθεση της συνδρομής των όσων ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, στα Τ.Ε.Φ.Α.Α ή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά μορίων και εφόσον συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το 90% του αριθμού των μορίων του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη σχολή στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, ΦΕΚ A 188, όπως ισχύει, ύστερα από προσαύξηση του συνόλου των μορίων ως ακολούθως:
1) Για 4η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
2) α. Για 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών − γυναικών, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
β. Για 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες παίδων – κορασίδων, ή για την επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης παίδων – κορασίδων, παρέχεται 25% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
γ. Για 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, παρέχεται προσαύξηση 30% για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων – κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση 35% για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και 15% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
3) α. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών − γυναικών, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
β. Για 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα παίδων − κορασίδων, ή για την επίτευξη ή ισοφάριση ευρωπαϊκής επίδοσης παίδων – κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση 40% για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και 20% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
γ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα νέων ανδρών − νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και 20% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα παίδων – κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση 30% για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και 15% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
4) Για 1η έως 3η νίκη σε Μεσογειακούς Αγώνες, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και 15% προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
5) Για 1η έως 3η νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και 15% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
Όλες οι ανωτέρω διακρίσεις της παρούσας παραγράφου αφορούν αθλήματα ή αγωνίσματα αθλημάτων που καλλιεργούνται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές Ομοσπονδίες και απαραίτητη προϋπόθεση για να αναγνωρισθούν ως διακρίσεις οι νίκες σε Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, είναι να ισχύουν οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τις αντίστοιχες διοργανώσεις κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
6) α. Για 1η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και 10% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
β. Για 2η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και 8% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
γ. Για 3η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και 7% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
δ. Αθλητής ή αθλήτρια που επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει πανελλήνια επίδοση σε αγώνισμα όλων των κατηγοριών λαμβάνει το αντίστοιχο ποσοστό προσαύξησης για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α ή άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι που παρέχεται στον αθλητή ή την αθλήτρια που κατακτά 1η νίκη στην αντίστοιχη κατηγορία, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση διάκρισης στους Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών είναι η συμμετοχή στη αντίστοιχη διοργάνωση ομάδων από οκτώ (8) τουλάχιστον σωματεία για τα ομαδικά αθλήματα και προκειμένου για τα ατομικά αθλήματα η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση δώδεκα (12) τουλάχιστον αθλητών από οκτώ (8) τουλάχιστον σωματεία ανά αγώνισμα, η δε διάκριση να αφορά άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες. Περαιτέρω στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής θα πρέπει να έχει συμμετοχή τουλάχιστον στο 50% των αγώνων της διοργάνωσης και παράλληλα ο συνολικός αριθμός των συμμετασχόντων αθλητών-τριών της ομάδας του-της να μην υπερβαίνει το 20% του αριθμού, των υπό των οικείων κανονισμών του αθλήματος ή του αγωνίσματος του αθλήματος, δικαιουμένων αθλητών-τριών να συμμετάσχουν στη διοργάνωση αυτή. Κατά τον προσδιορισμό των ποσοστών του προηγουμένου εδαφίου γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως προηγούμενη ακέραιη μονάδα.
7) Για 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς − Σχολικούς Αγώνες παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι, παρέχεται προσαύξηση 10% για την 1η νίκη, 8% για τη 2η νίκη και 7% για την 3η νίκη, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν για τη διοργάνωση που επιτεύχθηκε η διάκριση οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Πανελλήνιους Αγώνες, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, λογιζομένων, για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου, των σχολείων ως σωματείων.
Δεν αναγνωρίζεται η διάκριση η οποία σημειώνεται από μαθητή-τρια – αθλητή-τρια, που μεταγράφεται είτε από ένα Λύκειο της ημεδαπής σε άλλο, είτε σε Λύκειο της ημεδαπής από Λύκειο της αλλοδαπής κατά το σχολικό έτος της διάκρισης όσον αφορά στα ομαδικά αθλήματα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει , όταν αφορά μαθητή-τρια – αθλητή-τρια που ήταν μόνιμος-η κάτοικος της αλλοδαπής και για πρώτη φορά μετεγγράφεται σε Λύκειο της ημεδαπής ή σε μαθητή-τρια – αθλητή-τρια που ο ασκών την επιμέλειά του-της εγκαθίσταται λόγω αποδεδειγμένων επαγγελματικών του υποχρεώσεων σε άλλη περιοχή.
Σε περίπτωση που μαθητής – αθλητής κατακτήσει 1η νίκη, τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς – Σχολικούς αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους αγώνες, τότε τα προβλεπόμενα κατά τα ανωτέρω ποσοστά προσαύξησης για την εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α ή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι προσαυξάνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα.
Επιφυλασσομένων των οριζομένων στο πρώτο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, όλοι οι αθλητές-τριες που έχουν κατακτήσει μία τουλάχιστον νίκη από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις 1 έως και 7 της παρούσας παραγράφου, εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α σε ποσοστό 20% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και σε ποσοστό 2% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. Οι αθλητές-τριες που εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α, κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, υποχρεούνται να ακολουθήσουν την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσαν τη διάκριση, εφόσον το τμήμα εισαγωγής του-της χορηγεί την ειδικότητα αυτή.
Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1 έως 7 της παραγράφου αυτής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία τουλάχιστον θέση για κάθε τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.».
3. Μετά το τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, ΦΕΚ Α 121, όπως τo άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, ΦΕΚ Α 210, τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009, ΦΕΚ Α 29, το άρθρο 45 του ν. 3773/2009, ΦΕΚ Α 120 και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012, ΦΕΚ Α 35, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής : «Στους αθλητές με αναπηρία που κατακτούν 7η ή 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες ή σε Παγκόσμιους Αγώνες ή Πανευρωπαικούς Αγώνες ανδρών – γυναικών παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι με την προϋπόθεση της μη συνδρομής της εξαίρεσης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.».
4.H παράγραφος 13 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, ΦΕΚ Α121, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008,Φ.Ε.Κ Α210, τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009, ΦΕΚ Α29, το άρθρο 45 του ν. 3773/2009, ΦΕΚ Α 120 και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012, ΦΕΚ Α35, αντικαθίσταται ως εξής : «13.Αθλητές ή αθλήτριες που κατέκτησαν την 4η έως και την 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες τυγχάνουν και του ευεργετήματος της απονομής δημόσιου επαίνου μετά διπλώματος από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό.».
5. H παράγραφος 21 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, ΦΕΚ Α121, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008,Φ.Ε.Κ Α 210,τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009, ΦΕΚ Α 29, το άρθρο 45 του ν. 3773/2009, ΦΕΚ Α 120 και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012, ΦΕΚ Α 35, αντικαθίσταται ως εξής: «21. Σε διακριθέντα αθλητή ή αθλήτρια που τιμωρείται ποινικά ή πειθαρχικά για παράβαση ντόπινγκ δεν χορηγούνται οι οικονομικές παροχές, τα ευεργετήματα και οι διευκολύνσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 31 και 35 του νόμου αυτού. Σε περίπτωση που αυτά έχουν χορηγηθεί ανακαλούνται οίκοθεν με την ίδια διαδικασία που αυτά χορηγήθηκαν. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και για τα πρόσωπα της παραγράφου 8 του άρθρου 31 του παρόντος νόμου.».
6.Μετά το τέλος του άρθρου 34 ν. 2725/1999, ΦΕΚ Α 121, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 ,ΦΕΚ Α 210, παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009, ΦΕΚ Α 29, το άρθρο 45 του ν. 3773/2009, ΦΕΚ Α 120 και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012, ΦΕΚ Α 35, προστίθεται νέα παράγραφος 23 ως εξής: «23. Προς το σκοπό της καλύτερης προετοιμασίας των εν ενεργεία αθλητών και αθλητριών των εθνικών ομάδων, των αναγνωρισμένων κατά τον παρόντα νόμο αθλητικών Ομοσπονδιών που καλλιεργούν άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων, και εργάζονται είτε στο Δημόσιο, είτε σε Ν.Π.Δ.Δ ή σε Ν.Π.Ι.Δ του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα είτε στους ΟΤΑ όλων των βαθμίδων είναι δυνατόν να χορηγηθεί άδεια με αποδοχές, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αγώνες πολύ υψηλού επιπέδου όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες και τα Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η άδεια χορηγείται από το φορέα όπου εργάζεται ο αθλητής ή η αθλήτρια, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου ,η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά: α) με βεβαίωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε), προκειμένου για τους θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες κατά περίπτωση, η οποία θα πιστοποιεί ότι ο αιτών ή η αιτούσα έχει προκριθεί και είναι μέλος της Ολυμπιακής ομάδας που θα συμμετάσχει στην αντίστοιχη διοργάνωση και β) με βεβαίωση της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α) για την περίπτωση των Παγκόσμιων ή Πανευρωπαϊκών Αγώνων, κατά περίπτωση, στην οποία θα πιστοποιείται ότι ο αιτών ή η αιτούσα έχει προκριθεί και είναι μέλος της εθνικής ομάδας που θα συμμετάσχει στην αντίστοιχη διοργάνωση.
Οι διατάξεις των δύο προηγουμένων εδαφίων της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και στους εργαζόμενους αθλητές και αθλήτριες με αναπηρία (ΑΜΕΑ) που εργάζονται στους ανωτέρω φορείς. Στους αθλητές αυτούς την προαναφερόμενη βεβαίωση χορηγεί η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α).
7. α. Η περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Π.Δ 130/2000, ΦΕΚ Α 113, όπως η περίπτωση αυτή τροποποιήθηκε με την περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 3262/2004, ΦΕΚ Α 173 τροποποιείται ως εξής: «α. Κατά την διενέργεια των αρχαιρεσιών για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) των Ομοσπονδιών που καλλιεργούν ολυμπιακά αθλήματα , κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 22 και 24 του ν. 2725/1999, ΦΕΚ Α 121, όπως αυτός ισχύει, η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) εκάστης Ομοσπονδίας (τακτική ή έκτακτη) εκλέγει επίσης, με μυστική ψηφοφορία, για την εκπροσώπησή της στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε) έναν αντιπρόσωπο με τον αναπληρωτή του. Εάν κάποια Ομοσπονδία δεν εκλέξει τον αντιπρόσωπό της μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999, όπως αυτός ισχύει, η Ε.Ο.Ε λειτουργεί νόμιμα χωρίς τον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας αυτής. Σε περίπτωση έλλειψης , για οποιοδήποτε λόγο, του αντιπροσώπου ή του αναπληρωτή του, διενεργούνται αρχαιρεσίες για την εκλογή του ελλείποντος, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας αυτού.».
β. Η ισχύς της διάταξης της περίπτωσης α της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού άρχεται την 1-2-2013.
8. Καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει αντίθετα ή διαφορετικά τα θέματα του άρθρου αυτού.

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 19:49 | ΚΟΛΟΒΙΣΤΕΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΕΙΜΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΤΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΡΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΔΥΟ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ TAEKWONDO ITF (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΑ 14 ΧΡ.)ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ 3η ΘΕΣΗ ΤΟ 2011 ΚΑΙ 1η ΘΕΣΗ ΤΟ 2012 ΣΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ. Η ΚΟΡΗ ΜΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΜΟΡΙΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ (-40KGR). ΘΕΩΡΩ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΟΠΙΑΖΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΖΗΤΑΜΕ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ -ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΙ 4 ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ- ΟΙ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΕΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΕΣΤΩ ΣΤΗΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ) ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗΝ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ(ΑΠΟ ΤΟ 2008 ΚΑΙ ΜΕΤΑ)

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 19:06 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΟΛΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ «ΑΥΡΙΟ» ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΛΕΞΗ ΠΟΥ ΦΟΒΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΠΟΥ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΑΞΙΩΝΕΙ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ. θΕΩΡΩ ΟΤΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 8 ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΦΙΚΤΟ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ! ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 6 ΧΩΡΩΝ! ΤΕΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΩΝ. ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 2008, ΑΠ’ ΟΠΟΥ ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΣΕ Η ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΑΝΕΥ. Μ’ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ ΟΛΟΣ Ο ΚΟΠΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΗΤΑΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ. ΠΡΕΠΕΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΟΥΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΒΑΘΡΟ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.
  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΗΣ

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 19:21 | II
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η επαναφορά των προνομίων θα λειτουργήσει ευεργετικά για τον ελληνικό αθλητισμό. Ωστόσο, οι επιβραβεύσεις που έπεσαν στο τραπέζι είναι πολύ μικρές αναλογικά με το μέγεθος των διακρίσεων που τους αντιστοιχούν. Δεν είναι δυνατόν ελληνικές ομάδες να καταλαμβάνουν 1ες και 4ες θέσεις σε Παγκόσμια Σχολικά και να μην πριμοδοτούνται. Δεν είναι δυνατόν η θέσεις 4-8 σε παγκόσμια/πανευρωπαϊκά παίδων/κορασίδων να έχουν προσαύξηση 15%. Ξέρετε πόσο μόχθο θέλει να φτάσει ένα παιδί 16-17 χρονών τόσο ψηλά; Θέλει πάρα πολλές ώρες προπόνησης. Είναι αδύνατον να μην παραμερίσει τα μαθήματά του, έστω και λίγο. Τι παίρνει ως αντάλλαγμα; 15%… Σας φαίνεται δίκαιο;
  Δώστε ΑΝΕΥ σε 1-8 θέση Ολυμπιακών, Παγκοσμίων Ανδρών/Γυναικών/Εφήβων/Νεανίδων/Παίδων/Κορασίδων
  Δώστε ΑΝΕΥ σε 1-6 θέση Πανευρωπαϊκών Ανδρών/Γυναικών/Εφήβων/Νεανίδων/Παίδων/Κορασίδων και Παγκοσμίων Σχολικών/Μεσογειακών/Ολυμπιακών Νέων
  Με αυτόν τον τρόπο, θα ανταμείψουμε τα παιδιά που μας κάναν υπερήφανους. Αν θέλετε να πολεμήσετε τα ιδιωτικά που κάνουν παιδομάζωμα, δημιουργήστε αθλητικά λύκεια. Αν θέλετε να πολεμήσετε τις »γλάστρες» που μπαίνουν ίσα ίσα στη δωδεκάδα για τα μισά ματς, δημιουργήστε αυστηρότερους περιορισμούς όπως ανέφερε κάποιος προηγούμενος κύριος. ΜΗΝ ΠΟΛΕΜΑΤΕ ΟΜΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΑΞΙΖΟΥΝ…

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 18:45 | ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟ ΟΚΤΩ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΦΙΚΤΗ.ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ. ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΑ ΚΑΤΕΒΕΙ ΣΤΙΣ 6, ΕΦΟΣΟΝ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ ΟΧΤΩ. ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΠΕΙΔΗ ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΕΦΟΣΟΝ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΒΑΘΡΟ ΝΑ ΑΝΤΑΜΕΙΒΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ.. ΑΚΟΜΑ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ Ο ΝΟΜΟΣ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 2008 ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟΣ Ο ΚΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΝΟΣ ΤΟΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΨΗΛΑ.

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 15:26 | ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Aρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλο και τον Υφυπουργό για θέματα αθλητισμού κ. Ιωαννίδη για την πρωτοβουλία τους να βελτιώσουν την υπάρχουσα νομοθεσία για τις επιβραβεύσεις των διακριθέντων αθλητών. Ασχολούμε με το άθλημα της σκοποβολής και είμαι πρωταθλητής εφήβων Ελλάδος στο ολυμπιακό αγώνισμα πιστόλι ταχύτητας και πιστόλι σπορ εφήβων. Έχω ξεπεράσει τρεις φορές μέσα στο 2012 την πανελλήνια επίδοση (ρεκόρ) στο Πιστόλι Ταχύτητας. Επίσης έχω αγωνιστεί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πρακτικής σκοποβολής 2011 με τα χρώματα της Εθνικής Ομάδας Ελλάδος.
  Είμαι μαθητής της Γ΄ Λυκείου και δυσκολεύομαι να βρω χρόνο για τις προπονήσεις μου λόγω του σχολείου και των φροντιστηρίων. Όλοι οι αθλητές έχουμε ξοδέψει χρόνο και χρήμα προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο που απαιτεί ο πρωταθλητισμός. Η Πολιτεία αφού δεν μπορεί να μας βοηθήσει οικονομικά θα μπορούσε να μας βοηθήσει θεσμικά να φοιτήσουμε σε σχολές της επιλογής μας ώστε να ασχοληθούμε απρόσκοπτα με το άθλημά μας. Ως προς το παρόν σχέδιο νόμου και συγκεκριμένα για το άρθρο 38 πιστεύω ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση αλλά θα ήθελα να προτείνω κάποιες βελτιώσεις και ειδικότερα
  1) Για τους νικητές των πανελληνίων αγώνων πρώτη δεύτερη και τρίτη νίκη παρέχεται 20% προσαύξηση για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, πιο δίκαιο θα ήταν να δοθεί 40% στον πρώτο 30% στο δεύτερο και 20% στο τρίτο νικητή ή 30%, 25% και 20% αντίστοιχα.
  2) Ο αθλητής με πανελλήνιο ρεκόρ δεν μπορεί να έχει την ίδια προσαύξηση στα ΤΕΦΑΑ με τον αθλητή που έρχεται τρίτος σε πανελλήνιους αγώνες. Το δίκαιο θα ήταν όποιος έχει ρεκόρ να έχει και μια προσαύξηση 10% επιπλέον και το ποσοστό αυτό να αυξάνεται σε Ευρωπαïκούς και διεθνείς αγώνες.
  3) Για την αναγνώριση των διακρίσεων στους πανελλήνιους αγώνες θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων σωματίων από 8 σε 4 και των αθλητών από 12 σε 8, επειδή πολλές φορές τα απαιτούμενα νούμερα για τη συμμετοχή σε τέτοιους αγώνες είναι υψηλά και δεν μπορούν να συμμετέχουν πολλοί όπως επίσης παίζει ρόλο και η οικονομική κρίση.
  4) Οι νικητές των πανελληνίων αγώνων που διοργανώνουν οι ομοσπονδίες δεν είναι δίκαιο να έχουν τις ίδιες προσαυξήσεις με τους νικητές των σχολικών αφού λοιπόν δόθηκε προσαύξηση στους νικητές των σχολικών αγώνων πρέπει να δοθεί προσαύξηση και στους νικητές των ομοσπονδιακών αγώνων οι οποίοι είναι και ανωτέρου επιπέδου.
  Τα τέλος οι προσαυξήσεις αυτές είναι πολύ σημαντικές για να προχωρήσει ένας αθλητής.

  Σας ευχαριστώ
  ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
  Αθλητής σκοποβολής
  Ρέθυμνο Κρήτης

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 11:41 | Νίκος Γρίβας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  1. Το άρθρο είναι σε θετική κατεύθυνση, επιβραβεύοντας σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι ισχύει σήμερα την προσπάθεια των αθλητών – μαθητών.
  2. Σχετικά με τους Πανελληνίους Σχολικούς Αγώνες υπάρχει στην πράξη άνιση μεταχείριση, διότι η επιβράβευση αφορά τους μαθητές ορισμένων μόνο αθλημάτων. Το Υπουργείο οφείλει να διοργανώνει (πιθανά σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες) Πανελληνίους Αγώνες σε όλα τα αθλήματα που προβλέπει ο Νόμος (Γ4). Για το 2012-13 έχει προγραμματιστεί μόνο η διοργάνωση των (τεσσάρων) 4 ομαδικών αθλημάτων. Το ίδιο περίπου συνέβη και το 2011-12. Γιατί στερείται από τους υπόλοιπους μαθητές των εννέα (9) ατομικών αθλημάτων η επιβράβευση των προσπαθειών τους;

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 00:50 | Νίκος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  καλά τα προνόμια αλλά ο αθλητισμός με αυτό το νομοσχέδιο σταματάει στην β’λυκείου… γιατί είναι πολύ λίγα δηλαδή 10,8,7 % είναι γελοία ποσοστά….. είμαι μαθητής λυκείου και βλέπω τα πράγματα με άλλα μάτια….

 • 24 Νοεμβρίου 2012, 23:06 | Grhgorhs
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η λογική τέτοιου είδους ανταμοιβών (πήρες μετάλλιο, μπες χωρίς εξετάσεις ως και Ιατρική), είναι μια από τις πληγές της Ελληνικής κοινωνίας. Υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για εισαγωγή στις διάφορες σχολές στα πανεπιστήμια. Οι αθλητικές επιδόσεις είναι απαίτηση μόνο στα ΤΕΦΑΑ. Και δεν είναι οι μόνες απαιτήσεις.
  Άρα, η όποια αθλητική επιτυχία, το πολύ που θα μπορούσε να δώσει, θα ήταν ένα μπόνους για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ. Μπόνους, αλλά φυσικά και πανελλήνιες εξετάσεις, κανονικά.
  Βλέπω ένα σωρό νέα παιδιά που γράφουν εδώ και έχουν εμποτιστεί από τη λογική «αφού φέρνω μετάλλιο σε κάποιο αγώνισμα, πρέπει να δικαιούμαι να διαλέξω και να μπω σε όποια σχολή θέλω».
  Η δική μου απάντηση είναι ένα κάθετο όχι.
  Αυτό που θα έπρεπε να διεκδικούν (και θα ήταν απόλυτα δίκαιο) είναι να στηρίζονται σε αυτό που κάνουν, τόσο οικονομικά όσο και ως προς τις υποδομές.
  Για να μπουν σε σχολή, ειδικά εκτός ΤΕΦΑΑ, θα πρέπει να γράψουν στις πανελλήνιες τόσο καλά, όσο και οι άλλοι.
  Είναι σαφές ότι δεν θα αρέσουν εδώ αυτά που γράφω, αλλά αυτός είναι ο έντιμος δρόμος.

 • 24 Νοεμβρίου 2012, 23:53 | Nikos Papanikolaou
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  To άρθρο αυτό έρχεται να ρυθμίσει προς το καλύτερο ορισμένα ΜΗ οικονομικά ευεργετήματα που παρέχονται σε διακρινόμενους αθλητές και αθλήτριες, και αφορούν την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.
  Έχει όμως δημιουργηθεί η εντύπωση ότι καταργεί τις οικονομικές επιβραβεύσεις και τους διορισμούς σε φορείς του Δημοσίου.

  Το πρόβλημα έχει προκύψει από την τελευταία παράγραφο του άρθρου, που λέει ότι:

  «Καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΓΕΝΙΚΗ ή ΕΙΔΙΚΗ διάταξη που ρυθμίζει αντίθετα ή διαφορετικά τα θέματα του άρθρου αυτού.» δηλαδή το θέμα των επιβραβεύσεων διακριθέντων αθλητών.

  Το άρθρο αυτό, τροποποιεί την παράγραφο 8 του άρθρου 34 του ν.2725/99 (όπως αυτό τροποποιήθηκε από την παράγραφο 8 του άρθρου 53 του ν. 3708/08).
  Η παράγραφος 8 που τροποποιείται, αφορά αποκλειστικά την είσοδο αθλητών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

  Όμως, οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ επιβραβεύσεις ορίζονται στις παραγράφους 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 34 του ν.2725/99 και οι διορισμοί στην παράγραφο 9.
  Γι αυτές τις παραγράφους δεν γίνεται λόγος. Λογικά συνεχίζουν να ισχύουν ως έχουν.

  Όμως, τι εννοεί ο συντάκτης του άρθρου όταν λέει ότι καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του άρθρου;
  Εννοεί τις διατάξεις που αφορούν τις επιβραβεύσεις γενικώς, όπως είναι ο τίτλος του άρθρου ή μόνο τη μοριοδότηση και εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ;

  Επίσης, ενώ ρυθμίζεται το θέμα των αδειών μετ’ αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων – αθλητών εθνικών ομάδων για την προετοιμασία τους, δεν προβλέπεται καμιά μέριμνα για τους προπονητές τους (δημοσίους υπαλλήλους).
  Ας ληφθεί αυτό υπόψη εκτός κι αν ο νομοθέτης πιστεύει ότι οι αθλητές προπονούνται μόνοι τους, πόσο μάλλον αθλητές με αναπηρία.

  Νίκος Παπανικολάου.

 • 24 Νοεμβρίου 2012, 23:22 | Γιάννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η μείωση των συμμετεχόντων σωματείων σε 8 διευκολύνει το «στήσιμο» αγώνων σε διάφορα αθλήματα που δεν είναι γνωστά στο πανελλήνιο.
  Λέγεται ότι στην Αργολίδα στήνουν αγώνες με αθλητές φαντάσματα στο hokey επί χόρτου.
  Οι ομάδες που «πρέπει» να πριμοδοτηθούν παρουσιάζονται ενώ η «αντίπαλη» ομάδα δεν «κατεβαίνει» και έτσι προκρίνονται μέχρι τους 4.
  Οι «αντίπαλες ομάδες» αποτελούνται από αθλητές που ποτέ δεν εχουν παίξει και ούτε ξέρουν πως παίζεται το παιχνίδι.
  Ακόμα και με 16 ομάδες, πάλι βρήκαν την αδέλφια, βαφτιστήρια,υπαλλήλους στα μαγαζιά ή τα φαρμακεία αυτών που ενδιαφέρονταν να γίνει το πρωτάθλημα, τους έγραψαν και ίδρυσαν στο πρωτοδικείο σωματεία φαντάσματα.
  Έτσι παίρνουν οι Αθηναίοι (υπάρχουν και εκεί κάποιο/α σωματεία) που παίρνουν την 1 πανελλήνια «νίκη» ενώ οι Αργολιδείς αρκούνται στην δεύτερη ή 3η θέση.
  Νομίζω ότι η μείωση των σωματείων και ο τρόπος που λειτουργεί αυτή η διάταξη διευκολύνει όλα τα ανωτέρω.
  Θα πρέπει να γίνεται με κάποιον τρόπο έλεγχος αν όντως υφίστανται τα σωματεία ή είναι μόνο στα χαρτιά.
  Κάποιοι υποψήφιοι, προκειμένου να σχηματίσουν σωματεία είχαν επιβαρυνθεί 3 και πλέον χιλιάδες ευρώ και έγραψαν στα σωματεία μαϊμού τους γονείς τους, τα αδέρφια και τα ξαδέρφια.
  Είναι άδικο να ανταγωνίζονται όλοι αυτοί οι γιαλαντζί αθλητές, όλους τους υπόλοιπους αθλητές που έχουν μουσκέψει τις φανέλες τους στον ιδρώτα προκειμένου να κατακτήσουν με το σπαθί τους μια πρωτιά.
  Αυτά…

 • 24 Νοεμβρίου 2012, 23:15 | Γιάννης Μαμουζέλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Διακρίνω στα σχόλια κυρίως την αγωνία μαθητών -αθλητών ή γονιών για τα προνόμια-κίνητρα στον αθλητισμό και την προσμονή ότι αυτά θα ταιριάζουν στα μέτρα, στις διακρίσεις τους…
  Ξεκαθαρίζω κάτι εξ αρχής. Δεν είμαι γενικά κατά ορισμένων προνομίων-κινήτρων που θα επιβραβεύουν διακρίσεις αθλητών-τριών ή ομάδων σε αθλητικές διοργανώσεις διεθνούς επιπέδου, αλλά δεν υποστηρίζω και τη λογική της πλουσιοπάροχης και λάϊτ επαναφοράς τους.
  Επειδή μάλιστα στην Ελλάδα ποτέ δεν υπήρξε σχολικός αθλητισμός, αλλά καλοί αθλητές συλλόγων που είναι καιμαθητές/τριες μετέχουν σε σχολικές ομάδες και διακρίνονται σε αντίστοιχα παγκόσμια σχολικά πρωταθλήματα και αξιοποιούν τα προνόμια (συχνά μέσα και από… περίεργους δρόμους και μεθοδεύσεις) θεωρώ ότι για λόγους και παιδαγωγικούς και αθλητικούς πρέπει να αφαιρεθούν εντελώς από το άρθρο. Όσο κι αν αυτό «πονάει…».
  Το ίδιο -επειδή και οι κατηγορίες και τα αθλήματα έχουν μεγάλη διαφορά βαθμού δυσκολίας και ειδικού βάρους στην αξιολόγηση μιάς διάκρισης- πιστεύω ότι ούτε τα πανελλήνια πρωταθλήματα παίδων & κορασίδων και πολύ περισσότερο πανελλήνια σχολικά πρωταθλήματα πρέπει να ανταμοίβονται.
  Ζούμε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη εποχή και η κοινωνία δεν πρέπει να παίρνει μηνύματα ότι κάποια πράγματα χαρίζονται ή ανοίγουν παράθυρα διευκολύνσεων σε διάφορες κατηγορίες.
  Να δοθούν λογικές επιβραβεύσεις με δύο βασικές κατηγορίες α) μπόνους μορίων εισαγωγής σε Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ για διακρίσεις στις κορυφαίες διοργανώσεις σε συνδυασμό με ένα μίνιμουμ βαθμών στα μαθήματα κάθε ιδρύματος και ηλικιακού ορίου. Όχι απ’ ευθείας εισαγωγή χωρίς καμιά πιστοποίηση της δυνατότητας ενός αθλητή να παρακολουθήσει μια σχολή λόγω ελλείψεων στα γνωστικά αντικείμενα β) μπόνους μορίων στους πρωταθλητές-μαθητές που θα διακρίνονται σε αγώνες μικρότερων κατηγοριών (U-23, εφήβων-νεανίδων, ολυμπιακούς ή παγκόσμιους κ.α. αγώνες youth ) και τίποτε άλλο. Τουλάχιστον ο κόπος, χρόνος και χρήματα που ξοδεύουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους έως την ηλικία εισαγωγής σε Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ να ανταμείβεται [σε συνδυασμό με τις ικανότητές τους στην μάθηση] και να έχουν κίνητρο να συνεχίζουν την αθλητική τους καριέρα και ως φοιτητές και μετά,αφού θα έχουν ανοίξει τουλάχιστον ένα δρόμο επαγγελματικής κατεύθυνσης και εισόδου στην αγορά εργασίας.

 • 24 Νοεμβρίου 2012, 22:10 | Βαγγελης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πιστευω οτι ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ πεθαινει με την καταργηση του ΠΡΙΜ και των ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ…

  Οσο για το άνευ πολυ σωστα τα παιδια θα πρεπει να μπαινουν χωρις εξετασεις στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και για τις αλλες σχολες να εχουν ενα bonus 50 – 60 %

  Το κυριοτερο ειναι πάση θυσία ΤΑ ΠΡΙΜ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ …

 • 24 Νοεμβρίου 2012, 22:30 | Βίκυ Ρομπόρα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πιστεύω ότι αν θελήσουμε να δώσουμε έμφαση στο να μεγαλώσει η βάση των αθλουμένων αθλητών και να μη μένουμε μόνο στον με κάθε κόστος πρωταθλητισμό, θα πρέπει να επεκταθούν τα μόρια εισαγωγής στα ΑΕΙ, ΤΕΙ σε περισσότερες θέσεις των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων με μια φθίνουσα κλίμακα, έστω και συμβολική (4%, 3% ή 2%), που θα δημιουργήσει κίνητρα σε περισσότερους αθλητές.

 • 24 Νοεμβρίου 2012, 21:40 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΜΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ 1% ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΝ 2 ΚΑΙ 3 ΝΙΚΗ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ) ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ.ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΑΛΛΛΕΠΙΔΡΑΣΗ Ο ΕΝΑΣ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ.ΕΠΑΝΑΦΕΡΤΕΤΟ!!!!!!!!!!!!ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΠΟΣΟΣΤΟ 3%.ΕΔΩ ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ—- ΑΛΛΟΟΔΑΠΟΙ —-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ—-ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΟΥΝ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΕ ΤΑΞΗ— ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ===ΓΗΠΕΔΑ—ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΠΛΟ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟ ΑΓΩΝΑ????ΕΣΕΙΣ Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ ΤΙΣ ΘΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΛΕΤΕ.ΔΩΣΤΕ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ.

 • 24 Νοεμβρίου 2012, 21:15 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΝΟΜΟΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΑΛΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥΣ. ΔΕΝ ΧΑΡΙΣΤΗΚΕ ΤΙΠΟΤΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΥΤΑ.ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΤΡΕΧΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ, ΤΡΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ, ΨΑΧΝΟΥΝ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ.
  ΦΕΥΓΟΥΝ ΓΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΓΥΡΝΟΥΝ ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΑΣΕΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΕΝΟΥΝ ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΧΑΡΙΖΕΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΠΡΑΒΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ.ΔΕΝ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΗ ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ.ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ-ΑΘΛΗΤΕΣ.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΖΗΤΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ. ΔΕ ΖΗΤΟΥΝ ΟΥΤΕ ΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΥΤΕ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΡΟΠΟ.ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΖΗΤΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΣΤΑ 15 ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΩ ΤΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ.

 • 24 Νοεμβρίου 2012, 20:29 | Ελένη Τσαταλμπασίδου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟ ΟΚΤΩ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΦΙΚΤΗ.ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ. ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΑ ΚΑΤΕΒΕΙ ΣΤΙΣ 6, ΕΦΟΣΟΝ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ ΟΧΤΩ. ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΠΕΙΔΗ ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΕΦΟΣΟΝ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΒΑΘΡΟ ΝΑ ΑΝΤΑΜΕΙΒΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ.. ΑΚΟΜΑ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ Ο ΝΟΜΟΣ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 2008 ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟΣ Ο ΚΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΝΟΣ ΤΟΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΨΗΛΑ.
  Πριν από 3 λεπτά · Στάλθηκε από το Διαδί

 • 24 Νοεμβρίου 2012, 19:55 | Καραμαλη Γεωργια
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟ ΟΚΤΩ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΦΙΚΤΗ.ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ. ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΑ ΚΑΤΕΒΕΙ ΣΤΙΣ 6, ΕΦΟΣΟΝ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ ΟΧΤΩ. ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΠΕΙΔΗ ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΕΦΟΣΟΝ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΒΑΘΡΟ ΝΑ ΑΝΤΑΜΕΙΒΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ.. ΑΚΟΜΑ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ Ο ΝΟΜΟΣ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 2008 ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟΣ Ο ΚΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΝΟΣ ΤΟΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΨΗΛΑ.

 • 24 Νοεμβρίου 2012, 18:36 | Κυριαζής Γεώργιος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Δεν γίνεται σαφές στο Ν/Σ εάν στα ΑΕΙ περιλαμβάνονται ή όχι οι στρατιωτικές / αστυνομικές σχολές…

 • 24 Νοεμβρίου 2012, 13:36 | Δογάνης Γεώργιος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΓΑΝΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ.

  Ο χώρος δεν επαρκεί για μια αναλυτική παράθεση των επιχειρημάτων ΚΑΤΑ της επαναφοράς ρυθμίσεων εισαγωγής αθλητών στα ΑΕΙ γενικά και στα ΤΕΦΑΑ ειδικότερα. Ως πρόεδρος του ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι σε πολλές περιπτώσεις αθλητών που εισήχθηκαν στο ΤΕΦΑΑ, η υστέρηση είναι τρομακτική. Σχεδόν αδυνατούν να «γράψουν το όνομά τους». Σας παραθέτω, ενδεικτικά, απαντήσεις φοιτητή εισαχθέντος ως αθλητή στο Τμήμα:
  (Απάντηση στο 1ο θέμα σε ένα μάθημα, διατηρώντας την ορθογραφία):»κύριε καθηγητά δεν ξέρω αυτά που μου λέτε να τα λήσω αλλά είμαι αθλητής κανω προταθλητηζμό και δεν εχω χρονο να διαβαζω αν μπορητε και δεν σας ειναι κοπος να με περασετε αν οχι δεν πηραζει ευχαριστω πολλυ»
  (απάντηση στο δευτερο θεμα): οπος ελεγα και πανω δεν ξερω κανω αθλητιζμο και αν ειναι ευκολο να με βοηθησετε να περασω ο θεος μαζι σας και ευχαριστω πολλυ»
  (απάντηση του ιδιου σε επομενη εξεταστική στο ίδιο μάθημα: «δεν εχω στηλο» (!!!)
  Κατά το «ένδοξο» παρελθόν το Τμήμα καταδυναστευόταν στην κυριολεξία από αυτού του είδους τις ρυθμίσεις και ως εκ τούτου βρισκόταν σε απόγνωση.Τα τελευταία χρόνια, με την άρση των ακραίων ρυθμίσεων που ίσχυαν, η κατάσταση κάπως βελτιώθηκε. Είμαι κατηγορηματικός στο ότι με τις ρυθμίσεις αυτού του τύπου (θεωρητικά είναι ρυθμίσεις που παρέχουν κίνητρα για διακρίσεις στον αθλητισμό), στην πραγματικότητα,όμως,συμβαίνει το ΑΝΤΙΘΕΤΟ και ΔΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ενδεικτικά: 1. Είναι διαπιστωμένο ότι μεγάλος αριθμός αθλητών αγωνίζεται για διακρίσεις ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΕΙ, και μόλις το πετύχει, ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ ΤΟΝ ΑΘΛΉΤΙΣΜΟ, 2. Αρκετοί καταφεύγουν σε χρήση απαγορευμένων ουσιών σε νεαρή ηλικία,ακόμα και με προτροπή γονέων, 3. Στα ομαδικά αθλήματα (έχουν καταγραφεί στο παρελθόν πολλές τέτοιες περιπτώσεις), υπήρχουν περίεργες υποθέσεις «μετaγραφών» σε σχολεία που διαπρέπουν σε συγκεκριμένα αθλήματα (συμμετοχή σε αγώνα για 5 δευτερόλεπτα και εξασφάλιση εισαγωγής στο ΤΕΦΑΑ), 4. Λόγω της ηλικίας εισαγωγής και της υπερπροσπάθειας για επιδόσεις, πολλοί αθλητές πάσχουν από το σύνδρομο της υπερπροπόνησης και επειδή ¨καίγονται» (burnout),εγκαταλείπουν, 5. Στο σχολείο αδιαφορούν εντελώς για τα μαθήματα, από πολύ νωρίς, αφού έχουν αξασφαλισμένη την εισαγωγή σε ΑΕΙ, κ.ά.

  Ως Τμήμα έχουμε την άποψη ότι ακόμα και το ισχύον σύστημα κανονικής εισαγωγής στο ΤΕΦΑΑ με εισαγωγικές γραπτές εξετάσεις και μοριοδότηση με βάση τις επιδόσεις σε 4 αθλήματα, είναι προβληματικό, καθώς φέτος εισήχθηκαν άτομα με μέσο όρο 2 στις γραπτές εξετάσεις (αφού αρίστευσαν στις αθλητικές επιδόσεις). Πρέπει να τεθεί ως μέγιστο όριο το 30% των μορίων από τις αθλητικές επιδόσεις.

  Από σχετικά στοιχεία που υπάρχουν, ως χώρα, επί σειρά ετών, δαπανούσαμε το (κορυφαίο στη Ευρώπη) 1,66% του ΑΕΠ στον αθλητισμό, ενώ το ποσοστό των πάσης φύσεως ενεργά μετεχόντων σε αυτόν (πρωταθλητών, αθλητών, ασκουμένων, κλπ) ανερχόταν στο τραγικό 8%. Σε χώρες του προηγμένου ευρωπαϊκού βορά το αντίστοιχο ΑΕΠ που εξακολουθεί να δαπανάται είναι 0,66% για να εξυπηρετηθεί το 80% του πληθυσμού που ενεργά μετέχει. Ταυτόχρονα, κατά το παρελθόν η χώρα μας κατελάμβανε την τρίτη θέση στον κόσμο σε ύψος (χρηματικών μόνο) προνομίων προς τους αθλητές με διακρίσεις (τα όποια άλλα προνόμια, ήταν πρόσθετα). Τα αποτελέσματα τα είδαμε, μόλις πέρασε η κρίση μεγαλείου που βιώναμε επί σειρά ετών…

  Δυστυχώς, αλλά με τέτοιες επιλογές, στο ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ, που εκπαιδεύει τους αυριανούς καθηγητές Φυσικές Αγωγής και προπονητές, να μην υπάρχει ούτε μια μπασκέτα για την κατάρτιση των φοιτητών/τριών του (Μόλις πρόσφατα απέκτησε κλειστό γυμναστήριο, δωρεά ιδιώτη ευπατρίδη προς το Τμήμα). Έτσι θα αναπτυχθεί ο αθλητισμός στη δύσμοιρη αυτή χώρα;

  Η παλινδρόμηση σε πρακτικές του παρελθόντος θα είναι καταστροφική. Διαβουλευτείτε με τα ΤΕΦΑΑ. Υπάρχει η τεχνογνωσία που θα συμβάλλει πραγματικά στην υγειή ανάπτυξη του Αθλητισμού. Αυτό γίνεται σε όλες τις προηγμένες αθλητικά χώρες. Οι κωμικές καταστάσεις του παρελθόντος δεν πρέπει να επαναληφθούν. Πρέπει να αλλάξουμε σελίδα. Είναι καιρός.

  Με εκτίμηση

  Γεώργιος Δογάνης
  καθηγητής, πρόεδρος ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ
  email: doganis@phed.auth.gr

 • 24 Νοεμβρίου 2012, 09:49 | Μηνούδης Βασίλης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θεωρώ ότι η πρωτοβουλία του Υπουργείου είναι σε πολύ καλό δρόμο και διορθώνει τον ισοπεδωτικό τρόπο που αντιμετωπίστηκαν οι αθλητές τα τελευταία χρόνια. Σε ότι αφορά στα προνόμια των αθλητών θα πρέπει, θεωρώ, να υπάρχει πρόβλεψη, έτσι ώστε να διευκολύνοντε οι αθλητές υψηλού επίπέδου και κυρίως αυτοί των εθνικών ομάδων, ώστε να ανταπεξέρχοντε στις απαιτήσεις της σχολής τους. Τι εννοώ; Δεν αρκεί μόνο να τους βοηθάμε να εισαχθούν σε μια σχολή αλλά να υπάρχει η πρόβλεψη ώστε να την τελείωσουν. π.χ. Γιατί να μην μπορούν να δίνουν εξετάσεις σε άλλες ημερομηνίες από αυτές των συμφοιτητών τους, όταν λείπουν σε αγώνες ή να χρειάζονται λιγότερες παρουσίες σε μαθήματα π.χ. ΤΕΦΑΑ ή να δίνουν προφορικές εξετάσεις εξ αποστάσεως (μέσω skype κτλ), όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο; Διαφορετικά θα έχουμε αθλητές οι οποίοι θα εισάγονται σε σχολές αλλά δεν θα αποφοιτούν απο αυτές.
  Έχουν παρατηρηθεί φαινομενα στο παρελθόν καθηγητές να «κόβουν» αθλητές λόγω ελλειπούς φοίτησης στο αγώνισμά τους!!!
  Στόχος της Πολιτείας πρέπει να είναι η επένδυση της στους αθλητές αυτούς και η δημιουργία αθλητών-επιστημόνων, οι οποίοι μελλοντικά θα ανταποδώσουν την προσφορά αυτή στο κοινωνικό σύνολο μέσω της παραμονής τους και της επιστημονικής, πλέον, ενασχόλησής τους στο χώρο του αθλητισμού που τους ανέδειξε. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει και η Πολιτεία και η Κοινωνία να «εκμεταλλευτεί» τους σημερινούς πρωταθλητές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 • 24 Νοεμβρίου 2012, 06:08 | ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΠΡΙΜΟΔΟΤΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ,ΟΜΩΣ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ‘ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ’.
  Η ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΘΛΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Τ0 2008 ΗΤΑΝ ΤΟ ‘ΑΝΕΥ’ ΣΤΟ ΤΕΦΑΑ.
  ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΔΙΚΑΙΟ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 2012, ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΤΟΥ ΡΙΟ 2016 ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΕΞΗ ΚΑΙ ΖΗΛΟ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ.

 • 24 Νοεμβρίου 2012, 03:55 | Πετρόπουλος Κώστας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ασχετα με το γεγονός οτι μια διαφορετική άποψη επι του θέματος χαρακτηρίζεται «περίεργη», δεν προτίθεμαι να αντιπαρατεθώ. Σίγουρα επίσης δεν έχω σχέση με το νομοθέτη.
  Θα επιμείνω όμως στο γεγονός οτι το Υπουργείο, για άλλη μια φορά χάνει την ευκαιρία να ασχοληθεί με το πυλώνα του αθλητισμού που (θα έπρεπε να) είναι ο σχολικός αθλητισμός.
  Το οτι κάποια κονδύλια κρατικά δαπανώνται σε διοργανώσεις χωρίς κανόνα, ενώ κάποιοι κρατικοί λειτουργοί βρίσκουν ευκαιρία για ταξίδι αναψυχής με τις ομάδες σχολείων που συμμετέχουν σε παγκόσμια πρωταθλήματα, στον δικό μου αξιακό κόσμο, δε σημαίνει οτι η όλη διαδικασία του σημερινού σχολικού αθλητισμού έχει σημασία τέτοια που να επιβραβεύεται με όποιο τρόπο.
  Ευθέως λοιπόν καταμαρτυρώ οτι η υφιστάμενη σχέση του σημερινού σχολικού αθλητισμού και του ποσοστού που επιτυγχάνεται σε περίπτωση κάποιας διάκρισης, είναι σχέση εξαγοράς.
  Οπως αντίστοιχα, η πρόβλεψη για συμμετοχή σε αγώνες σωματείων θα πρέπει να παραμείνει αυστηρά στο 50% . Το ποσοστό αυτό είναι στο όριο δημιουργίας εστίας παθογόνων καταστάσεων.

 • 23 Νοεμβρίου 2012, 23:01 | Μακρής Σταύρος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ολοι οι πρωταθλητες και αθλητες χρειαζονται μια επιβραβευση και αυτη ειναι το μεταλιο τους,οπως ομως ειναι η κατασταση στη χωρα μας απο αυτο και μονο δεν μπορουν να προχωρισουν.Αφιερωνουν πολες ωρες τις μερας στην προπονηση και στην ξεκουραση που θα πρεπει να εχει καποιος αθλητης,ετσι ωστε να υπαρχει πολυ λιγος χρονος για το διαβασμα.Αυτο σημαινει οτι αν καποιος αλλος μαθητης εχει ολο τον χρονο δικο του στο να ασχοληθει με τα μαθηματα του σε αντιθεση με τον αθλητη (πρωταθλητη) ο ανταγωνισμος αυξανετε σημαντικα.Θα πρεπει να υπαρχει ο νομος ο οποιος »βραβευει» τους αθλητες δηλαδη εκεινους που φερουν ενα μεταλιο στη χωρα μας που τοσο αναγκη εχει τα παιδια της αυτη τη στιγμη και να μην ειναι μονο αθλητες αλλα και απιστημονες! Το ανεφ πρεπει να επανελθει,τουλαχιστον για εκεινους οι οποιοι κανουν περιφανη την χωρα μας και το γενος μας στο εξωτερικο! Αυτοι οι ανθρωποι μας πανε μπρωστα και εκει πρεπει να εστιασουμε!

 • 23 Νοεμβρίου 2012, 22:12 | νικος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ.ΕΓΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΜΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΟΝΙΚΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΤΕΦΑΑ ΑΝΕΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ Η ΑΔΙΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟ 2008 ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΥΠΟ ΙΣΟΥΣ ΟΡΟΥΣ.

 • 23 Νοεμβρίου 2012, 21:46 | DK
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  «εισάγονται σε οποιοδήποτε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της προτίμησής τους και εγγράφονται σε αυτό, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις»
  η ΝΔ είχε κάνει ΜΟΝΑΔΙΚΟ προσόν διορισμού στην εκπαίδευση τα 4 και πλέον παιδιά τώρα πρόσθεσε και ένα ακόμα παραλογισμό: την αντικατάσταση των επιδόσεων σε Μαθημαματικά , Φυσική , Βιολογία , Χημεία κλπ με επιδόσεις στο τρέξιμο , κολύμπι , άλμα σε ύψος κλπ. Ο κατήφορος του λαϊκισμού δεν έχει τέλος! Ο νόμος ήταν ήδη ευνοϊκός γιατί έπρεπε να γίνει σκανδαλωδώς ευνοϊκός;

 • 23 Νοεμβρίου 2012, 21:28 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Εξαιρετικη πρόταση. Η φήφιση του νόμου θα ανταμείψει αναμφίβολα τα λιγοστά – κατά τη γνώμη μου – παιδιά, τα οποία, εκτός από το άγχος και την κούραση που αντιμετωπίζουν στο σχολείο, πασχίζουν παράλληλα να διεκδικήσουν τουλάχιστον μία πανελλήνια νίκη.Και δεν είναι τόσο οι υλικές απολαβές, όσο τα ανώτατα ιδανικά που κινητοποιούν την προσπάθεια συνδυασμού του αθλητισμού με το σχολείο.Μόνο και μόνο για αυτή την προσπάθεια, η πολιτεία οφείλει να ενισχύσει με κάποια μικρή μοριοδότηση τα παιδιά αυτά, τα οποία τελικά θυσιάζουν ώρες διαβάσματος, θέτοντας σε κίνδυνο την επιτυχία τους στις εξετάσεις. Το μεγάλο σφάλμα με τον ισχύοντα νόμο είναι ότι τίθεται όριο 16 συμμετοχών σε αθλήματα που η διάκριση συνεπάγεται τεράστια προσπάθεια, όπως τα ολυμπιακά αθλήματα της κωπηλασίας ή του κανόε καγιάκ. Ετσι, ενώ η διάκριση έχει δυσκολέψει αφάνταστα τον αθλητή – μαθητή, αυτός δεν μοριοδοτείται επειδή η δυσκολία του αθλήματος περιορίζει τον αριθμό των συμμετοχών,οι οποίες είναι βέβαια όλες αξιόλογες και όχι ανίκανες να διεκδικήσουν τη νίκη, όπως συμβαίνει σε αθλήματα με περισσότερες συμμετοχές. Ίσως, λοιπόν, το καλύτερο στοιχείο του επικείμενου νόμου να αποτελεί η μείωση των απαιτούμενων συμμετοχών, που συνεπάγεται την αποκατάσταση μιας τεράστιας αδικίας.

 • 23 Νοεμβρίου 2012, 14:02 | Γρηγόρης Μιχαηλίδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θεωρώ ότι το νομοσχέδιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει ισορροπία μεταξύ σχολικών επιδόσεων και αθλητικών διακρίσεων. Η διαφωνία μου είναι στο «άνευ εξετάσεων» για τις υψηλές διακρίσεις. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ένα minimum αντικειμενικής σχολικής επίδοσης και ας μπει το Bonus πολύ ψηλά δηλ. στο 50%. Αλλιώς «εφησυχάζουν» τα παιδιά που στοχεύουν ψηλά αθλητικά και παρατάνε ουσιαστικά τελείως τα μαθήματα. Από την άλλη και να μπουν να δεν έχουν κάποιες ελάχιστες βάσεις δεν θα τελειώσουν οπότε δώρον – άδωρο.

 • 22 Νοεμβρίου 2012, 23:57 | ΔΑΝΑΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΕΙΜΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΑ. ΘΛΙΒΟΜΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΟΜΑΙ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΩ ΠΩΣ ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ.
  ΠΕΡΝΑΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΑ,ΚΟΠΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΑΣ ΟΝΕΙΡΟ: ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΠΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΗ ΝΑ ΠΡΟΚΟΨΟΥΜΕ ΣΤΗ ΖΩΗ.
  ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ ΑΥΤΟΙ ΑΡΩΓΟΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ. Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΠΟΥΣΑ.ΓΥΜΝΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΠΑΓΩΜΕΝΑ ΓΗΠΕΔΑ,ΔΙΑΝΥΟΥΜΕ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΜΕ Σ’ΑΥΤΑ,ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ Ν ΆΓΟΡΑΣΟΥΜΕ ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΠΑΝΙΟ ΠΑΛΙ ΜΕ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΕΞΟΔΑ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΑΣΤΕ.
  ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΚΩΝΟΥΜΕ ΨΗΛΑ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΠΟΥ ΑΛΛΟΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΕ,ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΠΟΥ ΑΛΛΟΙ ΤΗ ΧΛΕΥΑΖΟΥΝ.
  ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΤΕ ΟΤΙ ΔΕ ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΠΕΤΑΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ,ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ.
  ΑΠΟΔΕΙΞΤΕ ΜΑΣ ΟΤΙ ΣΩΣΤΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΕ ΣΥΝΟΣΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΤΗΛΕΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΛΠΙΖΟΝΤΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΣΤΗ ΖΩΗ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΔΑΝΑΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ.

 • 22 Νοεμβρίου 2012, 22:01 | Μπραουδάκης Βαγγέλης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ως προϋπόθεση για την αναγνώριση διάκρισης στους Πανελλήνιους Αγώνες στα ομαδικά αθλήματα τίθεται όχι μόνο η συμμετοχή στο 50% των αγώνων (σωστό) αλλά και ένα όριο +20% για τους αθλητές που χρησιμοποίησε μια ομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης σε σχέση με το μάξιμουμ που μπορεί να γράψει στο φύλλο αγώνα σε ένα ματς. Π.χ., στο μπάσκετ και στο βόλεϊ 14 (12+20%), στο πόλο 16 (13+20%), στο χάντμπολ 17 (14+20%) κ.ο.κ.
  Δηλαδή, ο νομοθέτης εκτιμά ότι στα αντίστοιχα εφηβικά πρωταθλήματα με δεκάδες αγώνες για την ομάδα που θα φτάσει ως τον πανελλήνιο τίτλο αρκεί ένας τόσος περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων; Ποτέ! Κάτι οι τιμωρίες, οι τραυματισμοί, οι κάθε λογής απουσίες και οι ομάδες αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν πολύ περισσότερους κατά τη διάρκεια της σεζόν. Αυτοί οι «υπεράριθμοι» έτσι κι αλλιώς δεν μοριοδοτούνται καθώς δεν συμπληρώνουν το 50% των συμμετοχών, οπότε ως προς τι το όριο του +20%;
  Καταλαβαίνω ότι η σκέψη είναι μην τυχόν «φτιάχνονται» έτσι τα φύλλα αγώνα ώστε να πιάνουν το όριο για τα μόρια και οι «γλάστρες». Ωστόσο, η δικλίδα ασφαλείας πρέπει να είναι διαφορετική. Π.χ., αντί του 50% των συμμετοχών να πάμε στο 67% (στα 2/3 των επίσημων αγώνων) με πρόβλεψη μάλιστα μη στέρησης μορίων σε περίπτωση αποδεδειγμένα σοβαρού τραυματισμού. Κι αν τέλος πάντων πρέπει να μπει πλαφόν συμμετεχόντων, αυτό δεν μπορεί να είναι επ’ ουδενί κάτω του +33,34% (προσαύξηση κατά το 1/3 των όσων δικαιούνται να εγγραφούν σε φύλλο αγώνα).
  Ευχαριστώ

 • 22 Νοεμβρίου 2012, 20:07 | Άρτεμις
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ενημερωτικά,σχετικά με το σχόλιο του Παναγιάρη Γεώργιου,όταν τροποποιείται νόμος προγενέστερος του 4009/2011, ο οποίος και εισάγει τον όρο Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι., οι διορθώσεις πρέπει να γίνονται βάσει της νομοτεχνικής ορολογίας του προγενέστερου νόμου.

 • 22 Νοεμβρίου 2012, 19:20 | mixalis
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΙΝΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Ο ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΟΥ ΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΤΕΙ. ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΙΔΑΝΙΚΟ ΒΓΑΛΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗ ΛΕΞΗ ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ. ΦΥΣΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΘΕΙ ΤΟ »νους υγιής εν σώματι υγιεί». ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΩΦΕΛΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ ( ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΨΤΕ ΜΕ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΦΥΣΙΚΑ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ »ΠΑΣΑΛΛΗΜΑΤΑ». ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΘΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. ΜΙΛΑΩ ΦΥΣΙΚΑ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΆΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΗ ΑΘΛΗΤΩΝ. ΣΗΜΕΡΑ ΟΣΟΙ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΕΠΕΙΔΗ ΩΘΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΚΙΝΗΤΡΟ. ΤΗ ΔΙΨΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ. ΤΗ ΨΥΧΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΖΟΥΣΑΣ ΨΥΧΗΣ. Ε ΛΟΙΝΟΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΔΕΝ ΘΑ ΤΡΑΒΗΞΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ; ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΔΙΑΙΤΑ. ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΝΟΝΤΑΝ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΕΔΩ Η ΟΔΟΣ ΑΥΤΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΒΙΩΣΕΙ. Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΙΣ ΣΩΣΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΕΦΦΙΚΤΟ ΚΑΘΩΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΘΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ. ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΛΟΓΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ, Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΥΣ ΑΛΛΑ ΑΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ ΜΕ ΖΗΛΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΤΟΤΕ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥ »ΕΥΓΕΥΣΤΟΙ»! ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ.

  ΜΙΧΑΛΗΣ
  ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ.
  ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2012 ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ (ΤΕΤΡΑΠΛΟ ΑΝΔΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΒΑΡΩΝ)
  6ος Παγκόσμιος 2010 Κωπηλασία (Τετραπλό Ανδρών κάτω23 Ελαφρών Βαρών)
  Προολυμπιακή Εθνική Ομάδα 2011

 • 22 Νοεμβρίου 2012, 17:20 | ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΘΑΚΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είχα αποφασίσει να μην εκφράσω την άποψη μου εφόσον σε γενικές γραμμές συμφωνώ με τους προηγούμενους σχολιαστές. Διαβάζοντας κάποιο σχόλιο κατάλαβα ότι υπάρχει μια περίεργη άποψη για το θέμα που πραγματεύεται το άρθρο 38 και η οποία ενδεχομένως να επικράτησε κατά τη σύνταξη του.
  Το θέμα είναι «Επιβραβεύσεις διακριθέντων αθλητών».
  Οι αθλητές και οι αθλήτριες που διακρίθηκαν σε Παγκόσμιους Σχολικούς αγώνες είναι και πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν παιδιά που μόχθησαν πολύ για να φτάσουν σε ένα υψηλό επίπεδο. Αφιέρωσαν πολύ χρόνο σε προπονήσεις εντός και εκτός σχολικού ωραρίου προσπαθώντας ταυτόχρονα να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους ως μαθητές και ΤΙΠΟΤΑ δεν τους χαρίστηκε.
  Αυτοί οι αθλητές δεν είναι απαραίτητα μαθητές ιδιωτικών σχολείων (τον Ιούνιο του 2011 η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Σχολικό πρωτάθλημα βόλεϊ διεκδικήθηκε από δύο ΙΣΑΞΙΑ σχολεία από τα οποία το ένα ήταν δημόσιο). Τη στιγμή που σχεδόν δεν υπάρχουν αθλητικά σχολεία για να μαθητεύσουν οι «αθλητές-ταλέντα» έρχονται κάποιοι και τους θεωρούν απλή διαφήμιση των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων υποβαθμίζοντας τη μεγάλη προσπάθεια των παιδιών που διακρίθηκαν. (Υπενθυμίζω ότι το άρθρο αναφέρεται στις επιβραβεύσεις διακριθέντων αθλητών και όχι στη μάχη κατά της ιδιωτικής παιδείας. Αυτό είναι αντικείμενο άλλου νομοσχεδίου).
  Η πολιτεία τους στέλνει ως πρεσβευτές της σε Παγκόσμιες διοργανώσεις, πληρώνει τα έξοδα τους, στέλνει κρατικούς λειτουργούς μαζί τους αλλά αρνείται να τους επιβραβεύσει όπως επιβραβεύει τους άλλους πρεσβευτές!!!!

  ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ;;;;;;

 • 22 Νοεμβρίου 2012, 15:10 | Δαγκλή Αναστασία
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το Υπουργείο Παιδείας οργανώνει και χρηματοδοτεί την αποστολή των μαθητών- αθλητών στους Παγκόσμιους σχολικούς αγώνες. Ωστόσο αρνείται να επιβραβεύσει τα παιδιά που παίρνουν διάκριση για την Ελλάδα και τα εξαιρεί από την επιβράβευση στερώντας τους τα προνόμια για εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ ;!
  Μην αγνοείτε όλα αυτά τα παιδιά που παίρνοντας διάκριση στους παγκόσμιους σχολικούς αγώνες διαφήμισαν την Ελλάδα παγκοσμίως!
  Μην τα αγνοείτε και προπάντων μην τα τιμωρείτε γιατί σήκωσαν τα Ελληνικά χρώματα ψηλά, θυσιάζοντας χρόνο από τα διαβάσματα και την προσωπική τους ζωή .
  Πώς να εξηγήσεις σ’αυτά τα παιδιά οτι ο υπουργός ενώ έχει τη διάθεση να βελτιώσει πολλά με το άρθρο 38, δεν φαίνεται να έχει τη διάθεση να επιβραβεύσει την προσπάθεια και το κατόρθωμά τους.
  Μέχρι το 2008 σε διακρίσεις σε Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες δίνονταν προνόμια εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ τα οποία αδίκως σταμάτησαν για τους μαθητές-αθλητές.
  Πρέπει να επαναφέρετε αυτή τη ρύθμιση για να διευκολύνετε τα παιδιά στην εισαγωγή στα ΑΕΙ , ΤΕΙ επιβραβεύοντάς τα για την προσπάθεια και την διάκρισή τους στους αγώνες αυτούς.

 • 22 Νοεμβρίου 2012, 15:22 | ΣΤΑΘΗΣ ΘΩΜΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ως αθλητής βαρέων αθλημάτων, στο αγώνισμα της πυγμαχίας όπου επιδίδομαι από παίδας(15 ετών) κ έχοντας φθάσει στην ηλικία των 30 ετών πλέον πιστεύω ότι ένας οποιοδήποτε αθλητής για να αφιερώσει όλη τη προσωπική του ζωή στο αγώνισμα πρέπει να λύσει προπάντος το βιοποριστικό του πρόβλμα όπως γινεται σε όλες τις χώρες του κόσμου κ προ λίγων ετών ίσχυε κ στην Ελλάδα γι αυτό πρέπει οι αθλητές όπου διακρίνονται σε υψηλό επίπεδο να διορίζονται άμεσα σε δημόσιους οργανισμούς ή στις ένοπλες δυνάμεις κ καθ όλο το χρονικό διάστημα όπου είναι ενεργοί αθλητές με διακρίσεις να απαλάσσονται των υπηρεσιών τους, όταν σταματούν την ενεργή δράση να τοποθετούνται άμεσα στην οργανική τους θέση κ να εκπληρώνουν τα καθήκοντα τους.
  Έτσι αξιώνει κάθε σόφρων κ έντιμο κράτος όσους τιμούν το εθνόσημο στα μήκη κ πλάτη της γης,σε αντίθεση με το δικό μας όπου στίβει στη κυριολεξία τους αθλητές τους χρησιμοποιεί στο έπακρω για οτιδήποτε άλλο(δημόσιες σχέσεις,πολιτική κλπ) κ τους πετάει στο τέλος έρμαιους σε μία ηλικία χωρίς κανένα προνόμιο κ ενώ αυτοί είχαν αφιερώσει προηγουμένως όλη τη ζωή τους για τη χώρα τους κ τον αθλητισμό της, αυτό είναι από μέρους της πολιτείας το μεγάλο «ευχαριστώ» για όλες τισ θυσίες κ τους κόπους τους.
  Εφόσον δεν επιστρέψουν όλα τα αθλητικά προνόμια που ίσχυαν παλαιότερα,ο αθλητισμός κ δη ο πρωταθλητισμός δε θα ξαναγνωρίσει την αίγλη των περασμένων ετών γιατί χωρίς κίνιτρο κανένας δεν αξίζει να θυσιάσει τα καλύτερα του χρόνια «για το τίποτα» συν το έλειμα αθλητικής παιδείας από το σχολείο κ την κοινωνία προς τους νέους η ύφεση στο χώρο της αθλητισμού θα διαρκέσει πολλα χρόνια κ το μόνο σίγουρο έαν εξαιρεσουμε το «Πύρρο» κανένας άλλος δε θα νοιαστεί μέσα στο κοινωβούλιο για τους κόπους κ τον ιδρώτα που χύνουν οι νέοι μας στους χώρους άθλησης αφόυ οι περισσότεροι εκεί μέσα έχουν διαφορετικά βιόματα κ στάση ζωής που σίγουρα δεν πρεσβεύει το «Έυ Αγωνίζεσθαι» όπου εμείς θέλουμε να γαλουχήσουμε τα παιδιά μας.
  Βέβαια για να μην είμαστε αχάριστοι πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτήν τη προσπάθεια για να επανέλθουν τα αθλητικά προνομια η οποία αξίζει συγχαρητηρίων, πρέπει όμως να συνεχιστεί κ να επανέλθουν όλα στο έπακρο ομοίως κ η θέση της σημαίας μας να κυμματίζει όπως της αξίζει με βάση την ιστορία της.

 • 22 Νοεμβρίου 2012, 12:44 | ΕΛΕΝΗ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σε μια εποχή που όλα πλέον καταρρέουν, είτε αυτά είναι υλικά είτε είναι ψυχικά αγαθά, καλό θα ήταν να βρίσκαμε λόγους να δημιουργούνται κίνητρα για τους νέους για να αντιμετωπίσουν όσο το δυνατόν πιο αισιόδοξα το μέλλον που τους κληρονομούμε και που οι οιωνοί το προμηνύουν από κακό έως το χειρότερο που θα μπορούσε να γίνει. Δεν θά΄ταν λοιπόν σωστό στους νέους μαθητές-αθλητές που πασχίζουν καθημερινά για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να διακριθούν και στο σχολείο και στον αθλητισμό να δώσουμε ένα κίνητρο για να πέρνουν δύναμη να συνεχίσουν? Για να πέρνουν δύναμη και οι γονείς τους που πασχίζουν να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες της εποχής και να νοιώθουν ότι βοηθούν τα παιδιά τους για να κατακτήσουν το στόχο που για αυτά τα παιδιά σίγουρα θα ήταν η επιβράβευσή τους από την πολιτεία όχι όμως με ένα απλό μπράβο αλλά και έμπρακτα, με την επαναφορά όλων των προνομίων των σχολικών και όχι μόνο αθλητικών διακρίσεων, των bonus κοινώς για τους αθλητές-μαθητές με βασική προϋπόθεση τη διάθεση οικονομικών κονδυλίων από την πολιτεία (που στην προκειμένη φάση δεν ξεπερνά τις 50.000 ευρώ) για την συνέχιση και διεξαγωγή των σχολικών αγώνων των Λυκείων για φέτος. Ας φροντίσει λοιπόν η πολιτεία να κρατά όσο το δυνατόν ψηλά το ψυχικό σθένος αυτών των παιδιών ενισχύοντας τέτοιες δράσεις κι όχι περιορίζοντάς τες.ΕΛΕΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΙΛΑΜΕ!!!!!

 • 22 Νοεμβρίου 2012, 10:19 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ολοι ‘Ελληνες αισθανόμαστε υπερήφανοι με τις επιτυχίες και τις διακρίσεις των αθλητών μας,σ’ οποιοδήποτε αγώνισμα και τρέχουμε στ’ αεροδρόμια στις πλάτείες να γιορτάσουμε και να χαρούμε.Ομως για έρθουν αυτές οι επιτυχίες κάποια παιδιά,αγορια και κορίτσια αφοσιώνονται με ψυχή και σώμα για να καταφέρουν κατι τέτοιο.Αφήνουν στην άκρη τις προσωπικές στιγμές τους,τα μαθήματα,που στην ουσία είναι το μέλλον τους και αφοσιώνονται στην προπόνηση.Γι’ αυτό κύριε υπουργέ δώστε σ’αυτά τα παιδιά την δυνατότητα να συνεχίσουν να μας κάνουν υπερήφανους και συγχρόνως να μπορούν να επιλέξουν μια σχολή τις αρεσκείας τους,ώστε να μην παρατήσουν τον αθλητισμό γιατί πρέπει να αφοσιωθούν στα μαθηματά τους.

 • 22 Νοεμβρίου 2012, 09:08 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΑΛΑΝΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟ ΟΚΤΩ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΦΙΚΤΗ.ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ.

 • 22 Νοεμβρίου 2012, 00:26 | Μαριάννα Καρά.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σε μια κοινωνία που δυστυχώς υπάρχει διάχυτη η αίσθηση ότι το κράτος απαξιώνει το εκπαιδευτικό σύστημα, είναι τουλάχιστον θλιβερό να μην επαινούνται προσπάθειες μαθητών, οι οποίοι εκπροσωπούν την Ελλάδα διεθνώς. Οι μαθητές που διακρίθηκαν στο παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα πετοσφαίρισης αφιέρωσαν χρόνο, κόπο, χρήμα, αλλά κυρίως τον εαυτό τους στην προσπάθεια τόσο μιας υγιούς προβολής του μαθητικού ελληνικού κόσμου στην παγκόσμια μαθητική κοινότητα όσο και μιας αποκατάστασης της εικόνας των ελλήνων στις 32 χώρες που συμμετείχαν. Η εικόνα της Ελλάδας βάλλεται συστηματικά τα τελευταία δυο χρόνια από τα Διεθνή ΜΜΕ και σε αυτήν την κατάσταση μια ομάδα νέων παιδιών όρθωσε το ανάστημά της και παρουσίασε μια εξαιρετική εικόνα στο εξωτερικό και με τις αθλητικές της επιδόσεις, αλλά και με το χαμόγελό της. Οι μαθητές αυτοί χαίρουν συγχαρητηρίων για την ανιδιοτελή προσφορά τους στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού, αλλά κυρίως για την έμπρακτη αγάπη τους στις ελληνικές αξίες. Προσωπικά, δεν έχω κανένα όφελος από την αναγνώριση ποσοστών στις πανελλήνιες εξετάσεις (δεν είχα την τύχη να είμαι γονέας, εκπαιδευτικός ή συγγενής αυτών των μαθητών), απλά αναγνωρίζω το δίκαιο και το αυτονόητο. Είναι απορίας άξιο πως πριμοδοτούνται ένα σωρό μαθητές για τις αθλητικές τους επιδόσεις και δεν υπάρχει μέριμνα για αυτά τα παιδιά τα οποία κατέκτησαν την 4η θέση στο παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα πετοσφαίρισης. Ακόμη, αδυνατώ να κατανοήσω τη λογική με την οποία μέχρι το 2008 επιβραβεύονταν οι παγκόσμιοι σχολικοί αγώνες ενώ τώρα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και αναρωτιέται κανείς: είναι τόσο δύσκολο να θεσπιστεί ένα ενιαίο πλαίσιο επιβραβεύσεων αθλητικών επιδόσεων, το οποίο να είναι σταθερό και να μην αλλάζει ανάλογα με τις επιθυμίες και προσωπικές επιδιώξεις των εκάστοτε υπουργών; Εδώ, μιλάμε για παιδιά. Για τους νέους Έλληνες που έχουν ακόμη την ψυχική δύναμη να κάνουν τη χώρα τους περήφανη στο εξωτερικό. Εύχομαι και ελπίζω ότι το Υπουργείο Παιδείας θα αναγνωρίσει την προσφορά των μαθητών, οι οποίοι εκπροσώπησαν την ΕΛΛΑΔΑ ως ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ενώπιον 32 χωρών, ώστε να έχουμε και στο μέλλον τέτοιου είδους διακρίσεις…

 • 21 Νοεμβρίου 2012, 21:22 | Παναγιάρης Γεώργιος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ας ενημερώσει κάποιος το συντάκτη του Νόμου ότι εδώ και χρόνια δεν υπάρχουν οι όροι «ΑΕΙ και ΤΕΙ» αλλά μόνο «Πανεπιστήμια και ΤΕΙ» ή σκέτο ΑΕΙ…

 • 21 Νοεμβρίου 2012, 19:22 | Χριστίνα Χαριτίδου-Κουτσονίκα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η Πολιτεία θα πρέπει να προσφέρει στους μαθητές-αθλητές το φωτεινό παράδειγμα και οδηγό.Δεν μπορεί να δίνει μόρια-bonus για τα Πανελλήνια Σχολικά Πρωταθλήματα και να αδιαφορεί για ένα παγκόσμιο σχολικό γεγονός(Volleyball Toulon France 2012),όπου συμμετείχαν 32 χώρες σε αγόρια και κορίτσια και τα παιδιά φορώντας το εθνόσημο ανέβασαν την Ελλάδα στην 4η θέση.Σε τέτοιους ακριβώς καιρούς χρειάζεται η Πολιτεία και η Παιδεία με σαφείς προσανατολισμούς να δώσει κίνητρα υλικά και ηθικά για τον αγώνα μαθητών-αθλητών που βρίσκονται στη Γ΄ Λυκείου και συγχρόνως διαβάζουν και προπονούνται ως μέλη συλλόγων και εθνικών ομάδων.Μόνο αν δωθούν κίνητρα(προνόμια για εισαγωγή στα ΑΕΙ&ΤΕΙ) θα ασχοληθούνε περισσότερα παιδιά με τον αθλητισμό και θα προαχθεί ο ελληνικός αθλητισμός.

 • 21 Νοεμβρίου 2012, 19:39 | ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σ’ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΠΟΥ ΟΙ ΝΕΟΙ ΒΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ Σ’ΟΛΟ ΤΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ,ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ , ΟΣΟ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΟ ΠΑΣΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ,ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ,ΞΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ,ΜΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΩΣΤΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ.
  ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΚΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΑΝ ΚΑΙ ΕΦΕΡΑΝ ΨΗΛΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

  ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ Η ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

 • 21 Νοεμβρίου 2012, 17:11 | Πετρόπουλος Κώστας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Από τη στιγμή που, τουλάχιστον απ΄όσο γνωρίζω, δεν έχει γίνει καμία προεργασία για να στηριχτεί ο σχολικός αθλητισμός, άρα ο μόνος πυλώνας αθλητισμού πια είναι ο σωματειακός, δε μπορώ, προσωπικά, να υποστηρίξω το αίτημα διαφόρων για ίση μεταχείριση των επιτυχιών ομάδων του σχολικού αθλητισμού έστω και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θεωρώ οτι ο συγκεντρωτισμός ταλέντου σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, περι αυτού ομιλούμε πια όταν αναφερόμαστε στο λήμμα «σχολικός αθλητισμός», φέρνει το επιθυμητό αποτέλεσμα διαφήμισης στους ιδιοκτήτες τους ενώ παράλληλα οι μαθητές-αθλητές-ταλέντα έχουν σε όλη την μαθητική τους πορεία, αρκετή βοήθεια. Αυτά αρκούν, για κάτι το οποίο είναι πολύ εως εντελώς ασαφές. Μια ακόμα ελληνική πατέντα.
  Η επίδοση θα ήταν φρόνιμο να επιβραβεύεται, εαν και εφόσον υπήρχε πραγματική φροντίδα για το σχολικό αθλητισμό σε πανελλήνιο επίπεδο και λειτουργούσε με όρια και κανόνες.

 • 21 Νοεμβρίου 2012, 17:09 | Γκολέμας Γεώργιος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας είναι πολύ σύντομα να έρθει στην Εθνική Αντιπροσωπεία νομοθετική ρύθμιση ώστε να βελτιωθούν ορισμένα μη οικονομικά ευεργετήματα και επιβραβεύσεις που παρέχονται σε διακρινόμενους αθλητές και αθλήτριες, που θα αφορούν κυρίως στην εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ . Με την υπάρχουσα Νομοθεσία ο αθλητισμός στην Ελλάδα τελειώνει στην Δευτέρα Λυκείου ενώ θα έπρεπε να ενθαρρύνουμε τους μαθητές – αθλητές και όχι να βάζουμε φραγμούς στη ζωή τους.
  Πριν από λίγο καιρό πληροφορήθηκα σχετικά με μία επιστολή την οποία έστειλε στον υφυπουργό αθλητισμού, ένας διεθνής αθλητής, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορεί να ακολουθήσει το πρόγραμμα των εθνικών ομάδων λόγω του ότι τον ερχόμενο Ιούνιο δίνει Πανελλήνιες εξετάσεις.
  Και εύλογα επιθυμούμε παγκόσμιες, πανευρωπαϊκές και βαλκανικές διακρίσεις. Αλλά είναι λογικό χωρίς να δίνουμε ορισμένα προνόμια σε αυτούς τους μαθητές, που αντί να βρίσκονται στα Internet καφέ αφιερώνουν ζωτικής σημασίας χρόνο, ώρες στα γήπεδα κοπιάζοντας, με πιθανούς τραυματισμούς, με χρήματα που πληρώνουν οι γονείς τους κλπ λόγω περικοπής κονδυλίων της εκάστοτε κυβέρνησης στον Αθλητισμό;
  Ήδη τα πρώτα αρνητικά αποτελέσματα φάνηκαν με δεδομένη τη μέτρια εμφάνιση των Ελληνικών χρωμάτων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, και τη γενικότερη τάση φυγής προς το εξωτερικό, πολλών παιδιών που προσπαθούν με ή χωρίς υποτροφία, να βρουν λύση εκεί. Φέτος, έχουμε ήδη απώλειες μεγάλες από τις εθνικές μας ομάδες, αφού εν ενεργεία διεθνείς αθλητές μας, βρίσκονται για σπουδές στο εξωτερικό και δεν συμμετέχουν στις εθνικές ομάδες.
  Δεν μπορούν λοιπόν να βάζουν στις Σχολές άτομα από την μειονότητα των Μουσουλμάνων με πολιτικά κριτήρια (μας λένε ότι είναι ειδική κατηγορία) και χαμηλές επιδόσεις και συζητάμε αν θα μπουν και σε ποιά Σχολή Αθλητές που αριστεύουν στα μαθήματα και συγχρόνως διακρίνονται με τις Εθνικές ομάδες. Μένουμε άφωνοι !

  Βεβαίως, δημιουργεί εντύπωση και απορία το γεγονός ότι επιβραβεύονται οι Πανελλήνιοι Σχολικοί και όχι οι Παγκόσμιοι Σχολικοί αγώνες, παρ’ ότι πρόκειται για μία μεγάλη διοργάνωση στην οποία λαμβάνουν μέρος τουλάχιστον 32 χώρες! Μάλιστα, με τις περισσότερες να παίρνουν μέρος με τις Εθνικές τους ομάδες Παίδων, Εφήβων, Κορασίδων, Νεανίδων, όπως η Ισπανία που συμμετείχε φέτος με την Εθνική ομάδα Κορασίδων στο Volley. Αξίζει να αναφερθεί πως μέχρι το 2008 βρισκόταν σε ισχύ η νομοθεσία περί επιβράβευσης των Αθλητών που συμμετείχαν σε Παγκόσμιους Σχολικούς. Επομένως για ποιο λόγο να μην περιλαμβάνονται τώρα στις επιβραβεύσεις;
  Κύριε υπουργέ λάβετε γενναίες αποφάσεις για την επαναφορά των προνομίων. Θα ήθελα να παραθέσω κάποιες σκέψεις μου, όπως να υπάρχει, αν θέλετε, ασφαλιστική δικλείδα με βαθμολογική κλίμακα. Συγκεκριμένα, μόνο μαθητές με σχετικά υψηλό βαθμό αποφοίτησης της Β΄ και Γ΄ Λυκείου όπως επί παραδείγματι 15, 17 και 18 και άνω να ωφελούνται από τα προνόμια. Έτσι θα έχουν διαφορετική δυνατότητα επιλογής της Σχολής που επιθυμούν. Για να γίνω πιο σαφής να μην επιτρέπεται σε μαθητή με βαθμό 14 να έχει την δυνατότητα να εισαχθεί στην Ιατρική ή Νομική Σχολή αλλά στα ΤΕΦΑΑ. Σε Σχολές με υψηλή βαθμολογία να προηγούνται οι μαθητές και μαθήτριες που έχουν υψηλότερο βαθμό στο Απολυτήριο! Ακόμη, αν θέλετε, μπορείτε να μειώσετε τις πρώτες, προνομιούχες θέσεις των Πρωταθλημάτων από οκτώ σε έξι.
  Κλείνοντας απαντώ στις αντιρρήσεις κάποιων ατόμων σχετικά με το κατά πόσο δίκαια είναι μια τέτοια απόφαση, οι οποίοι, όμως, δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με τον αθλητισμό και είναι αντίθετοι στα οποιαδήποτε προνόμια.
  Αυτοί λοιπόν που έχουν ιδρώσει μόνο σε ημέρες καύσωνα, που δεν έχουν δει ποτέ την Ελληνική σημαία να κυματίζει για χάρη τους στον ιστό, που δεν έχουν καν διανοηθεί τα συναισθήματα που προσφέρει ο πρωταθλητισμός, δεν επιτρέπεται να λένε ότι είναι απαράδεκτο να ευνοούνται κάποιοι έναντι των υπολοίπων. Με εκτίμηση Γιώργος Γκολέμας

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 23:31 | Μαστοράκης Σταύρος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είναι άδικο νομίζω σαν αθλητές-μαθητές που έχουμε διάκριση σε παγκόσμιους σχολικούς αγώνες να έχουμε τα ίδια προνόμια με τους αθλητές-μαθητές που κατέκτησαν μόνο την δεύτερη και τρίτη πανελλήνια νίκη για την εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και διαφορά 2%-3% στα ποσοστά για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι.Για αυτό το λόγο ζητάμε στα προνόμια των παγκοσμίων πρωταθλημάτων να συμπεριληφθούν και οι παγκόσμιοι σχολικοί αγώνες,έτσι ώστε να καταφέρουμε να συνεχίσουμε απρόσκοπτα τις αθλητικές μας υποχρεώσεις.Επιπλέον το Υπουργείο Παιδείας θεωρώντας τους παγκόσμιους σχολικούς αγώνες σημαντικούς,χρηματοδότησε την αποστολή μας στέλνοντας και έμψυχο υλικό όπως φυσιοθεραπευτή,οικονομολόγο καθώς και αρχηγό αποστολής ο οποίος και εκπροσωπούσε το Υπουργείο Παιδείας.

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 22:28 | KOKKINOS GEORGIOS
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στους διακριθέντες αθλητές σε παγκόσμια και άλλα πρωταθλήματα θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι αθλητές που είχαν διάκριση σε παγκόσμια σχολικά πρωταθλήματα γιατί:
  1) αναγνωρίζονται τα πανελλήνια σχολικά πρωταθλήματα και επιβραβεύονται γι αυτή την διάκριση
  2) ο παγκόσμιος φορέας που τα διοργανώνει έχει τουλάχιστον 100 κράτη μέλη για αναγνωρισμένα αθλήματα
  3) το επίπεδο των αγώνων είναι εξαιρετικά υψηλό γιατί πολλές από τις συμμετέχουσες χώρες κατεβαίνουν με αθλητικά σχολεία που είναι και οι εθνικές ομάδες των εν λόγω χωρών
  4) είναι άδικο να ισχύουν τα ευεργετήματα για όλους τους πρεσβευτές της χώρες εκτός αυτών των παγκόσμιων σχολικών πρωταθλημάτων

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 16:35 | Σολομωνίδου Μαρία
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κατά τη γνώμη μου τα προνόμια των αθλητών θα πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρα και όχι να παίζουμε με τα ποσοστά. Γιατί οι αθλητές που φθάνουν τόσο κοντά στο βάθρο σε διέθνείς αγώνες (Ολυμπιακοί ,Παγκόσμιοοι , Πανευρωπαικοί)είναι όλοι πολύ υψηλού επιπέδου και καταναλώνουν τον ίδιο χρόνο προπόνησης.Η διαφορά τους πολλές φορές κρίνετε στην λεπτομέρειες ή και στην συγκεκριμένη μέρα.Ακόμα και οι παγκόσμιες ομοσπονδίες τους θεωρούν αθλητές υψηλού επίπέδου και τους τιμούν με διάφορους τρόπους γιατί τα μέτάλλια είναι μόνο 3..Θεωρώ παράλογο τον διαχωρισμό του 3ου, 4ου ή και 8ου ολυμπιονίκη, παγκόσμιο.
  Το λιγότερο που μπορεί να κάνει η πολητεία για αυτούς τους αθλητές είναι να τους δώσει την εισαγωγή τους στη σχολή της αρεσκείας τους.
  Και αυτό γιατί αυτό που θα επιλέγουν θα το σπούδάσουν τοσο τέλεια όσο τέλεια ήταν αθλητικής τους καριέρα.Τέλος Σχετικά με τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. νομίζω ότι θα πρέπει να εισάγωνται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό αθλητές.
  Και αυτό γιατί ενας αθλητής που είναι διεθνής ακόμα και χωρίς διάκρισεις στο εξωτερικό αλλά να έχει σε πανελλήνιο επίπεδο δίνει πανελλάδικές εξετάσεις πάνω από 2 φορές το χρόνο και μάλιστα πολλές φορές είναι και τραυματισμένος.Πέρα από την προετοιμασία και τους σταθερούς αγωνές αξιολογήται πριν από κάθε διεθνή αγώνα για να συμπεριληφθεί ή όχι στην όμάδα.
  Αυτά όλα είναι πολύ γνωστά στους ανθρώπους του αθλητισμού και απορώ πως δεν λαμβάνεται υπόψιν ότι ο αθλητής-μαθητής είναι από τους πιο σκληρά εργαζόμενους της κοινωνίας μας και ως παράδειγμα θα έπρεπε να τους ενθαρρύνουμε και όχι να τους βάζουμε φραγμούς στη ζωή τους.Με αυτή τη Νομοθεσία ο αθλητισμός στην Ελλάδα τελείωνει στην Δευτέρα Λυκείου.

  Ευχαριστώ
  Σολομωνίδου Μαρία

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 15:27 | Γιάννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είμαι αθλητής-μαθητής και ελπίζω η γνώμη μου να ακουστεί μέσα από αυτήν την εξαίσια πρωτοβουλία του υπουργείου με τον online σχολιασμό των σχεδίων νόμων. Το καλοκάιρι που μας πέρασε η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε επαξίως στο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ που διεξήχθη στην πόλη Τουλόν της Γαλλίας καθώς κατέλαβε την 4η θέση τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια. Η επιτυχία είναι ΤΕΡΑΣΤΙΑ αν αναλογιστεί κανείς πως η Ελλάδα τερμάτισε τόσο ψηλά -κυριολεκτικά στην ελίτ- αφήνοντας πίσω της »σχολές» πετοσφαίρισης όπως η Βραζιλία, η Σερβία και πολλές άλλες. Τα αγόρια και κορίτσια που συμμετείχαν απαρτίζουν ως επί το πλείστον τις εθνικές ομάδες ωστόσο φέτος θα πρέπει να σταματήσουν να προπονούνται καθώς οι περισσότεροι θα φοιτούν στη Γ’ Λυκείου. Θεωρώ πως είναι τουλάχιστον παράδοξο να πριμοδοτείται η πανελλήνια σχολική νίκη και να μην υπάρχει η παραμικρή πριμοδότηση για μια τόσο ΜΕΓΑΛΗ επιτυχία. Γιατί να μην ΚΑΤΟΧΥΡΩΘΕΙ η είσοδος τέτοιων παιδιών που πετυχαίνουν τέτοιες ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ στα ΑΕΙ και ΤΕΙ έστσι ώστε να υπάρξει και ανάπτυξη στον αθλητισμό;

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 14:52 | Μαστοράκης Δημήτριος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα διοργανώνεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία I.S.F (International school federation),στο οποίο εκπροσωπούνται χώρες και όχι σχολικές μονάδες. Αναγνωρίζοντας την οντότητα της διοργάνωσης, το Υπουργείο Παιδείας χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου την συμμετοχή,προσφέροντας αθλητικό υλικό (φόρμες,στολές, σάκους κ.α)με λογότυπο HELLAS.Oι μαθητές εκπροσωπούν την ΕΛΛΑΔΑ όπως η εθνική ομάδα. Ως εκ τούτου θα πρέπει να επαναφέρεται τις διακρίσεις σε Παγκόσμιους Σχολικούς αγώνες στα προνόμια για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 09:43 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ.ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ 32 ΧΩΡΕΣ ΣΕ ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΦΕΤΟΣ, ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΙΔΩΝ, ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2008 ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΝ ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ.ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ?

 • 19 Νοεμβρίου 2012, 12:21 | μελαδενιου ιωαννα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  θα πρεπει το υπουργειο να σκεφτει οτι οι αθλητεσ που ασχολουνται με τον προταθλητισμο χρειαζονται χρηματα για να ζησουν και ταυτοχρονα ν α αθλουντε για να φτασουν στουσ ολυμπιακουσ .για παραδειγμα το αθλημα τησ ιστιοπλοοιασ χριαζεται αρκετα ακριβο εξωπλησμο, καθημερινη προπονηση 4 -5 ωρων συμμετοχεσ σε αγωνεσ για να φτασουν στους ολυμπιακουσ γιαυτο το επαθλο των (τησ δουλειασ ) για τις νικεσ τουσ θα πρεπει να επανελθει ωσ την ελαχιστη ανταμηβηστουσ