- Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 29: Οργανικές θέσεις Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

1. Συνιστώνται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ογδόντα (80) θέσεις τακτικού προσωπικού, μία (01) θέση Νομικού Συμβούλου, πέντε (05) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή και δύο θέσεις Ειδικών συμβούλων Διοίκησης και μια θέση Ειδικού συνεργάτη Διοίκησης του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/17-10-2005) .

2. Οι ογδόντα (80) θέσεις τακτικού προσωπικού καλύπτονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και κατανέμονται κατά κλάδο και ειδικότητα ως ακολούθως:

α. Προσωπικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 49 θέσεις.
Οι θέσεις αυτές κατανέμονται κατά ειδικότητα ως ακολούθως:
Π.Ε. Διοικητικού: 36 θέσεις
Π.Ε. Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού: 5 θέσεις
Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού: 4 θέσεις
Π.Ε. Κοινωνιολόγων: 1 θέση
Π.Ε. Μηχανικών: 1 θέση
Π.Ε. Οικονομολόγων: 1 θέση
Π.Ε. Ψυχολόγων: 1 Θέση

β. Προσωπικό Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 8 θέσεις.
Οι θέσεις αυτές κατανέμονται κατά ειδικότητα ως ακολούθως:
Τ.Ε. Διοικητικού: 6 θέσεις
Τ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού: 1 θέση
Τ.Ε. Λογιστών: 1 θέση

γ. Προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 22 θέσεις.
Οι θέσεις αυτές κατανέμονται κατά ειδικότητα ως ακολούθως:
Δ.Ε. Διοικητικού: 16 θέσεις
Δ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού: 1 θέσεις
Δ.Ε. Οδηγών: 3 θέσεις
Δ.Ε. Κλητήρων: 2 θέσεις

δ. Προσωπικό Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), 1 θέση.
Οι θέσεις αυτές κατανέμονται κατά ειδικότητα ως ακολούθως:
Υ.Ε. Κλητήρων: 1 θέση

3. Η κατάταξη του αριθμού των θέσεων κατά κατηγορία, κλάδο και Διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από Εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

4. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται κατόπιν πρότασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μετά από σχετική εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., τροποποιείται ο παρόν οργανισμός και η διάρθρωση της υπηρεσίας, αυξάνονται ή καταργούνται οι Διευθύνσεις, τα Τμήματα και τα Γραφεία, ιδρύονται νέες οργανικές μονάδες (αυτοτελείς ή μη), μεταβάλλεται (αυξάνεται ή μειώνεται) ο αριθμός του απαιτούμενου προσωπικού και οι αναγκαίες ειδικότητες ανά οργανική μονάδα και γενικώς ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες της και τις αρμοδιότητες που ανατίθενται κάθε φορά στο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.