- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 21: Μητρώα

1. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της διασφάλισης της ποιότητας στη Διά Βίου Μάθηση και την παροχή πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο ανατίθεται στον Οργανισμό η τήρηση των παρακάτω μητρώων:
α) Μητρώο Αδειοδοτημένων – Πιστοποιημένων Φορέων Παροχής Διά Βίου Μάθησης,
β) Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων,
γ) Μητρώο Στελεχών Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών,
δ) Μητρώο Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού,
ε) Μητρώο Ιδιωτικών Κέντρων και Γραφείων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού,
στ) Μητρώο Αδειοδοτημένων Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων, που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Οργανισμού,
ζ) Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων,
η) Μητρώο πιστοποιηθέντων προσώπων.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κατάρτισης και τήρησης των μητρώων καθώς και η δυνατότητα τήρησης επιπλέον μητρώων, εφαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α’ 50). Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται οι διαδικασίες για την αξιολόγηση, την έγκριση, την πιστοποίηση, την εκπαίδευση και τη διαρκή κατάρτιση και ενημέρωση των Αξιολογητών, των Ελεγκτών, των Επιθεωρητών και των Επιτηρητών. Οι προβλεπόμενες στην παράγραφο αυτή αποφάσεις του Δ.Σ. δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Για το μητρώο των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν.3879/2010 (ΦΕΚ Α’ 163).