- Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 38: Διαδικασία επιβολής κυρώσεων.

Οι κυρώσεις για κάθε παράβαση, με υπαίτια πράξη ή παράλειψη, των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων του παρόντος από τους Φορείς χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών, εκ μέρους των ιδιοκτητών τους, των πάσης φύσεως οργάνων τους και του πάσης φύσης και σχέσης προσωπικού αυτών, συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων τους, καθορίζονται στην Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 4115/2013, όπως ισχύει, με την οποία ρυθμίζεται, επίσης, η διαδικασία και το αρμόδιο όργανο επιβολής τους.