- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 75: Θέματα αρμοδιότητας Πυροσβεστικού Σώματος

  1. 1.    Μετά το εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 97 του ν.4249/2014 (Α΄ 73) προστίθεται εδάφιο β΄ ως  ακολούθως:

«Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 69 αρχίζει από την 1η Ιουνίου 2017.»

Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του εδαφίου α’ της παρ. 25 του άρθρου 69 του ν.4249/2014 (Α΄ 73) και την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρ. 1 του παρόντος, τα πάσης φύσεως οργανωτικά, λειτουργικά και λοιπά θέματα που αφορούν ιδίως το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό συνολικά καθώς και τη φοίτηση και τη διαδικασία εξετάσεων των σπουδαστών στις οικείες Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ρυθμίζονται από το Π.Δ. 174/1983 (Α΄ 68) όπως ισχύει, που εφαρμόζεται αναλογικά κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.