- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 63: Ομογενείς εκπαιδευτικοί σχολείων εξωτερικού

Στο άρθρο 22 του ν.817/1978 προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής:

«6. α) Εκπαιδευτικός της δημόσιας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος παραιτείται από τη θέση του προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντα του διευθυντή ή οποιαδήποτε άλλα διδακτικά καθήκοντα σε ομογενειακό μειονοτικό σχολείο του εξωτερικού για την άσκηση των οποίων επιβάλλεται, μεταξύ των άλλων προϋποθέσεων, η παραίτησή του ως εκπαιδευτικού στην Ελλάδα, δικαιούται μόλις παύσει να ασκεί τα καθήκοντα αυτά για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του που υποβάλλεται εντός μηνός από την παύση, να επανέλθει στην περιοχή μετάθεσης της οργανικής θέσης του που κατείχε πριν την παραίτησή του. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος της υπηρεσίας του στο ομογενειακό μειονοτικό σχολείο του εξωτερικού λογίζεται ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας στην Ελλάδα ως προς όλες τις συνέπειες. Ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός με την αίτηση παραίτησής του υποβάλλει βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ ότι έχει τις προϋποθέσεις να αναλάβει τα σχετικά καθήκοντα στα ομογενειακά μειονοτικά σχολεία.

β) Η ανωτέρω διάταξη ισχύει και στην περίπτωση που μετά την παραίτησή του, ο εκπαιδευτικός δεν μπορέσει να αναλάβει υπηρεσία διότι δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία ανάληψης της νέας θέσης του.

7. Εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εάν συντρέχουν ειδικοί υπηρεσιακοί λόγοι, δύνανται να αποσπώνται κατά προτεραιότητα σε ομογενειακά μειονοτικά σχολεία του εξωτερικού. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι προϋποθέσεις της απόσπασής τους, τα κριτήρια απόσπασης και οι ειδικότερες περιπτώσεις απόσπασης με αποδοχές και επιμίσθιο, ή μόνο με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές και επιμίσθιο».