- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 59: Θέματα απόλυσης μαθητών Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Δ΄ Τάξης Εσπερινού ΓΕΛ

Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) , όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν.4327/2015 (Α΄ 50), προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

«Αν οι μαθητές της Γ τάξης Ημερήσιου και της Δ Εσπερινού ΓΕΛ δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο απόλυσης του προηγούμενου εδαφίου, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους με τον τρόπο και τη διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων του Ιουνίου στα μαθήματα, στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και μισό δέκατο (9,5) και απολύονται ή επαναλαμβάνουν τη φοίτησή τους».