- Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 56: Διάρθρωση Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου και 4ο έτος ειδίκευσης

1. Το άρθρο 7 του ν.4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.4310/2014 (Α’ 258), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) προσφέρει δυο κύκλους σπουδών, οι οποίοι ανήκουν στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και είναι οι εξής:

α. Τον Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών και

β. Τον Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο σπουδών, ως 4ο έτος ειδίκευσης, το οποίο περιλαμβάνει είτε μαθητεία είτε πρακτική άσκηση καθώς και μαθήματα ειδικότητας.

2. Στο Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών στα ημερήσια ΕΠΑΛ λειτουργούν οι Α , Β και Γ τάξεις, πρωινού και απογευματινού ωραρίου. Στα εσπερινά ΕΠΑΛ λειτουργεί και Δ τάξη.

3. Στο έτος ειδίκευσης, το οποίο είναι προαιρετικό, εγγράφονται οι κάτοχοι πτυχίου του δευτεροβάθμιου  κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ».

2.  Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του ν.4186/2013 (Α’ 193) αντικαθίσταται ως εξής:

«Το περιεχόμενο σπουδών και οι ειδικότητες του 4ου έτους ειδίκευσης του ΕΠΑΛ και λοιπά ζητήματα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».

3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 72 του ν.4310/2014 καταργούνται.

4. Όπου στα άρθρα 12 και 14 του ν. 4186/13,  στο άρθρο 12 του ν.4283/2014  και το άρθρο 72 του ν.4310/2014 αναφέρονται οι λέξεις «τάξη μαθητείας» των ΕΠΑΛ, αντικαθίσταται από «έτος ειδίκευσης» των ΕΠΑΛ.