- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 40: Αμοιβές αποδοτικότητας

1. «Η αληθής έννοια του εδαφίου α της παραγράφου 7 του άρθρου 38 του ν.3205/2003 «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., µονίµων στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων, και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του  Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς διατάξεις», από την έναρξη ισχύος της, είναι ότι η αμοιβή αποδοτικότητας εκτός από τους Ερευνητές και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες χορηγείται και σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων, όπως ορίζονται στην παράγραφο αυτή.

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 εδ. α του άρθρου 30 του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» δεν ισχύουν για οποιαδήποτε κατηγορία προσωπικού των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ».