- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 38: Εποπτευόμενοι φορείς

Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του ν.4310/2014 καταργείται.