- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 33: Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών

1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 27 του ν.4310/2014 αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κρίνονται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Η εν λόγω επιτροπή κρίνει κατά πόσο οι υποψήφιοι πληρούν τα προσόντα, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα εγγράφονται στο Μητρώο οι υποψήφιοι που κρίνονται ότι πληρούν τα προσόντα της παραγράφου 2.

4. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο υπογράφουν δήλωση ότι θα τηρούν τους νόμους, ότι θα τηρούν εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια για οποιαδήποτε πληροφορία αποκτάται από το δικαίωμα πρόσβασής τους στα στοιχεία των προτάσεων και ότι θα δηλώνουν αμέσως κάθε προκύπτουσα σύγκρουση συμφερόντων λόγω του ανατιθέμενου σε αυτούς έργου. Η εγγραφή στο Μητρώο δεν δημιουργεί εργασιακή σχέση με το δημόσιο».