- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 30: Πόροι των ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών φορέων – Αξιοποίηση της περιουσίας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων

1. Η περίπτωση εε και ζζ της παραγράφου 1β του άρθρου 20 του ν.4310/2014 καταργείται.

2. Από την περίπτωση αα της παραγράφου 1β του άρθρου 20 του ν.4310/2014 διαγράφεται η λέξη «επιχειρηματικής».

3. Η περίπτωση ββ της παραγράφου 1β του άρθρου 20 του ν.4310/2014 αναδιατυπώνεται ως εξής: «την εκπόνηση μελετών, την παροχή υπηρεσιών και υλοποίηση πάσης φύσεως συμφωνιών με άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα».

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 4310/2014 αναδιατυπώνεται ως εξής: «τα ερευνητικά αποτελέσματα που παράγονται σε δημόσιους ερευνητικούς ή τεχνολογικούς φορείς μπορούν να αξιοποιούνται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με διάφορους τρόπους και ιδίως με:».

5. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 4310/2014 αναδιατυπώνεται ως εξής: «η διάθεση από τον φορέα έργων διανοητικής ιδιοκτησίας με εμπορικές συμφωνίες σε άλλο οργανισμό ή επιχείρηση, η δημιουργία ή η συμμετοχή σε νέα νομικά πρόσωπα με οποιαδήποτε νομική μορφή και οργανωτική δομή, όπως θεματικά δίκτυα προηγμένης έρευνας, τεχνοβλαστοί (spin off), επιχειρήσεις έντασης γνώσης, συστάδες επιχειρήσεων, επιστημονικά-τεχνολογικά πάρκα με κύριο σκοπό την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία και γενικότερα την προαγωγή της ΕΤΑΚ».  

6. Η περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν.4310/2014 καταργείται.

7. Η παράγραφος 7 του άρθρου 21 του ν.4310/2014 καταργείται.

8. Το άρθρο 26 του ν.4310/2014 καταργείται.