- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 27: Διευθυντής ερευνητικού κέντρου – Διευθυντές ινστιτούτων

1. Η παράγραφος 1γ του άρθρου 16 αναδιατυπώνεται ως εξής: «να έχει τα προσόντα διορισμού σε θέση ερευνητή Α’ βαθμίδας ή αντίστοιχης βαθμίδας μέλους ΔΕΠ Α.Ε.Ι.».

2. Από την παράγραφο 6 του άρθρου 16 καταργούνται τα ακόλουθα εδάφια: «Σε περίπτωση κατά την οποία κατά το χρόνο λήξης της θητείας του … σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος».

3. Η παρ. 7 του άρθρου 16 αναδιατυπώνεται ως εξής:

«Σε περίπτωση κατά την οποία κατά το χρόνο λήξης της θητείας του διευθυντή  ερευνητικού κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ ή ερευνητικού ινστιτούτου  δεν έχει ακόμη διορισθεί νέος διευθυντής, ο  υφιστάμενος διευθυντής συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι  τον διορισμό του νέου  και το αργότερο για διάστημα μέχρι τρεις (3) μήνες. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατός ο διορισμός νέου διευθυντή εντός διαστήματος τριών (3) μηνών από την λήξη της θητείας του προηγούμενου διευθυντή, κατ’ εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο, αναθέτει προσωρινώς, στην μεν περίπτωση ερευνητικού κέντρου  ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ, στον αντιπρόεδρο του ΔΣ,  στη δε περίπτωση ερευνητικού ινστιτούτου  στον  αναπληρωτή διευθυντή, εάν δεν είναι υποψήφιοι, καθήκοντα διαχείρισης των τρεχουσών υποθέσεων, όπως ορίζεται σε σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Εάν ο  αντιπρόεδρος του ΔΣ είναι υποψήφιος, τα καθήκοντα  του  διευθυντή  ερευνητικού κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ ασκούνται από έναν εκ των διευθυντών ινστιτούτων,  σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου, μέχρι το διορισμό του νέου διευθυντή.  Εάν ο αναπληρωτής διευθυντής ινστιτούτου είναι υποψήφιος, τα καθήκοντα του διευθυντή ινστιτούτου ασκούνται από τον  αρχαιότερο ερευνητή α΄ βαθμίδας  του ινστιτούτου ή σε περίπτωση έλλειψης αυτού, από τον αρχαιότερο ερευνητή β΄ βαθμίδας του ινστιτούτου,  μετά από σύμφωνη γνώμη του ΕΓΣΙ.»

4. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 16 προστίθεται η ακόλουθη φράση:

«Με την ίδια απόφαση, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο αρμόδιος για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζει τον Διευθυντή ως μέλος του ΔΣ του ερευνητικού κέντρου. Επίσης, στην ίδια Υ.Α. ενσωματώνεται η διαπιστωτική πράξη ανασυγκρότησης του Δ.Σ. του εν λόγω κέντρου».

 5. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 16 του ν.4310/2014 προστίθεται η φράση «για την ίδια ακριβώς θέση. Η παρούσα περίπτωση καταλαμβάνει και του διευθυντές που υπηρετούν την πρώτη ή τη δεύτερη θητεία τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος ».

 6. Η παρ. 12 του άρθρου 16 του ν.4310/2014  αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι διευθυντές του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτων τους υποβάλλουν στο μέσον και κατά τη λήξη της θητείας τους στο ΔΣ και τον αρμόδιο για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων έκθεση πεπραγμένων της θητείας τους. Ταυτόχρονα με την ως άνω έκθεση πεπραγμένων υποβάλλεται αντιστοίχως στο ΔΣ και στον Υπουργό έκθεση αξιολόγησης της θητείας των διευθυντών. Η εν λόγω αξιολόγηση πραγματοποιείται από το σύνολο του προσωπικού του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό του Κανονισμό».

7. Η παράγραφος 13 του άρθρου 16 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Διευθυντής του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου υπηρετεί με πλήρη απασχόληση. Συγχρόνως μπορεί να ασκεί ερευνητικά καθήκοντα στο ίδιο ερευνητικό κέντρο. Αν είναι μέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι. μπορεί να διδάσκει ένα εξαμηνιαίο μάθημα».

8. Η παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014  αντικαθίσταται ως εξής :

Σε περίπτωση έλλειψης για οποιοδήποτε λόγω διευθυντή Ινστιτούτου  ή κωλύματος να ασκήσει τα καθήκοντά του, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα καθήκοντα του  ασκούνται από τον  αρχαιότερο ερευνητή α΄ βαθμίδας  του ινστιτούτου ή σε περίπτωση έλλειψης αυτού, από τον αρχαιότερο ερευνητή β΄ βαθμίδας του ινστιτούτου,  μετά από σύμφωνη γνώμη του ΕΓΣΙ.»

9. Από την παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ν.4310/2014, καταργείται η φράση «ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου».

10. Η παράγραφος 10 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τη συγκρότηση της ειδικής επιτροπής κρίσης της παραγράφου 9 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, το διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου προτείνει στο ΕΣΕΚ κατάλογο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μελών, που έχουν τα προσόντα ερευνητών Α΄ βαθμίδας, το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη υποβολής των υποψηφιοτήτων  για τη θέση Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου ή Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚ ή Ινστιτούτου ΕΚ.  Το ΕΣΕΚ δικαιούται να προσθέσει και άλλα μέλη στον κατάλογο αυτό ή αντίστοιχα να αφαιρέσει από αυτόν (κατάλογος α΄). Στην περίπτωση που παρέλθει  το ανωτέρω χρονικό διάστημα του ενός  (1)μηνός,  το ΕΣΕΚ ορίζει και προτείνει  τα  μέλη του καταλόγου α΄.  Από τον α’ κατάλογο που προτείνει το ΕΣΕΚ, ο αρμόδιος για ζητήματα έρευνας αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων επιλέγει και ορίζει πέντε (5) μέλη με τους αναπληρωτές τους.

Επίσης, το σύνολο του ερευνητικού  προσωπικού  του ερευνητικού κέντρου ή του  Ινστιτούτου,  το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη υποβολής των υποψηφιοτήτων  για τη θέση Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου ή Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚ ή Ινστιτούτου ΕΚ, προτείνει στο ΕΣΕΚ  κατάλογο τουλάχιστον επτά (7) ερευνητών Α’ βαθμίδας του οικείου ερευνητικού κέντρου  ή του Ινστιτούτου αντίστοιχα και, εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν συγκεντρώνεται ο αριθμός αυτός, άλλου ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου  της ημεδαπής αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση της συνάφειας του γνωστικού  αντικειμένου τους (κατάλογος β΄).  Από τον  κατάλογο β΄, το ΕΣΕΚ επιλέγει και ορίζει δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους.   Στην περίπτωση που παρέλθει  το χρονικό διάστημα του ενός (1) μηνός εντός του οποίου το σύνολο του ερευνητικού  προσωπικού  του ερευνητικού κέντρου ή του  Ινστιτούτου  πρέπει να προτείνει στο ΕΣΕΚ  τα μέλη του καταλόγου β΄,  το ΕΣΕΚ επιλέγει και ορίζει δύο (2) μέλη, με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι  ερευνητές Α’ βαθμίδας του οικείου ερευνητικού κέντρου  ή του Ινστιτούτου αντίστοιχα και, εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν συγκεντρώνεται ο αριθμός αυτός, άλλου ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου  της ημεδαπής αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση της συνάφειας του γνωστικού  αντικειμένου τους (κατάλογος β΄).   

Με απόφαση του αρμόδιου για ζητήματα έρευνας αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίζονται  τα ως άνω επτά (7) μέλη (  πέντε (5) μέλη από τον κατάλογο α΄ και τα  δύο (2) μέλη του καταλόγου β΄), με τους αναπληρωτές τους τα οποία  απαρτίζουν την ειδική επιτροπή κριτών

Τα μέλη της επιτροπής αυτής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση που έχει προκηρυχθεί. Η ειδική επιτροπή κριτών αξιολογεί με ειδική αιτιολόγηση τους υποψηφίους και υποβάλλει στον εποπτεύοντα Υπουργό πίνακα κατά τη σειρά αξιολόγησής τους. Για την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του Διευθυντή του ερευνητικού κέντρου, η οποία εκφράζεται ενώπιον της επιτροπής καθώς και η γνώμη των ερευνητών και η γνώμη του λοιπού προσωπικού του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου, εάν πρόκειται για επιλογή διευθυντή ινστιτούτου. Οι ανωτέρω γνώμες εκφράζονται, όπως προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου. Σε περίπτωση που υποψήφιος είναι διευθυντής του ερευνητικού κέντρου δεν εκφράζεται γνώμη από αυτόν.