- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 13: Ακαδημαϊκές ελευθερίες και ακαδημαϊκό άσυλο

  1. Ο τίτλος του άρθρου 3 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αναδιατυπώνεται ως εξής: «Ακαδημαϊκές ελευθερίες και ακαδημαϊκό άσυλο».
  2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αναριθμείται σε παράγραφο 3 και ως παράγραφος 2 προστίθεται η εξής:

«2. Το ακαδημαϊκό άσυλο αναγνωρίζεται για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών ελευθεριών, την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, την προστασία του δικαιώματος στη γνώση, τη μάθηση και την εργασία, έναντι οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει».