- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 09: Λοιπό Επιστημονικό Προσωπικό

  1. α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Ο διορισμός σε θέσεις των κατηγοριών των προηγούμενων παραγράφων γίνεται με προκήρυξη της θέσης και επιλογή των υποψηφίων από τη Γ.Σ. του Τμήματος ή τη Σύγκλητο, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η κάθε θέση. Η επιλογή του προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του ΠΔ147/2009. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προκήρυξη των θέσεων αυτών ρυθμίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.».

β) Στο άρθρο 29 του ν.4009/2011 (Α’ 195) προστίθεται παράγραφος ως εξής:

«Τα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ υποχρεούνται να παρέχουν δέκα ώρες (10) διδακτικού έργου εβδομαδιαίως κατ’ ελάχιστο όριο, να παρευρίσκονται στους χώρους των Α.Ε.Ι. είκοσι έξι (26) ώρες εβδομαδιαίως κατ’ ελάχιστο όριο, συμπεριλαμβανομένων των ωρών διδασκαλίας και να παρέχουν κάθε μορφής επιστημονικό έργο, το οποίο κατανέμεται σε τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες της εβδομάδας».

γ) Για τις κατηγορίες ειδικοτήτων μουσικών και οργανοποιών λαϊκών παραδόσεων των Τμημάτων Α.Ε.Ι. τεχνολογικού τομέα, οι οποίες έχουν ενταχθεί σε θέσεις ΕΔΙΠ δυνάμει του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α’ 195), επανέρχονται σε ισχύ οι περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της παραγράφου 31 του άρθρου 3 του ν.3027/2002 (Α’ 152) και το ΠΔ 35/2003 (Α’ 36).

  1. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 (Α’ 112), για την πρόσληψη επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κατόχων διδακτορικού διπλώματος είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και επιστημονικού έργου ισχύουν για όλα τα Τμήματα των Πανεπιστημίων της χώρας και δεν αφορούν μόνο μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.1674/1986 (Α’ 203) καταργείται.
  2. Ο εβδομαδιαίος χρόνος απασχόλησης για τους Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες του άρθρου 19 του ν.1404/83 (Α΄ 173), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του ΠΔ 163/2002 (Α’ 149) δεν μπορεί να υπερβαίνει τον εβδομαδιαίο χρόνο απασχόλησης των Επίκουρων Καθηγητών και Καθηγητών Εφαρμογών αντίστοιχα όπως αυτός προβλέπεται στην περίπτωση 2 της παραγράφου Δ του άρθρου 4 του ν.2916/2001 (Α’ 114) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  3. α) Επιστήμονες κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος είτε Υποψήφιοι Διδάκτορες δύνανται να προσλαμβάνονται για τις έκτακτες ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των Α.Ε.Ι. ως Ερευνητικοί Συνεργάτες δια πράξεως του οικείου Ιδρύματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την ανάπτυξη της έρευνας, της διδασκαλίας, του κλινικού έργου, την προώθηση, αξιοποίηση και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων, τον εκσυγχρονισμό ανάπτυξης της γνώσης, την οργάνωση σεμιναριακών κύκλων εκπαιδευτικού ή  εργαστηριακού χαρακτήρα. 

β) Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται από τη Σύγκλητο ύστερα από πρόταση της Γ.Σ. του Τομέα και έγκριση από τη Γ.Σ. του Τμήματος. Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται μέχρι ενός ακαδημαϊκού έτους σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερης διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η σύμβαση δύναται να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη.

γ) Η μηνιαία αποζημίωση και ο εβδομαδιαίος χρόνος απασχόλησης του προσωπικού της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου ορίζονται αναλόγως των προσόντων του και αντιστοιχούν στο προσωπικό του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 (Α’ 112) στην περίπτωση Πανεπιστημίου ή του άρθρου 19 του ν.1404/1983 (Α΄ 173), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην περίπτωση Τ.Ε.Ι. Η κάλυψη της μηνιαίας αποζημίωσης του προσωπικού γίνεται από κρατική επιχορήγηση προς το οικείο Α.Ε.Ι., υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το Ίδρυμα ή από ευρωπαϊκά κονδύλια.

δ) Λεπτομερειακά θέματα για την πρόσληψη του προσωπικού της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου ορίζονται με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  1. Οι κατηγορίες προσωπικού των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων A΄, Β΄ και Γ΄ του ν.2190/1994, ενώ υπάγονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280). Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταργείται κάθε διάταξη με αντίθετη ισχύ.
  2. Καταργείται η παράγραφος 6 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως συμπληρώθηκε από την παράγραφο 16 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24). Η ισχύς της παρούσας άρχεται από 31.8.2015.

Καταργείται η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α’ 195). Η ισχύς της παρούσας άρχεται από 31.8.2015.