- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 08

Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις της παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης ισχύουν από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.