- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 24

Άρθρο 24

Έναρξη Ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος  π.δ. ισχύουν από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.