- Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 17

Άρθρο 17

Εκλύσεις ραδιενεργών αποβλήτων

Οι εκλύσεις ραδιενεργών υλικών στο περιβάλλον ή στους φυσικούς αποδέκτες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας και τα κατά περίπτωση εγκεκριμένα από την ΕΕΑΕ όρια εκλύσεων, όπως συμπεριλαμβάνονται στους όρους της άδειας. Κατά τη διαδικασία της έκλυσης ραδιενεργών υλικών στο περιβάλλον ή στους φυσικούς αποδέκτες, τα ραδιενεργά υλικά ελέγχονται ως προς τη ραδιενέργεια και τη ραδιενεργό τους συγκέντρωση τόσον πριν όσο και κατά την διάρκεια της έκλυσης, έτσι ώστε οι αποδεσμευμένες ποσότητες να υπολείπονται των εγκεκριμένων ορίων έκλυσης. Οι προδιαγραφές των οργάνων  και του εξοπλισμού που διατίθεται για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν αποκλίσεων, εγκρίνονται ως προς την καταλληλότητά τους από την ΕΕΑΕ. Ο κάτοχος άδειας της εγκατάστασης υποχρεούται να αναφέρει στην ΕΕΑΕ οποιαδήποτε υπέρβαση των εγκεκριμένων ορίων έκλυσης.