- Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 08

Άρθρο 8

«Εθνικό πρόγραμμα»

1. Σκοπός του «εθνικού προγράμματος» είναι ο καθορισμός του  τρόπου υλοποίησης  μέσω πρακτικών λύσεων, της  καθοριζόμενης στο άρθρο 4 του π.δ. 122/2013 «εθνικής πολιτικής» για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση των ΑΚΡΑ.  Το «εθνικό πρόγραμμα», αποτελεί βασικό εργαλείο και βασική αναφορά για τους φορείς που  εμπλέκονται στην πρακτική εφαρμογή της «εθνικής πολιτικής». Το «εθνικό πρόγραμμα» καλύπτει όλους τους τύπους, όλα τα ρεύματα και όλα τα στάδια της διαχείρισης ΑΚΡΑ που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Ελληνικού κράτους, από την παραγωγή έως τη διάθεσή τους, σύμφωνα με τα  άρθρα 11 και 12 του π.δ. 122/2013.

 

2. Η σύνταξη του αρχικού (πρώτου) σχεδίου «εθνικού προγράμματος» και η υποβολή του στον αρμόδιο για την ΕΕΑΕ Υπουργό προς έγκριση ανατίθεται στην ΕΕΑΕ.

 

3. Οι μετέπειτα επικαιροποιήσεις του «εθνικού προγράμματος» γίνονται τουλάχιστον ανά τριετία. Οι επικαιροποιήσεις των σχεδίων του «εθνικού προγράμματος» γίνονται από την ΕΕΑΕ, μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΕΔΡΑ. Το εκάστοτε σχέδιο «εθνικού προγράμματος» υποβάλλεται στον αρμόδιο για την ΕΕΑΕ υπουργό για έγκριση.

 

4. Μετά την έγκριση από τον αρμόδιο για την ΕΕΑΕ υπουργό, το εκάστοτε «εθνικό πρόγραμμα» καθίσταται εκτελεστό και κοινοποιείται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να εναρμονίσουν τα συντασσόμενα από αυτούς σχέδια και δράσεις. Το «εθνικό πρόγραμμα» κοινοποιείται, επίσης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μέριμνα της ΕΕΑΕ.